EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ограничение за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

Ограничение за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2011/65/ЕС — ограничение за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя подобрява съществуващите правила относно употребата на опасни вещества, като например олово, живак и кадмий, в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО), за да се защити човешкото здраве и околната среда, по-специално като дава възможност за екологосъобразно оползотворяване и обезвреждане на отпадъчното ЕЕО.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Преработеното законодателство актуализира Директива 2002/95/EО, която ограничава използването на EEО чрез увеличаване на ограниченията в употребата на опасни вещества с по-широк набор от ЕЕО.

Обхват

 • В приложение към директивата се посочват категориите ЕЕО, обхванати от законодателството. Те варират от битови уреди до информационно (ИТ) оборудване наред с отворена обща категория (в сила от юли 2019 г.).
 • Сега забраната се прилага за всички ЕЕО, както и за кабели и резервни части. Посочва се кратък списък с изключения при определени специални случаи.
 • Забраната беше въведена поетапно за определени продукти. Тя влиза в сила на:
  • 22 юли 2014 г. за прибори за контрол и управление и за медицински изделия,
  • 22 юли 2016 г. за медицински изделия ин витро,
  • 22 юли 2017 г. за промишлените прибори за контрол и управление, и
  • 22 юли 2019 г. за останалите продуктови групи.

Изключения

Ограниченията не се прилагат за набор от изделия, сред които оръжия, космическо оборудване, едромащабни стационарни индустриални инструменти (например печатни преси, мелачни и пробивни машини) и фиксирани инсталации (например електрогенератори). Освободени са също така фотоволтаичните панели.

Директива (EС) 2017/2102 изменя Директива 2011/65/EС, за да се разгледат редица въпроси с цел избягване на нежелани последици от законодателството поради отворения обхват, въведен през 2011 г.

Тя изключва тръбните органи и някои мобилни устройства, непредназначени за движение по пътища от обхвата си.

Освен това тя се опитва да даде тласък на кръговата икономика чрез премахване на забраната за операциите на вторичния пазар (което включва поправка, подмяна на резервни части, обновяване и повторна употреба, и модернизиране) за ЕЕО, които попадат извън обхвата на предишната Директива 2002/95/EО, но които няма да съответстват на Директива 2011/65/EС.

Повторно употребените резервни части, възстановени от ЕЕО, могат да бъдат освободени, при условие че повторната употреба се извършва в подлежащи на одит затворени свързани стопански системи за връщане и тази повторна употреба на части е съобщена на потребителя.

Освобождавания

 • Ако бъдат изпълнени специфични критерии, ограниченията не се отнасят за временен период за конкретни освободени приложения, например използването на живак в енергоспестяващи крушки за осветление.
 • Две приложения съдържат освобождаванията от ограниченията. Няколко изключения са добавени след публикуването на директивата, а други са с изтекла давност и вече не се прилагат; списъците с изключенията се актуализират непрекъснато съобразно техническия прогрес.

Задължения

 • Директивата задължава производителите да гарантират, че всяко EEО, което предлагат на пазара, е проектирано и произведено в съответствие с изискванията, определени в законодателството.
 • Вносителите трябва да проверят дали оборудването е било одобрено като отговарящо на изискваните стандарти.
 • Дистрибуторите също трябва да гарантират, че стандартите са спазени.

Адаптиране и преглед

 • Различните приложения, включително списъка с ограничени вещества и техните допустими стойности на концентрация, се преразглеждат редовно. Те ще се актуализират в съответствие с научния и техническия напредък и ще вземат под внимание рисковете за човешкото здраве и за околната среда.
 • Европейската комисия трябва да извърши общ преглед не по-късно от 22 юли 2021 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 21 юли 2011 г. Директива 2011/65/EС преработи и замени Директива 2002/95/EО (и нейните последващи изменения), която трябваше да се въведе в законодателството на държавите от ЕС до 2004 г. Новите правила в Директива 2011/65/ЕС трябваше да станат закон в държавите от ЕС до 2013 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2011/65/EС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (преработена версия) (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88—110).

Последващите изменения на Директива 2011/65/ЕС са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 18.10.2018

Top