EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Фонд Убежище, миграция и интеграция (ФУМИ)

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ)

С настоящият регламент се създава фонд „Убежище, миграция и интеграция“. Този фонд има за цел да допринесе за ефективното управление на миграционните потоци и за подобряване на прилагането и развитието на общата политика на ЕС в областта на имиграцията и убежището.

АКТ

Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“, за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета.

ОБОБЩЕНИЕ

Фондът „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) на ЕС има четири основни цели:

  • укрепване и развиване на всички аспекти на общата европейска система за убежище, включително нейното външно измерение;
  • подпомагане на законната миграция към държавите-членки в съответствие с техните икономически и социални нужди, например нуждите на пазара на труда, както и насърчаване на ефективната интеграция на гражданите на държави ЕС;
  • насърчаване на стратегии за връщане в държавите членки като се обръща особено внимание на трайния характер на връщането и на действителното обратно приемане в страните на произход;
  • засилване на солидарността и на поделянето на отговорностите между държавите членки, по-специално по отношение на онези от тях, които са най-засегнати от потоците мигранти и търсещи убежище.

Всички държави на ЕС (с изключение на Дания, която не участва в този фонд) изготвят национални програми, които очертават действията, чрез които те възнамеряват да постигнат целите, определени в регламента за ФУМИ.

Примерите за действия включват мерки за подкрепа:

  • системи за убежище и приемане (като например подобрени административни структури, обучение на персонала, занимаващ се с процедурите за предоставяне на убежище, разработване на алтернативи на задържането и т.н.);
  • мерки за интеграция с насоченост към местното равнище (като осигуряване на обучение и услуги на гражданите на държави извън ЕС, споделяне на най-добрите практики сред държавите от ЕС и т.н.);
  • програми за доброволно връщане, мерки за реинтеграция и др.

Макар че по-голяма част от отпуснатия бюджет на Фонда е за национални програми, част от него се използва за действия на равнището на ЕС (така наречените действия на Съюза), за спешно подпомагане, за Европейската мрежа за миграцията и за техническа помощ по инициатива на Европейската комисия.

Специфични действия

В допълнение към отпуснатата им сума съгласно тяхната национална програма държавите членки може да получат сума за изпълнението на специфични действия. Тези действия (изброени в приложение II) изискват държавите-членки да си сътрудничат помежду си и водят до значителна добавена стойност за Съюза.

Програмата на Съюза за презаселване

Всяка държава-членка може да получава на всеки две години допълнителна сума, която се базирана еднократна сума в размер на 6000 евро за всяко презаселено лице, която ще се увеличи на 10 000 евро в съответствие с общите приоритети (като Регионални програми за закрила) и за групи уязвими лица.

Бюджет

Финансовият пакет за изпълнението на Фонда за периода 2014-2020 г. се определя на 3,137 млрд. евро по текущи цени.

Детайли относно изпълнението на Фонда може да се видят в Регламент (ЕС) № 514/2014.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 516/2014

21.5.2014 г.

-

OВ L 150, 20.5.2014 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (Официален вестник L 150, 20.5.2014 г.).

последно актуализация 03.08.2014

Top