EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Правото на информация в наказателното производство

Правото на информация в наказателното производство

Заподозрените или обвинените за престъпление лица в дадена държава от ЕС трябва да бъдат информирани за своите процесуални права и за обвиненията срещу тях.

АКТ

Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно правото на информация в наказателното производство

ОБОБЩЕНИЕ

Заподозрените или обвинените за престъпление лица в дадена държава от ЕС трябва да бъдат информирани за своите процесуални права и за обвиненията срещу тях.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя определя минимални стандарти за всички държави от ЕС независимо от правното положение, гражданството или националността на лицето. Тя има за цел да помогне за предотвратяването на съдебни грешки и да намали броя на обжалванията.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Заподозрените и обвинените лица трябва да бъдат информирани своевременно или устно, или писмено за няколко процесуални права. Те включват:

  • достъп до адвокат;
  • всяко право на безплатна правна консултация;
  • правото на информация относно обвинението;
  • правото на устен и писмен превод;
  • правото да запазят мълчание.

Освен това арестуваните лица трябва да получат незабавно декларация за правата от правоприлагащите органи (т.е. от полицията или от Министерството на правосъдието в зависимост от държавата от ЕС), написана на разбираем език, която предоставя информация за допълнителни права, включващи:

  • достъп до документи по делото;
  • правото да бъдат информирани консулските власти и едно лице;
  • правото на достъп до спешна медицинска помощ;
  • максималния брой часове или дни, за които те могат да бъдат задържани, преди да бъдат изправени пред съдебен орган;
  • дали те могат да обжалват законосъобразността на ареста.

Когато дадено лице е било арестувано с европейска заповед за арест, то трябва да получи конкретна декларация за правата от правоприлагащите органи, която отразява различните права, които се прилагат в тази ситуация.

Освен това на заподозрените лица или на обвиняемите трябва незабавно да се предостави информация относно престъпното деяние, в извършването на което те са заподозрени, и (на по-късен етап) подробна информация за обвинението. Ако лицата са арестувани или задържани, те трябва да бъдат информирани също така за причините за този арест или това задържане. Освен това те трябва да имат достъп до материалите по делото, за да могат да упражнят правата си на защита.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата влезе в сила на 21 юни 2012 г. и трябваше да бъде транспонирана в правото на държавите от ЕС до 2 юни 2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Директивата представлява втората стъпка от серия от мерки, които заедно са предназначени да определят минимални правила за процесуалните права в целия ЕС в съответствие с Пътната карта за процесуалните права от 2009 г.. Тя следва Директивата от 2010 г. за правата на устен и писмен превод.

За допълнителна информация вж.:

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2012/13/EС

21.6.2012 г.

2.6.2014 г.

OВ L 142, 1.6.2012 г., стр. 1 - 10

последно актуализация 02.03.2015

Top