Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Борбата със сексуалното насилие над деца

Борбата със сексуалното насилие над деца

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2011/93/EС — борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя има за цел да защитава децата от сексуално насилие и експлоатация. За да постигне това, тя задължава държавите от ЕС:

 • да приемат превантивни мерки;
 • да защитават децата жертви;
 • да предприемат разследване и наказателно преследване на извършителите на престъпления.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

С цел да улесни наказателното преследване на извършителите на престъпления, директивата:

 • криминализира широк кръг от случаи на сексуално насилие и сексуална експлоатация (20 престъпления и опити за престъпления);
 • въвежда по-тежки степени на наказания. Максималните степени, определени от националното законодателство, не трябва да са по-малко от 1 до 10 години затвор, в зависимост от тежестта на престъплението. Също така трябва да се разгледат и редица квалифициращи обстоятелства;
 • удължава срока на давност след като жертвата е станала пълнолетно лице;
 • премахва пречките, свързани с поверителността, при съобщаване от страна на професионалистите, чието основно задължение е работата с деца;
 • въвежда извънтериториална компетентност за извършителите на престъпления, които са граждани на дадена държава, така че те да могат да бъдат преследвани и в тяхната държава за престъпления, които са извършили в чужбина;
 • предвижда процедурните пречки за наказателното преследване на престъпления, извършени в чужбина, да бъдат премахнати;
 • гарантира, че органите на реда разполагат с ефективни инструменти за разследване, като например тези, които се използват срещу организираната престъпност и тежките престъпления, и че трябва да се създадат специални звена за идентифициране на жертвите на детската порнография.

За да защити децата жертви, директивата въвежда правила за:

 • мащабни мерки за оказване на помощ и подкрепа на децата жертви, по-специално да се предотврати причиняването на допълнителни травми на тези деца заради участието им в наказателното разследване и производство;
 • достъп до помощ и подкрепа веднага след като са налице разумни основания за подозрение за престъпление;
 • специална защита за децата, които съобщават за насилие в тяхното семейство;
 • оказването на помощ и подкрепа не зависи от сътрудничеството с наказателното производство;
 • защита на неприкосновеността на личния живот, самоличността и образа на дадена жертва.

За превенция на престъпленията директивата предвижда:

 • всички осъдени извършители на престъпления да се подлагат на оценка на опасността, която представляват, и на възможните рискове от повторно извършване на някое от сексуалните престъпления, чийто обект са деца;
 • държавите от ЕС да предоставят програми или мерки за намеса (като например лечение) за осъдени извършители на престъпления и за лица, за които се опасяват, че могат да извършат престъпление;
 • осъдените извършители на престъпления да не следва да се допускат до упражняването на професионални дейности, които включват пряк и редовен контакт с деца;
 • работодателите на професионални и организирани доброволчески дейности, които включват пряк и редовен контакт с деца, да имат правото да изискват информация за присъди и съществуващи мерки, свързани с лишаване от права за упражняване на професия или дейност, както и по-добър обмен на данни между регистрите за съдимост, така че присъдите, дадени в дадена държава, да са включени в свидетелството за съдимост, издадено в друга държава, за да се улеснят основните проверки;
 • държавите от ЕС да осигуряват своевременно премахване на интернет страници, съдържащи или разпространяващи детска порнография на тяхна територия, и да работят за премахването им, ако са хоствани извън тяхната територия. Също така те могат да решат да блокират достъпа до тези интернет страници на потребители на тяхната територия чрез гаранции, за да се предотврати насилие;
 • държавите от ЕС осъществяват превантивни дейности чрез образованието, повишаването на осведомеността и обучението на служителите.

Последващи действия

През 2016 г. Европейската комисия публикува 2 доклада. В първия доклад се разглежда директивата като цяло, докато във втория доклад се разглеждат по-специално мерките, въведени по отношение на уебсайтовете, които съдържат или разпространяват детска порнография (чл. 25).

Глобален алианс срещу сексуалното насилие на деца в интернет

В отделна, но свързана разработка, която е съвместна инициатива на ЕС и Съединените щати, 54 държави от цял свят подписаха през 2012 г. Глобален алианс срещу сексуалното насилие над деца в интернет. Те се ангажираха с основни политически цели, като акцентът е поставен върху:

 • по-голям брой спасени жертви;
 • по-ефективно преследване;
 • общо намаляване на броя на достъпните в интернет изображения на сексуално насилие над деца.

Глобалният алианс се обедини с инициативата на Обединеното кралство „Ние защитаваме“ (WeProtect), за да се създаде Глобалния алианс „Ние защитаваме“ (WeProtect Global Alliance) за преустановяване на сексуалната експлоатация на деца в интернет, който обединява над 80 правителства, 20 глобални технологични предприятия и 24 водещи международни и неправителствени организации за защита на децата от сексуална експлоатация в интернет.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 17 декември 2011 г. и трябва да стане закон в държавите от ЕС до 18 декември 2013 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета (ОВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1—14)

Поправка

Последващите изменения на Директива 2011/93/EС са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета с оценка на степента, в която държавите членки са взели необходимите мерки, за да се съобразят с Директива 2011/93/ЕС от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография (COM(2016) 871 final, 16.12.2016 г.)

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета за оценка на прилагането на мерките, посочени в член 25 от Директива 2011/93/ЕС от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография (COM(2016) 872 final, 16.12.2016 г.)

последно актуализация 28.03.2018

Top