EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Правила на ЕС за гарантиране на точността на везните с неавтоматично действие

Правила на ЕС за гарантиране на точността на везните с неавтоматично действие

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2014/31/ЕС относно везните с неавтоматично действие

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

В нея се определят единни правила за целия ЕС относно продажбата и пускането в експлоатация на везни с неавтоматично действие*. Везните с неавтоматично действие са важни са търговията, потребителите и промишлеността, тъй като гарантират точността на измерванията и спомагат за прозрачността и справедливостта на търговските сделки.

Директивата има за цел:

 • установяване на съществени изисквания, които везните с неавтоматично действие трябва да изпълнят;
 • въвеждане на по-прости, по-ясни и по-последователни правила, като по този начин се гарантира проследимост;
 • намаляване на административната тежест за производителите, вносителите и дистрибуторите;
 • гарантиране, че инструментите, които отговарят на съществените изисквания, могат да се движат свободно в рамките на ЕС.

Ползите следва да включват:

 • отговарящи на изискванията и по-точни везни с неавтоматично действие на пазара на ЕС и повишени нива на обществено доверие в тях;
 • по-малко неотговарящи на изискванията инструменти и нарушения на конкуренцията на пазара, произтичащи от различни практики, свързани с правоприлагането;
 • защита на обществеността от грешни измервания;
 • увеличена възможност за технологични иновации чрез приемане на модерен регулаторен подход.

Директивата преработва и отменя Директива 2009/23/ЕО.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директивата привежда законодателството в областта на везните с неавтоматично действие в съответствие с „новата законодателна рамка на ЕС“. Тази рамка съдържа 2 допълнителни текста:

Обхват

 • Директивата се прилага за всички везни с неавтоматично действие, които са нови за пазара на ЕС, при пускането им на този пазар или при въвеждането им в експлоатация, т.е. те са:
  • нови везни с неавтоматично действие, произведени от производител, установен в ЕС; или
  • везни с неавтоматично действие, внесени от трета държава, независимо дали са нови, или втора употреба.
 • Директивата се прилага за всички форми на предоставяне на везни с неавтоматично действие, включително продажба от разстояние.
 • В директивата се разграничават следните категории на употреба на везни с неавтоматично действие за определяне на тегло за:
  • търговски сделки;
  • изчисляване на пътна такса, тарифа, данък, бонус, неустойка, възнаграждение, обезщетение или подобен вид плащане;
  • прилагане на закони или подзаконови актове или за експертно становище, предоставено в съдебно производство;
  • практика в медицината за претегляне на пациенти с цел мониторинг, диагностика и медицинско лечение;
  • подготовката на лекарства по лекарско предписание в аптека и определяне на теглото при анализи, проведени в медицински и фармацевтични лаборатории;
  • целите на директните продажби за обществеността и подготовката на предварителните пакети.

Отговорности на производителите, вносителите и дистрибуторите

Производителите трябва да гарантират, че:

 • всички NAWI, които се продават в ЕС, носят маркировка за съответствие, състояща се от европейската маркировка за съответствие (CE) плюс допълнителната метрологична маркировка (M) с последните две цифри от годината на нейното поставяне и номера/номерата на акредитирания нотифициран орган*, които посочват, че те отговарят на всички съществени изисквания, посочени в приложение I към директивата;
 • подават заявление за ЕС изследване на типа пред един нотифициран орган по свой избор в съответствие с приложение II към директивата за процедурите за оценка на съответствието;
 • извършват оценка на риска и съответствието и изготвят техническа документация за везните с неавтоматично действие, преди да поставят маркировките CE + M (вж. приложение III към директивата);
 • те (и ако назначават упълномощен представител*) съхраняват техническата документация и ЕС декларацията за съответствие (както е посочено в приложение IV към директивата) в продължение на 10 години след пускането на пазара на везни с неавтоматично действие;
 • на везните с неавтоматично действие посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който могат да бъдат потърсени за гарантиране на проследимост;
 • в случай че смятат, че везните с неавтоматично действие, които са пуснали на пазара, не отговарят на изискванията, предприемат корективни мерки, за да ги приведат в съответствие, да ги оттеглят или изтеглят;
 • инструкциите и информацията, придружаващи везните с неавтоматично действие, са написани на език, лесно разбираем от крайните потребители и че те, както и всички етикети, са ясни и разбираеми.

Вносителите трябва да гарантират, че:

 • везните с неавтоматично действие, които пускат на пазара, отговарят на съществените изисквания;
 • производителите са извършили правилно оценката на съответствието и да информират органите за надзор на пазара, ако сметнат, че везните с неавтоматично действие не съответстват изискванията;
 • на везните с неавтоматично действие посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който могат да бъдат потърсени;
 • маркирането на везните с неавтоматично действие и документацията, изготвена от производителите, са на разположение за проверка от компетентните органи.

Дистрибуторите трябва да гарантират, че:

 • везните с неавтоматично действие, за които носят отговорност, които съхраняват или транспортират, не излагат на риск съответствието на инструментите със съществените изисквания;
 • на везните с неавтоматично действие са поставени необходимите маркировки;
 • в случай че смятат, че везните с неавтоматично действие, които са пуснали на пазара, не отговарят на изискванията, предприемат корективни мерки, за да ги приведат в съответствие, да ги оттеглят или изтеглят.

Освен това в директивата:

 • са въведени изисквания за уведомяване на органите, както и процедурите за уведомяване;
 • се уточнява как националните органи, които наблюдават безопасността, трябва да идентифицират и предотвратяват вноса на везни с неавтоматично действие от трети държави, които застрашават здравето и безопасността на хората;
 • са включени правила за санкции за нарушения от страна на производители, вносители и дистрибутори, които при сериозни случаи могат да включват наказателни санкции.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

С Директива 2014/31/ЕО се преразглежда и заменя Директива 2002/95/ЕО и трябваше да се въведе в законодателството на държавите от ЕС до 20 април 2016 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Везна с неавтоматично действие: везна, която изискват човешка намеса при измерване.
Нотифициран орган: независима организация, определена от държава от ЕС за оценка на съответствието на определени продукти преди пускането им на пазара. Той изпълнява задачи, свързани с процедурите за оценка на съответствието, установени в съответното законодателство, когато е необходима намеса на външен орган.
Упълномощен представител: всяко физическо лице или организация, установени в ЕС, с писмено производство от производител да действа от негово име.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2014/31/EС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставянето на пазара на везни с неавтоматично действие (преработена) (OВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 107—148)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (OВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30—47)

Решение № 768/2008/EО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО (OВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82—128)

последно актуализация 12.11.2019

Top