EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Преминаване към конкурентна, устойчива и сигурна енергия за Европа

Преминаване към конкурентна, устойчива и сигурна енергия за Европа

Европейския съюз (ЕС) е поел ангажимент за намаляване на емисиите си на парникови газове до 2050 г. с най-малко 80-95 % в сравнение с 1990 г. Той има ясна програма до 2020 г. Сега той задава нова насока на амбицията си за декарбонизация за следващите три десетилетия, за да предложи сигурност на инвеститорите, правителствата и гражданите.

АКТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. (COM(2011) 885 окончателен, 15.12.2011 г.).

ОБОБЩЕНИЕ

Европейския съюз (ЕС) е поел ангажимент за намаляване на емисиите си на парникови газове до 2050 г. с най-малко 80-95 % в сравнение с 1990 г. Той има ясна програма до 2020 г. Сега той задава нова насока на амбицията си за декарбонизация за следващите три десетилетия, за да предложи сигурност на инвеститорите, правителствата и гражданите.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА СЪОБЩЕНИЕТО?

В Енергийната пътна карта се разглеждат няколко сценария за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност, като в същото време се гарантира сигурност на енергийните доставки. В нея се демонстрира, че който и сценарий да бъде избран, целите за декарбонизацията са осъществими.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Пътната карта определя следните фактори за постигане на новата енергийна система:

  • Трябва да се изпълни изцяло съществуващата стратегия„Енергетика 2020“ с възможността ѝ да спомогне за намаляване на емисиите с 40 % до 2050 г.
  • Основният акцент трябва да бъде върху енергийната ефективност, по-специално на новите и старите сгради, в транспорта, продуктите и електроуредите.
  • Възобновяемите енергийни източници имат потенциал да осигурят около 30 % от общото потребление на енергия в ЕС до 2030 г.
  • Необходими са по-големи публични и частни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и в технологични иновации, за да стане икономически жизнеспособна енергетиката с ниски нива на въглеродни емисии.
  • Заместването на въглищата и нефта с газ може да намали емисиите при съществуващите понастоящем технологии поне до 2030 г. или 2035 г
  • Цените на енергията трябва по-добре да отразяват действителните разходи, особено когато се правят нови инвестиции. Колкото по-рано се постигне това, толкова по-лесно ще се осъществи промяната към система с ниски нива на въглеродни емисии.
  • Необходима е нова енергийна инфраструктура, например за електрическите автомобили, както и капацитет за съхранение на енергия на територията на Европейския съюз и в съседните страни.
  • Безопасността и сигурността на традиционните и на новите енергийни източници трябва да остане с първостепенно значение.
  • ЕС трябва да приеме по-широк и по-координиран подход към международните отношения в областта на енергетиката и действията си за борба с изменението на климата.
  • Трябва да се зададат конкретни междинни етапи за изпълнението на постижими цели и да се дадат насоки на инвеститорите, докато ЕС предприеме следващата стъпка, като дефинира своята рамка на политиките до 2030 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Европейската енергийна система трябва да се промени поради съображения във връзка с климата, сигурността и икономиката. Инвестициите в енергетиката бавно дават резултати. Взетите днес решения вече оформят енергийната система на 2050 година с подмяната на остаряващата инфраструктура и разработването на нови форми на енергия. В този процес на трансформация както публичните, така и частните инвеститори се нуждаят от ясна представа за посоката, която поема ЕС.

За допълнителна информация, вж. уебстраниците на Енергийната стратегия и Пътната карта за периода до 2050 г. на Европейската комисия.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите - Енергетика 2020: Стратегия за конкурентоспособна, устойчива и сигурна енергия (COM(2010) 639 final, 10.11.2010 г.).

последно актуализация 30.07.2015

Top