EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Насърчаване на младежкото предприемачество с цел стимулиране на социалното приобщаване на младите хора

Насърчаване на младежкото предприемачество с цел стимулиране на социалното приобщаване на младите хора

Тези заключения на Съвета относно насърчаването на младежкото предприемачество в Европейския съюз (ЕС) обхващат няколко аспекта.

АКТ

Заключения на Съвета от 20 май 2014 г. относно насърчаване на младежкото предприемачество с цел стимулиране на социалното приобщаване на младите хора (2014/C 183/04) (ОВ C 183, 14.6.2014 г., стр. 18-21).

ОБОБЩЕНИЕ

Тези заключения на Съвета относно насърчаването на младежкото предприемачество в Европейския съюз (ЕС) обхващат няколко аспекта.

 • 1.

  Те потвърждават, че исторически високата младежка безработица в ЕС, дължаща се на икономическата криза, е увеличила нивото на бедността и социалното изключване на младите хора. Това принуди много хора да напуснат родните си страни в търсене на по-добри възможности.

 • 2.

  Те потвърждават, че (социалното) предприемачество е важен фактор за нови работни места и социална иновация, тъй като повишава заетостта на младите хора. Специална помощ следва да се предостави на по-слабо представените групи, които искат да създават, разработват или разширяват своите фирми. Стратегията„Европа 2020“ и нейните водещи инициативи насърчават предприемаческото мислене (креативност и иновативни способности).

 • 3.

  Те призовават за инвестиране в образованието и програми, които насърчават (социалното) предприемачеството сред младите хора, така че да развиват своите общоприложими умения и качества като инициативност, увереност, премерено поемане на риск, креативност, организираност и упоритост.

 • 4.

  Те определят фокусни точки за насърчаване на предприемачеството сред младежта, като:

  • развиване на предприемаческа мисъл и умения в училище и чрез младежки трудови дейности, като доброволчество, придобиване на умения за работа с цифрови технологии и културни познания;
  • насърчаване на социалното предприемачество, което включва устойчиви и екологични ценности и допринася за социалното включване чрез включване на уязвими групи.
 • 5.

  Те призовават държавите от ЕС да:

  • признаят значението на насърчаването на цялостно, междуотраслово обучение по предприемачество от най-ранна възраст, за да се подпомогне борбата с безработицата сред младите хора;
  • признаят или валидират резултатите, придобити от работата с младежта и неформалното/самостоятелно учене (т.е. учене извън обичайната класна стая, често от практически опит);
  • подпомагат младежките организации с указания;
  • да помогнат за създаването на фирма и на социалните предприятия да преминат бариерите за достъп до услуги за подкрепа и финансиране, включително с помощ от Европейския социален фонд и Програма за заетост и социални иновации.
 • 6.

  Те приканват Комисията и държавите от ЕС (в зависимост от това, кой може да покаже най-ефективните резултати) да:

  • подобрят видимостта на социалното предприемачество;
  • насърчат обучението на работното място и други учебни дейности за насърчаване на предприемачеството;
  • изградят капацитет за тези, които работят с млади хора; и
  • помогнат на младите предприемачи да разпространяват своите идеи по-лесно през границите и отраслите.
 • 7.

  Те искат от Комисията да:

  • повиши осведомеността и да насърчи добрите практики за предприемачество сред младите хора чрез платформи като Европейския младежки портал;
  • извърши проучвания относно приноса на работата на младите хора с цел подобряване на предприемачеството сред младите хора;
  • подобри сътрудничеството между младите предприемачи и съответните заинтересовани страни чрез програмите „Еразъм+“ или „Еразъм за млади предприемачи“ .

КЛЮЧОВИ ТЕРМИНИ

Социални иновации: нови идеи (продукти, услуги и модели), които отговарят на социалните потребности (по-добре от алтернативните решения) и това води до нови социални отношения или сътрудничества.

Социално предприемачество: иновативни решения, които разглеждат социални проблеми.

Работа с младежта: образователни, развлекателни или социални дейности или проекти, които включват млади хора.

последно актуализация 24.02.2015

Top