EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Предизвикателствата пред младите хора: подобряване на междусекторното сътрудничество в областта на политиката

Предизвикателствата пред младите хора: подобряване на междусекторното сътрудничество в областта на политиката

Министрите на ЕС разглеждат сътрудничеството в различни области на политиката като жизненоважно за преодоляването на социално-икономическите проблеми, пред които са изправени младите хора.

АКТ

Заключения на Съвета относно подобряване на междусекторното сътрудничество в областта на политиката за ефективното преодоляване на социално-икономическите предизвикателства пред младите хора (ОВ C 172, 27.5.2015 г., стр. 3-7)

ОБОБЩЕНИЕ

Министрите на ЕС разглеждат сътрудничеството в различни области на политиката като жизненоважно за преодоляването на социално-икономическите проблеми, пред които са изправени младите хора.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА СЪВЕТА?

В заключенията са разгледани стратегии за засилване на междусекторния подход по отношение на проблемите на младите хора, така че политиците да могат да реагират по-ефективно и своевременно при проблеми, като използват най-добре всички налични средства и програми на ЕС в тази област.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Междусекторна политика

За прилагане на широкообхватна междусекторна политика за младежта държавите от ЕС следва:

 • да отчетат въпросите, свързани с младежта, при разработването на политиката в области като образование, обучение, заетост и други, които оказват влияние върху младите хора. За да бъде ефективна тази политика, е необходимо сътрудничество между институциите на местно, регионално и национално равнище;
 • да прилагат комплексни стратегии за младежта, обединяващи съответните действия на политиката за разрешаване на въпроси, пред които са изправени младите хора, и да ангажират младите хора и младежките организации;
 • да създадат механизми за наблюдение на положението на младите хора, които да вземат предвид основани на факти и знания политики.

Те приканват Европейската комисия:

 • да обмисли как да прилага ефективно координиран групов подход при преодоляването на предизвикателствата пред младите хора;
 • да оценява по какъв начин се отчитат въпросите на младежта в други области на политиката, които имат въздействие върху младите хора.

Държавите от ЕС и Комисията се приканват:

 • да се възползват пълноценно от програмата„Еразъм+“ , за да засилят междусекторното сътрудничество;
 • да събират доказателства относно начина, по който междусекторното сътрудничество може да доведе до положителни резултати.

Подходи според конкретните условия

Необходими са специално разработени междусекторни подходи за програмите за преодоляване на социално-икономическите предизвикателства пред младите хора.

Държавите от ЕС се приканват:

 • да засилят партньорския подход във връзка с прилагането на мерки, като например Гаранцията за младежта;
 • да потърсят подкрепа за изпълнение на дейности в сектора на младежта, които се финансират по инициативите на Гаранцията за младежта;
 • да засилят сътрудничеството между институциите за формално образование (например училища и колежи) и доставчиците на неформално учене (например младежки и спортни клубове) с цел да се преодолее преждевременното напускане на училище;
 • да насърчава сътрудничеството между службите за работа с младежта и социалните служби с цел повишаване на социалното приобщаване на младите хора.

Комисията се приканва да улеснява взаимодействието на европейско равнище между лицата, определящи политиката за младежта, и неправителствените организации (НПО), участващи в прилагането на Гаранцията за младежта.

Държавите от ЕС и Комисията се приканват:

 • да обмислят използването на европейските структурни фондове и програма „Еразъм+“, за да преодолеят предизвикателствата пред младите хора;
 • да разгледат повдигнатите въпроси на предстоящото партньорско обучение между държавите от ЕС относно активизирането на междусекторната политика за младежта на национално равнище, организирано в рамките на работния план на ЕС за младежта.

Работа с младежта

Съветът на ЕС изисква държавите от ЕС и Комисията да подчертаят значението на работата с младежта за справянето с предизвикателствата пред младите хора като:

 • насърчават признаването на работата с младежта и на инструментите за неформално учене, например сертификата Youthpass в сектори като заетостта, образованието, обучението и културата;
 • проучване на възможностите за интегриране на сертификата Youthpass като национален инструмент за признаване.

За допълнителна информация, вж.:

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 20 май 2014 г. относно европейски работен план за младежта за периода 2014-2015 г. (ОВ C 183, 14.6.2014 г., стр. 5-11)

последно актуализация 24.09.2015

Top