EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.)

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (EС) № 1309/2013 относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията осигурява подкрепа за хора, които са загубили работните си места поради последиците от глобализацията или поради продължаващите последици от икономическата и финансовата криза.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

От 2007 г. насам Фондът на ЕС за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) помага на работници, които са съкратени от работа в резултат от глобализацията, тъй като техните дружества са били затворени или са изнесли производството си извън ЕС, да намерят нова работа или да се преквалифицират. За периода 2009—2011 г. и от 2014 г. насам фондът помага и на работници, които са били съкратени от работа в резултат от икономическата и финансовата криза.

По принцип ЕФПГ осигурява помощ в случаи, където над 500 работници са съкратени:

  • в едно дружество (включително неговите доставчици и производители надолу по веригата); или
  • в конкретен сектор в един или повече съседни региона.

С годишен бюджет в размер на около 170 милиона EUR на година между 2014 г. и 2020 г. ЕФПГ може да покрие до 60 % от разходите за проекти, предназначени да помагат на отделни съкратени работници да си намерят друга работа или да започнат собствен бизнес. Фондът няма за цел да поддържа дейността на дружества или да подпомага тяхното преструктуриране.

Потенциални бенефициери

ЕФПГ може да подпомага отделни съкратени работници (на постоянен, срочен и временен договор, и самостоятелно заети лица), както и млади хора, които не работят, не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение в същите региони, ако нивото на младежка безработица е най-малко 20 %, до същия брой като работниците, получаващи подкрепа.

Допустимите мерки включват:

  • помощ за намиране на работа;
  • кариерни консултации;
  • образование, обучение и преквалификация;
  • наставничество и обучение;
  • предприемачество и създаване на бизнес.

Процедура за подаване на заявления

Заявленията за помощ се подават до Европейската комисия от правителствата на ЕС и ако бъдат одобрени се управляват и изпълняват от национални и регионални органи. Проектите са с продължителност 2 години.

За разлика от дългосрочните проекти, финансирани от структурните и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на ЕС, като например Европейския социален фонд, проектите по ЕФПГ осигуряват подкрепа на отделни лица за кратък и ясно определен период.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 януари 2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855—864)

Последващите изменения на регламент (ЕС) № 1309/2013 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 09.01.2020

Top