EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Финансово подпомагане за външните граници и общата визова политика на ЕС: фонд Вътрешна сигурност

Финансово подпомагане за външните граници и общата визова политика на ЕС: фонд „Вътрешна сигурност“

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (EС) № 515/2014 за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

С този регламент, известен като „Регламент за ФВС-граници и визи“, се създава инструмент за финансиране и се определят целите, бюджетът и процедурите за изпълнение на допустимите действия за периода 2014—2020 г.

Общата цел на инструмента е да се допринесе за осигуряването на високо равнище на сигурност в ЕС, като същевременно се улеснява законното пътуване чрез гарантиране на ефикасното управление на външните граници на ЕС и ефективното обработване на визи за Шенгенското пространство (безгранична зона, включваща 22 държави от ЕС и 4 асоциирани държави — Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария).

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ФВС-граници има за цел да се подпомогне:

 • общата визова политика, за да се улесни законното пътуване, като се осигури висококачествено обслужване на кандидатите за виза и равно третиране на гражданите от държави извън Шенгенското пространство, както и да се преодолее проблемът с незаконната миграция;
 • интегрираното управление на границите, включващо използването на общи стандарти и обмен на информация между държавите от Шенгенското пространство, както и с Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Агенция EBCG, най-общо наричана Frontex), за да се осигури:
  • висока степен на контрол и защита на външните граници;
  • безпроблемно преминаване на външните граници в съответствие с достиженията на правото от Шенген; и
  • гарантиране на достъп до международна защита за лица, които имат нужда от нея.

Инструментът финансира действия за:

 • подобряване на проверките на външните граници, за да се следи преминаването на външните граници;
 • постепенно изграждане на интегрирана система за управление на външните граници, основана на солидарност и отговорност, например чрез:
  • системи за наблюдение на външните граници, и
  • сътрудничество (включително в морската гранична зона) между граничната охрана, митниците, миграционните органи, органите за предоставяне на убежище и правоприлагащите органи;
 • насърчаване на общата политика за визите и други разрешения за краткосрочно пребиваване и механизми за консулско сътрудничество;
 • създаване и привеждане в действие на ИТ системи в подкрепа на общата визова политика и граничните проверки, и засилване на осведомеността относно ситуацията на външните граници;
 • предотвратяване и справяне с незаконната имиграция в сътрудничество с държави извън ЕС.

Примерите за допустими действия включват:

 • инфраструктура, ИТ системи и оперативно оборудване, включително транспортни средства, за граничен контрол и обработване на заявления за виза;
 • проучвания, обучения и пилотни проекти за оперативни стандарти и най-добри практики в областта;
 • действия, свързани с оперативното сътрудничество между ЕС и държавите извън ЕС, включително съвместни операции.

Изпълнението на фонда е възложено основно на участващите 26 държави от ЕС (всички държави от ЕС, с изключение на Ирландия и Обединеното кралство) и на 4-те асоциирани към Шенген държави (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария). Националните програми определят приоритетите за финансиране, като разглеждат целите на фонда.

Разпределянето на ресурси се извършва въз основа на редица критерии, свързани с вида на външната граница (морска, сухопътна и международни летища), като се вземат под внимание пътникопотокът и нивото на рисковете и заплахите. Разпределянето на средства за конкретни цели по националните програми е свързано с предизвикателствата и нуждите на участващите държави.

В приложение I към регламента е включена таблица, в която са посочени сумите, които съставляват основата за националните програми на участващите държави. Тези суми бяха увеличени през периода на изпълнение вследствие на разпределянето на допълнителни средства за национални програми в рамките на извършения през 2018 г. междинен преглед, и по-специално за разработването на ИТ системи и за изпълнението на специфични действия.

Част от фонда се управлява централно от Комисията под формата на действия на Съюза, което включва помощ за справяне със спешни и специфични нужди в случай на извънредна ситуация (спешна помощ).

Фондът се допълва от инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (фонд ФВС-полиция), създаден с Регламент (EС) № 513/2014.

Бюджет

Първоначалната обща сума, отпусната за ФВС-граници и визи (2014—2020 г.), беше 2,76 милиарда евро (по текущи цени).

Изпълнение

Така нареченият „Хоризонтален регламент“ (Регламент (EС) № 514/2014 — вж. съответното резюме) съдържа общите правила и процедури за изпълнението на този инструмент.

Разширяване на фонда с асоциираните към Шенген държави

Бяха договорени споразумения между ЕС и 4-те асоциирани към Шенген държави, които дават възможност за тяхното участие във фонд „Вътрешна сигурност“ — граници и визи.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 януари 2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение № 574/2007/ЕО (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 143—167)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 515/2014 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 513/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за създаване на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение 2007/125/ПВР на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 93—111)

Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (OВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 112—142)

Конфедерация Швейцария

Решение (EС) 2018/929 на Съвета от 25 юни 2018 година за сключване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. (OВ L 165, 2.7.2018 г., стр. 1—2)

Решение (EС) 2018/404 на Съвета от 13 март 2018 година за подписване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. (OВ L 74, 16.3.2018 г., стр. 1—2)

Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. (OВ L 165, 2.7.2018 г., стр. 3—11)

Исландия

Решение (ЕС) 2018/948 на Съвета от 25 юни 2018 година за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Исландия за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. (ОВ L 167, 4.7.2018 г., стр. 1—2).

Решение (EС) 2018/398 на Съвета от 12 юни 2017 година за подписване, от името на Европейския съюз, и временно прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Исландия за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. (OВ L 72, 15.3.2018 г., стр. 1—2)

Споразумение между Европейския съюз и Исландия за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. (OВ L 72, 15.3.2018 г., стр. 3—11)

Кралство Норвегия

Решение (EС) 2017/1249 на Съвета от 16 юни 2017 година за сключване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. (OВ L 179, 12.7.2017 г., стр. 1—2)

Решение (EС) 2017/479 на Съвета от 8 декември 2016 година за подписване, от името на Съюза, и за временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. (OВ L 75, 21.3.2017 г., стр. 1—2)

Споразумение между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. (OВ L 75, 21.3.2017 г., стр. 3—11)

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. (OВ L 68, 12.3.2018 г., стр. 1)

Княжество Лихтенщайн

Решение (EС) 2017/657 на Съвета от 3 април 2017 година за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. (OВ L 94, 7.4.2017 г., стр. 1—2)

Решение (EС) 2017/47 на Съвета от 8 ноември 2016 година за подписване, от името на Европейския съюз, и временно прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. (OВ L 7, 12.1.2017 г., стр. 2—3)

Споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за допълнителните правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. (OВ L 7, 12.1.2017 г., стр. 4—13)

последно актуализация 26.06.2019

Top