Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Преговори за климата на ООН: Протокол от Киото — първи период на задължения

Преговори за климата на ООН: Протокол от Киото — първи период на задължения

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2002/358/ЕО на Съвета за одобрение на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за промените на климата и съвместното изпълнение на ангажиментите, произтичащи от нея

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕШЕНИЕТО?

Дава правното одобрение на ЕС за Протокола от Киото — споразумение съгласно Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за промените на климата (UNFCCC) — и потвърждение, че ЕС и 15-те държави, които бяха негови членове по времето на приемане на законодателството (ЕС-15), ще изпълнят поетите от тях ангажименти за съкращаване с 8 % на емисиите им на парникови газове в сравнение с равнищата от 1990 г. за Европейския съюз като цяло.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Тъй като Протоколът от Киото позволява групи държави да изпълняват целите си съвместно, общото намаление от 8 % за ЕС и държавите от ЕС бе разбито на правнообвързващи национални цели, съобразени с относителното богатство на всяка държава по това време.
 • Решението определя ограничения и намаления на емисиите за ЕС-15 за периода между 2008 и 2012 г. Те включват следното:
  • ЕС да намали общите равнища на емисиите до 92 %;
  • 8 държави да намалят емисиите между 72 % (Люксембург) и 94 % (Нидерландия);
  • да бъде разрешено на 5 държави да ги увеличат между 104 % (Швеция) и 127 % (Португалия);
  • 2 държави (Франция и Финландия) да ги задържат на съществуващите равнища (100 %).
 • Подобни индивидуални цели бяха поставен на държавите, които се присъединиха към ЕС след приемането на Протокола от Киото, с изключение на Кипър и Малта, които нямат цели.
 • ЕС и държавите от ЕС изпълниха ангажиментите си за първия период на задължения по Протокола от Киото (2008—2012).
 • За да запълнят пропуските между края на първия период и началото на новото глобално споразумение през 2020 г., 37 развити държави и ЕС се споразумяха за втори период. Договореностите за периода 2013—2020 г. бяха приети на конференцията в Доха по въпросите на изменението на климата през декември 2012 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

До конференцията за климата в Париж през декември 2015 г. протоколът от Киото бе единственото правнообвързващо споразумение в света за намаляване на емисиите от парникови газове. Приет през декември 1997 г., той съдържа обещания от участващите индустриални държави да намалят своите общи емисии на 6 парникови газа (въглероден диоксид, метан, диазотен оксид, хидрофлуоровъглероди, перфлуорвъглероди и серен хексафлуорид) за първия период на задължения (2008—2012 г.) с около 5 % спрямо равнището от 1990 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕШЕНИЕТО?

То влезе в сила на 2 май 2002 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Първи период на задължения по Протокола от Киото (2008—2012 г.) — на уебсайта на Европейската комисия.

АКТ

Решение 2002/358/ЕО на Съвета от 25 април 2002 г. за одобрение от името на Европейската общност на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за промените на климата и съвместното изпълнение на ангажиментите, произтичащи от нея (ОВ L 130, 15.5.2002 г., стр. 1—5)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Решение (ЕС) 2015/1339 на Съвета от 13 юли 2015 г. за сключване от името на Европейския съюз на Изменението от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и на съвместното изпълнение на задълженията, произтичащи от него (ОВ L 207, 4.8.2015 г., стр. 1—5)

последно актуализация 08.02.2016

Top