Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Агресивно данъчно планиране

Агресивно данъчно планиране

Комисията предлага начини за справяне с правните технически аспекти и вратички, които някои дружества използват, за да избягват плащането на дължимия от тях справедлив дял данъци.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Препоръка 2012/772/EС на Комисията от 6 декември 2012 година относно агресивното данъчно планиране.

РЕЗЮМЕ

Прилагането на агресивно данъчно планиране е един от аспектите на подробния и сложен план за действие на Комисията, който има за цел да се пребори с укриването на данъци и с данъчните измами.

Планът за действие определя практически начини за подобряване на административното сътрудничество между държавите от ЕС, за борба със злоупотребите и двойното данъчно необлагане и за справяне с проблеми, като например съществуването на места от типа данъчен рай и данъчни престъпления.

В момента някои данъкоплатци могат да използват сложни, понякога изкуствени схеми за преместване на тяхната данъчна база в други юрисдикции в рамките на или извън Европейския съюз. По този начин те се възползват от несъответствия в националното законодателство, като определени техни доходи остават необложени с данък никъде или като използват разликите в данъчните ставки. Този проблем се нарича агресивно данъчно планиране.

Основната трудност се крие в това, че все по-усъвършенстваното данъчно планиране пренасочва облагаеми приходи към държави с данъчни системи, които са по-благоприятни за данъкоплатеца. Тази практика намалява данъчните задължения посредством схеми, които се позовават на буквата на закона, но нарушават неговия дух - законови вратички.

Агресивното данъчно планиране се среща под различни форми и неговите последствия включват двойно приспадане на данъците (напр. една и съща загуба се приспада, както в държавата на източника, така и в държавата на пребиваване) и двойно данъчно необлагане (напр. доход, който не се облага с данъци в държавата източник, е освободен в държавата на пребиваване).

Поради това Комисията насърчава държавите членки да гарантират, че договореностите за двойно данъчно облагане, постигнати с други държави от ЕС и с държави извън ЕС, включват клауза, предназначена да премахне специално идентифициран вид двойно данъчно облагане.

Освен това тя препоръчва използването на общо генерално правило, насочено срещу злоупотребите, което да помогне за осигуряване на последователност и ефективност в една област, където съществуват значителни различия в практиката между държавите от ЕС.

В тази област има много други предложения. Например действащата в момента система за ДДС е определена като податлива на измами. Поради това Комисията реши да организира форум относно ДДС в ЕС. Тук представители на бизнеса и данъчни органи могат да обменят възгледи по практически аспекти от администрирането на ДДС по отношение на транзакции между държави от ЕС. Те могат също така да идентифицират и обсъждат най-добри практики, които биха могли да помогнат за оптимизиране на управлението на системата за ДДС и за намаляване на разходите за съответствие, като същевременно се обезпечат приходите от ДДС.

ЗА СПРАВКА

Законодателство

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник

Препоръка 2012/772/ЕС на Комисията

-

-

ОВ L 338, 12.12.2012 г.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета: План за действие за укрепване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци. (COM(2012)722 окончателен от 6.12.2012 г. - непубликувано в Официален вестник].

Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/96/ЕС относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки. (COM(2013)814 окончателен) - непубликувано в Официален вестник].

Директивата относно дружествата майки и дъщерните дружества (Директива 2011/96/EС) първоначално имаше за цел да предотврати двойното данъчно облагане на един и същ доход (двойно данъчно облагане) на дружества от една и съща група, със седалища в различни държави от ЕС. Някои дружества обаче използваха разпоредбите на директивата и несъответствията в националното законодателство по отношение на данъчното облагане, за да избегнат облагането с данъци въобще в която и да е държава от ЕС (двойно данъчно необлагане).

Предложеното изменение ще поправи директивата, така че специфичните договорености за данъчно планиране (договореностите за хибридни заеми) да не могат да се възползват от освобождаване от плащане на данък. Съгласно предложението, ако дадено плащане по хибриден заем подлежи на данъчно приспадане в държавата от ЕС, където е базирано дъщерното дружество, тогава то трябва да се обложи с данък в държавата от ЕС, където е регистрирано дружеството майка. Това ще спре дружествата с клонове в повече от една държава от ЕС да планират плащания между клонове в различни държави, за да се възползват от двойно данъчно необлагане.

Последна актуализация: 21.02.2014

Top