Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Нов подход на ЕС за справяне с фалита и несъстоятелността на предприятията

Go to the summaries’ table of contents

Нов подход на ЕС за справяне с фалита и несъстоятелността на предприятията

Всяка година близо 200 000 предприятия в Европейския съюз изпадат в несъстоятелност, а 1,7 млн. души губят работата си. Новата препоръка отбелязва прехода към превантивното преструктуриране на жизнеспособни предприятия, за да им позволи да останат в експлоатация и да запазят работните места, като същевременно позволява на кредиторите да възстановят по-голяма част от инвестициите си. Тя се стреми също така да гарантира, че фалиралите предприемачи ще получат втори шанс.

АКТ

Препоръка 2014/135/ЕС на Комисията от 12 март 2014 година за нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията.

ОБОБЩЕНИЕ

Становищата на европейците относно несъстоятелността на предприятията постоянно се променят, а реформите на съществуващото законодателство на Европейския съюз (ЕС) относно трансграничната несъстоятелност вече са в ход. Настоящата препоръка на Европейската комисия има за цел да предостави обща рамка за националните разпоредби относно несъстоятелността.

Рамката следва да даде възможност на длъжниците:

  • за преструктуриране непосредствено щом стане ясно, че има вероятност от несъстоятелност;
  • да запазят контрол над ежедневното функциониране на предприятието си;
  • да изискват временно спиране на производствата по искове за принудително изпълнение предявени от кредиторите, ако тези действия биха могли да възпрепятстват перспективите за план за преструктуриране. Продължителността на спирането трябва да зависи от сложността на очакваното преструктуриране и първоначално да бъде разрешено за срок от не повече от четири месеца и общо за не повече от 12 месеца;
  • да се потърси съдебно утвърждаване на плана за преструктуриране, който засяга интересите на кредиторите, които не са съгласни с плана. Кредиторите следва да бъдат обвързани от всеки план, съдебно утвърден. В настоящата препоръка са посочени съдържанието на плановете за преструктуриране и изискванията за съдебно утвърждаване;
  • по-лесното получаване на ново финансиране за план за преструктуриране като съдебно утвърдено ново финансиране следва да бъде изключено от исковете за отмяна.

Целта на процедурата за преструктуриране е тя да е бърза, евтина и да позволява по възможност повечето от стъпките ѝ да се предприемат извън съда. Може да се назначи медиатор или надзорен орган, който да подпомогне провеждането на преговорите между длъжника и кредиторите.

Втори шанс

Убедителното доказателство, че почтените предприемачи, на които е предоставен втори шанс след фалит, са по-успешни в следващото си предприятие, убеди Комисията да отправи препоръка, която да даде възможност на предприемачите за ново начало след фалит.

На предприемачите следва да бъдат опростени изцяло всички задълженияв рамките на 3 години от съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност или датата, на която е започнало изпълнението на плана за погасяване.

Независимо от това, в препоръката се посочва, че пълното опрощаване на задълженията не винаги е подходящо и държавите от ЕС, могат да въвеждат по-строги закони, които да обезкуражават непочтените предприемачи или онези, които не зачитат правните си задължения към своите кредитори.

Националните закони за запазване на препитанието на предприемача и неговото семейство, като му се позволи да задържи определени активи, също следва да са разрешени.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник

Препоръка 2014/135/EС

3.4.2014 г.

-

OВ L 74, 14.3.2014 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет: Нов европейски подход към фалита и несъстоятелността на предприятията (COM(2012) 742 final от 12.12.2012 г. - непубликувано в Официален вестник).

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност (COM(2012) 744 final от 12.12.2012 г. - непубликувано в Официален вестник).

Последна актуализация: 28.07.2014

Top