EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Намаляване на замърсяването на въздуха от плавателни съдове за отдих и плавателни съдове за лично ползване

Намаляване на замърсяването на въздуха от плавателни съдове за отдих и плавателни съдове за лично ползване

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2013/53/EС относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

  • С нея се актуализира законодателство, което обхваща проектирането и производството на моторни лодки и платноходки.
  • Тя гарантира честна конкуренция за тези продукти на пазара в ЕС чрез спазване на еднакви стандарти.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директивата определя изисквания за производители, вносители и дистрибутори на плавателни съдове и надгражда законодателство, прието през 2003 г., което включваше ограничения за емисиите на отпадни газове от двигателя (CO, HC, NOx и частици) и нива на шум, за да отрази техническия напредък, който доведе до повишена екологична ефективност.

Категории за дизайн

Новата директива определя категории за дизайн (A, Б, В и Г) за лодки на основата на условия за уместност за навигация, като например диапазони на сила на вятъра и значителна височина на вълната.

Маркировка „CE“

Всички плавателни съдове, съответни компоненти и двигатели са обект на маркировка „СЕ“, която указва, че даден продукт съответства на определеното законодателство на ЕС. Маркировката „СЕ“ трябва да се поставя върху табелата на производителя на плавателния съд, която се монтира отделно от идентификационния номер на плавателния съд, когато става въпрос за плавателен съд, и директно върху двигателя, когато става въпрос за двигател.

Останалите основни изисквания включват:

  • идентификационен номер за всеки плавателен съд и изискване за поставяне на табелата на производителя на плавателния съд;
  • необходимостта плавателният съд да бъде проектиран така, че да сведе до минимум риска от падане зад борда и да позволява лесно повторно качване на борда;
  • добра видимост по целия хоризонт за оператора при нормални условия;
  • пис мено ръководство, което да придружава всички плавателни съдове, за да се гарантира безопасното им използване;
  • достатъчно структура, стабилност и способност за задържане на повърхността в съответствие с неговата категория на дизайн;
  • устройство за аварийно спиране за всички извънбордови двигатели, задвижвани от лост.

Преходен период

Производителите трябва да спазят изискванията на директивата до 18 януари 2017 г., а малките и средните предприятия, които произвеждат по-малки извънбордови двигатели, задвижвани с искрово запалване, до 18 януари 2020 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 17 януари 2014 г. Държавите от ЕС трябва да я въведат в националното си законодателство до 18 януари 2016 г. Тя отменя Директива 94/25/EО, считано от 18 януари 2016 г.

АКТ

Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване и за отмяна на Директива 94/25/ЕО (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 90—131)

Последващите изменения на Директива 2013/53/ЕС са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 24.02.2016

Top