Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Полицейско сътрудничество, миграция, убежище и борба с престъпността: финансови инструменти

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Полицейско сътрудничество, миграция, убежище и борба с престъпността: финансови инструменти

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 514/2014 относно фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

Настоящият регламент определя общи правила за прилагане през периода 2014—2020 г. на 3 „специални“ регламента на Европейския съюз (ЕС) за създаване на два фонда в областта на вътрешните работи:

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • 1.

  Принципи на подпомагане

Регламентът определя правилата за изпълнение на двата фонда в областта на вътрешните работи, включително ръководните принципи, като спазване на законодателството на ЕС и националното законодателство и защита на финансовите интереси на ЕС.

 • 2.

  Действия на ЕС (Съюза), спешна помощ и техническа помощ

Определени са правила за действията, финансирани от фондовете в областта на вътрешните работи и изпълнявани пряко от Европейската комисия или непряко (действия на Съюза — действия, които са в полза на целия ЕС, и спешна и техническа помощ).

 • 3.

  Национални програми

Определени са правилата за разработване и изпълнение на национални програми, както и правилата за допустимост за тези национални програми, които се изпълняват от държавите от ЕС. Определени са също така правила за начина на управление и контролиране на тези фондове. С цел да се гарантира отговорно управление на финансовите средства от ЕС, са формулирани правила за аспекти, като:

 • как държавите от ЕС определят органите, отговорни за управлението на програми и контрол на разходите;
 • одитиране на програми;
 • спиране на плащанията.
 • 4.

  Информация и комуникация, наблюдение и оценка

Регламентът определя също така правилата, които трябва да се спазват по отношение на информацията и публичността, като например че крайните резултати от проектите, финансирани по линия на фондовете в областта на вътрешните работи, трябва да бъдат публично оповестени по прозрачен начин. Освен това регламентът определя начините на извършване на наблюдение и оценка, като се посочват датите, на които Комисията следва да представи резултатите на фондовете пред Европейския парламент.

 • 5.

  Регламенти за изпълнение

С регламенти за изпълнение, приети от Комисията, са определени подробно такива правила и принципи, които се отнасят по-специално за технически аспекти, като:

ОТ КОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТА?

Той се прилага от 1 януари 2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 • През последните години непрекъснато нараства важността на политиките на ЕС в областта на вътрешните работи. Тяхната цел е да допринесат за създаването на по-отворена и сигурна Европа. Те се стремят да се постигнат това чрез ефективно управление на миграционните потоци и предотвратяването на престъпления, като предоставят възможност за законно пътуване и осигуряване на управление на външните граници на ЕС.
 • В края на 2013 г. ЕС се споразумя относно многогодишна финансова рамка (многогодишният бюджет на ЕС) за периода от 2014 г. до 2020 г. Успоредно с това, структурата на разходните инструменти на ЕС е рационализирана до два фонда в областта на вътрешните работи: фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ (който от своя страна се състои от два инструмента: ФВС – Граници и ФВС – Полиция).

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 112—142)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“, за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г.,стр. 168—194)

Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение № 574/2007/ЕО (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 143—167)

Регламент (ЕС) № 513/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за създаване на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение 2007/125/ПВР на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 93—111)

Делегиран регламент (EС) № 1048/2014 на Комисията от 30 юли 2014 година за определяне на мерки за информиране и популяризиране, насочени към обществеността, и на мерки за информиране на бенефициерите съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (ОВ L 291, 7.10.2014 г., стр. 6—8)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1049/2014 на Комисията от 30 юли 2014 година относно техническите характеристики на мерките за информиране и популяризиране съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (ОВ L 291, 7.10.2014 г., стр. 9—13)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/377 на Комисията от 2 март 2015 година за създаване на образци на документите, изисквани за плащането на годишното салдо съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (ОВ L 64, 7.3.2015 г., стр. 17—29)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/378 на Комисията от 2 март 2015 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на извършването на годишната процедура по уравняване на сметките и на уравняването с оглед на съответствието (ОВ L 64, 7.3.2015 г., стр. 30—32)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/840 на Комисията от 29 май 2015 година относно проверките, извършвани от отговорните органи съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (ОВ L 134, 30.5.2015 г., стр. 1—5)

последно актуализация 14.11.2016

Top