EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Правила на ЕС за гарантиране точността на средствата за измерване

Правила на ЕС за гарантиране точността на средствата за измерване

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2014/32/ЕС относно средствата за измерване

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

С нея се определят единни правила за целия ЕС относно продажбата и пускането в експлоатация на средства за измерване. Средствата за измерване са важни за търговията, потребителите и промишлеността, тъй като гарантират точността на измерванията и спомагат за прозрачността и справедливостта на търговските сделки.

Директивата има за цел:

 • определяне на съществените изисквания, на които трябва да отговарят средствата или системите с измервателна функция; и
 • въвеждане на по-прости, по-ясни и по-последователни правила и гарантиране на проследимост;
 • намаляване на административната тежест за производителите, вносителите и дистрибуторите;
 • гарантиране, че средствата за измерване, които отговарят на съществените изисквания, могат да се пускат в свободно обращение в рамките на ЕС.

Ползите следва да включват:

 • отговарящи на изискванията и по-точни средства за измерване на пазара на ЕС и повишени нива на обществено доверие в тях;
 • по-малко неотговарящи на изискванията средства за измерване и нарушения на конкуренцията на пазара, произтичащи от различни практики, свързани с правоприлагането;
 • защита на обществеността от грешни измервания;
 • увеличена възможност за технологични иновации чрез приемане на модерен регулаторен подход.

С Директивата се преработва и отменя Директива 2004/22/ЕО.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директивата привежда законодателството в областта на средствата за измерване в съответствие с „новата законодателна рамка“ на ЕС. Тази рамка съдържа 2 допълващи се текста:

Обхват

Средствата за измерване, преминали законов контрол, се използват за редица измервания в областта на общественото здраве и безопасност, както и за честна търговия. Директивата се прилага за:

 • средства за измерване на комунални услуги (водомери, разходомери за газ и устройства за преобразуване на обем*, електромери за активна енергия и средства за измерване на термална енергия);
 • измервателни системи за непрекъснато и динамично измерване на количества течности, различни от вода (напр. бензиноколонки);
 • везни с автоматично действие (напр. вагонни везни, измерващи в движение, или автоматични опаковъчни линии);
 • таксиметрови апарати;
 • материални мерки и средства за измерване на размери (напр. за металообработване или дървообработване); и
 • газоанализатори на отработени газове от моторни превозни средства (напр. за проверка на работата на двигателя).

Директивата се прилага за всички средства за измерване, които са нови за пазара на ЕС при пускането им на този пазар или при въвеждането им в експлоатация, т.е. те са:

 • нови средства за измерване, произведени от производител, установен в ЕС; или
 • средства за измерване, внесени от държава извън ЕС, независимо дали са нови, или втора употреба.

Тя се прилага за всички форми на предоставяне на средства за измерване, включително продажба от разстояние.

Отговорности на производителите, вносителите и дистрибуторите

Производителите трябва да гарантират, че:

 • всички средства за измерване, които се продават в ЕС, носят маркировка за съответствие, състояща се от европейската маркировка за съответствие (маркировка „CE“) плюс допълнителната метрологична маркировка (M), с последните две цифри от годината на нейното поставяне и номера(та) на нотифицирания орган*, които посочват, че те отговарят на всички съществени изисквания на законодателството на ЕС (посочени в приложение I към директивата и в приложението, отнасящо се до съответното средство за измерване);
 • те извършват оценка на риска и съответствието и изготвят техническа документация за средствата за измерване, преди да поставят маркировката „CE“ и маркировката „M“ (вж. приложение II към директивата);
 • те (и ако назначават упълномощен представител*) съхраняват техническата документация и ЕС декларацията за съответствие (както е посочено в приложение II към директивата) в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване;
 • те посочват върху средството за измерване своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях за гарантиране на проследимост;
 • в случай че смятат, че средствата за измерване, които те са пуснали на пазара, не отговарят на изискванията, предприемат коригиращи мерки, за да ги приведат в съответствие, за да ги изтеглят или за да ги изземат;
 • инструкциите и информацията, придружаващи средството за измерване, са написани на език, лесно разбираем за неговите крайни потребители, и тези инструкции и информация, както и всички етикети са ясни и разбираеми.

Вносителите трябва да гарантират, че:

 • средствата за измерване, които те пускат на пазара, отговарят на съществените изисквания;
 • производителите са извършили правилно оценките на съответствието и те информират органите за надзор на пазара, ако сметнат, че средствата за измерване не съответстват на изискванията;
 • те посочват върху средството за измерване своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях;
 • маркировката на средствата за измерване и документацията, изготвена от производителите, са на разположение за проверка от компетентните органи.

Дистрибуторите трябва да гарантират, че:

 • средствата за измерване, за които носят отговорност, и условията на съхранение или транспортиране на средствата за измерване не излагат на риск съответствието на средствата за измерване със съществените изисквания;
 • на средствата за измерване са поставени необходимите маркировки;
 • в случай че смятат, че средствата за измерване, които са предоставили на пазара, не отговарят на изискванията, предприемат коригиращи мерки, за да ги приведат в съответствие, за да ги изтеглят или за да ги изземат.

Освен това с директивата:

 • се въвеждат изисквания за нотифициращите органи и за процедурите за нотифициране на органите за оценяване на съответствието;
 • се определя начинът, по който националните органи за надзор на пазара трябва да установяват и предотвратяват продажбата на средства за измерване, представляващи риск за аспекти на защитата на обществения интерес, като и техния внос от държави извън ЕС;
 • се включват правила за санкции за нарушения от страна на производители, вносители и дистрибутори, които при сериозни случаи могат да бъдат наказателни санкции.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

С Директива 2014/32/ЕС се преразглежда и заменя Директива 2004/22/ЕО, тя трябваше да се приложи в държавите от ЕС, считано от 20 април 2016 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Устройство за преобразуване на обем: устройство, използвано за преобразуване на резултатите, получени от измерване на дебит, температура, налягане и състав на газ при експлоатационни условия, в съответните величини при базови условия.
Нотифициран орган: независима организация, определена от държава от ЕС за оценка на съответствието на определени продукти преди пускането им на пазара. Когато е необходима намеса на външен орган, тази организация изпълнява задачи, свързани с процедурите за оценяване на съответствието, установени в съответното законодателство.
Упълномощен представител: всяко физическо лице или организация, установени в ЕС, писмено упълномощени от производител да действат от негово име.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2014/32/EС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на средства за измерване (преработен текст) (OВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 149—250)

Последващите изменения на Директива 2014/32/EС са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30—47)

Решение № 768/2008/EО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО (OВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82—128)

последно актуализация 12.11.2019

Top