EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Обществени поръчки - определяне на ясни основни правила

Обществени поръчки - определяне на ясни основни правила

Настоящата директива определя правила за използването на обществени поръчки за извършването на строителни работи, доставки или услуги от предприятия или физически лица и изключенията, които могат да бъдат приложени.

ОБОБЩЕНИЕ

Директивата уточнява, че когато националните органи използват обществените поръчки за възлагане на извършването на строителни работи, доставки или услуги, те трябва да третират всички участници в търга при условия на равнопоставеност и без да ги дискриминират. Освен това те трябва да действат по прозрачен начин.

Прагове

Правилата, които се прилагат за обществените поръчки, трябва да се спазват, когато сумите са над следните тавани:

  • 5 225 000 EUR за обществени поръчки за строителство (от 1.1.2016 г.);
  • 135 000 EUR за обществени поръчки за доставки и услуги, които се възлагат от органи на централната власт (от 1.1.2016 г.);
  • 209 000 EUR за местни и регионални обществени поръчки, възлагани от органи на централната власт (от 1.1.2016 г.);
  • 750 000 EUR за обществени поръчки за услуги във връзка със социални и други специфични услуги.

Европейската комисия оценява тези прагове на всеки две години, за да се определи дали те трябва да се променят в съответствие с международните задължения на ЕС.

Критерии

Поръчката се възлага на икономически най-изгодната оферта, която се определя по-специално въз основа на най-доброто съотношение качество/цена. Този критерий взема под внимание такива фактори като цялостна разходна ефективност, качествени, екологични и социални аспекти, условия за търговия и доставяне.

Иновации и малки предприятия

Директивата въвежда нова процедура за насърчаване на развитието на иновативни продукти, услуги или строителни работи. За да се улесни участието на малките предприятия, новите правила насърчават публичните органи да разделят големите поръчки на обособени позиции.

Защитни механизми

Държавите от ЕС трябва да гарантират, че икономическите оператори и техните подизпълнители спазват всички приложими европейски и национални задължения в областта на екологичното, социалното и трудовото право, колективните споразумения или съответните международни задължения.

С директивата разпоредбите стават по-строги що се отнася до необичайно ниските оферти, особено по отношение на предотвратяване на нарушаването на правата на работниците.

Изключения

Никоя разпоредба на настоящата директива не изисква от правителствата на ЕС да възлагат с договори услуги, които желаят да предоставят сами. Тя дори не засяга националното законодателство за социално осигуряване.

Поръчките в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги не са включени в директивата. Вместо това те се управляват от Директива 2014/25/ЕС.

В допълнение, някои сектори, като например електронните съобщения, научноизследователска и развойна дейност и отбраната и сигурността могат да бъдат изключени при определени условия.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Съобщение на Комисията Насоки от Европейската комисия относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19

АКТ

Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94 от 28.3.2014 г., стр. 65—242)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L94, 28.3.2014 г., стр. 243—374)

Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1—64)

последно актуализация 04.05.2020

Top