EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Определяне на основни норми на безопасност за защита при излагане на йонизиращо лъчение (след 2018 г.)

Определяне на основни норми на безопасност за защита при излагане на йонизиращо лъчение (след 2018 г.)

Настоящата директива установява основни норми на безопасност за защита на здравето на работниците и служителите, на широката общественост, на пациентите и други срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение.

АКТ

Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом.

ОБОБЩЕНИЕ

При нормални условия дозите йонизиращо лъчение са много ниски и не предизвикват клинично откриваеми вредни последици. Въпреки това, в дългосрочен план, те могат да доведат до здравословни проблеми, по-специално рак. Оттук и необходимостта от единна прагова стойност на защита на територията на целия ЕС, като същевременно се позволява на правителствата да определят по-високи норми за безопасност, ако желаят.

Директивата заменя пет предишни законодателни документа, които съдържаха противоречия, не отразяваха напълно научния прогрес и не обхващаха изцяло природните източници на йонизиращо лъчение или защитата на околната среда. Тя определя как да се гарантира безопасността и сигурността на радиоактивните материали и задължителната информация, която трябва да бъде предоставена в случай на ситуация на аварийно облъчване.

Нормите, които съдържа, са на база препоръките на Международната комисия за радиационна защита (МКРЗ).

Настоящата директивата се прилага за всяка ситуация на планирано, съществуващо или аварийно облъчване, свързана с риск от излагане на йонизиращо лъчение. По-специално тя се прилага по отношение на:

  • изработването, производството, преработката, манипулирането, депонирането, използването, съхранението, притежаването, транспортирането, вноса във и износа от ЕС на радиоактивни материали;
  • изработването и експлоатацията на електрическо оборудване, излъчващо йонизиращо лъчение;
  • човешките дейности,включващи наличието на естествени радиационни източници, които може да доведат до значително повишаване на облъчването на работниците и служещите или на населението, например облъчване на екипажа на космически апарат с космически лъчения;
  • домашното облъчване с газ радон в закрити помещения и външното облъчване с гама излъчване от строителни материали;
  • управлението при ситуации на аварийно облъчване, за които се смята, че налагат предприемането на мерки за защита на здравето населението или работниците.

Директивата установява общите принципи за радиационна защита, като отделя главна роля на граничните дози при професионално облъчване, облъчване на населението и медицинско облъчване. В приложение са посочени обхватите на референтните нива, предложени от МКРЗ за ситуации на съществуващо или аварийно облъчване. Предвидена е специална клауза защита на бременни и кърмещи работнички, както и на стажанти и студенти.

Прилагат се специални изисквания към облъчването с йонизиращо лъчение с медицински цели. В този случай медицинските облъчвания са обосновани, когато се характеризират достатъчно висока нетна полза за личното здраве и ползите за обществото, спрямо индивидуалните вреди, които облъчванията могат да причинят. Пациентите трябва да получат информация за здравните рискове и ползите, а всяко едно медицинско облъчване трябва да се извършва под клиничната отговорност на практикуващ лекар.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2013/59/Евратом на Съвета

-

-

ОВ L 13, 17.1.2014 г.

Последна актуализация: 07.04.2014

Top