Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Повишаване на устойчивостта на Европа към изменението на климата чрез адаптация

Повишаване на устойчивостта на Европа към изменението на климата чрез адаптация

Това съобщение представя стратегия на ЕС, с която да се повиши устойчивостта на Европа спрямо изменението на климата по един гъвкав начин и чрез приоритетно прилагане на нискобюджетни решения. В него са изложени редица действия за адаптация с цел подобряване на реакцията на ЕС към въздействията от изменението на климата на всички равнища.

АКТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата. COM(2013) 216 final от 16.4.2013 г.

ОБОБЩЕНИЕ

Тъй като глобалното затопляне вече оказва въздействие в световен мащаб, усилията за ограничаване на повишаването на средната глобална температура трябва да продължат чрез изпълнениe на действие за ограничаване на изменението на климата. За ЕС това означава намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. с 20 % под нивата от 1990 г. като първа стъпка към постигането на договореното целево намаляване с 80-95 % за 2050 г.

Стратегията на ЕС за адаптация към изменението на климата е допълваща за намаляването на емисиите на парникови газове. Това предполага няколко решения за въздействията за изменението на климата.

Стратегията подчертава, че адаптацията в момента предлага много ползи. Например, смята се, че едно евро, похарчено за защита от наводнения днес, трябва да предотврати разход от шест евро за щети в бъдеще.

Стратегията се допълва и от Европейската платформа за адаптация към климата (Climate-ADAPT) стартирана през март 2012 г., която обединява най-новите данни от дейността за адаптация в ЕС заедно с инструментите за подкрепа на политиката.

Осем действия

Стратегията определя действия за насърчаване на адаптацията в рамките на ЕС, за подобряване на вземането на решения, като се насочва към ключови уязвими сектори:

  • насърчаване на всички държави членки да приемат подробни стратегии за адаптация;
  • осигуряване на финансиране по програма LIFE на ЕС за околната среда в подкрепа на изграждането на капацитет и засилването на действията за адаптация в Европа.
  • въвеждане на адаптацията в рамките на Споразумението на кметовете чрез инициативата Mayors Adapt (Кметовете се адаптират);
  • запълване на празнотите в знанията за адаптацията;
  • доразвиване на Climate-ADAPT за „обслужване на едно гише“ с информация за адаптацията в Европа;
  • адаптация на „речната система“ чрез включването ѝ в политиките и законодателството на ЕС като по този начин политиките в областта на селското стопанство, рибарството, регионалното развитие и други политики стават „ устойчиви срещу изменението на климата “;
  • осигуряване на по-устойчива инфраструктура;
  • насърчаване на застрахователни и други финансови продукти за устойчиви инвестиции и бизнес решения.

Управление и финансиране

Стратегията за адаптация призовава за координиране на политиката и за сътрудничество между държавите от ЕС чрез Европейския комитет по изменение на климата, който обединява представители от всички страни на ЕС. Също така, той препоръчва да се харчи повече за изграждането на устойчивостта на Европа срещу изменението на климата, включително чрез фондове и програми на ЕС.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Бяла книга - Адаптиране спрямо изменението на климата: Към европейска рамка за действие (2009 г.).

последно актуализация 08.06.2014

Top