EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Еразъм+ — Транснационално партньорство на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

„Еразъм+“ — Транснационално партньорство на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (EС) № 1288/2013 за създаване на „Еразъм+“: програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

„Еразъм+“ има за цел да:

 • позволи на младите хора да натрупат умения и познания в чужбина, за да увеличат шансовете си за наемане на работа;
 • повиши качеството на преподаването, иновативното превъзходство на образованието и организациите за обучение;
 • допълни усилията на политиките на държавите членки за модернизиране на техните системи за образование и професионално обучение;
 • разшири международното измерение на образованието и обучението чрез партньорства между ЕС и институции за висше образование и професионално образование и обучение (ПОО) в държавите партньори;
 • подобри езиковото преподаване и учене;
 • подкрепи превъзходството в преподаването и изследванията относно европейската интеграция сред академичните среди, студентите и гражданите;
 • подпомогне организации, които развиват дейност в областта на обществения спорт (предимно обществени органи и клубове), да използват потенциала на спорта за насърчаване на социалното приобщаване и за справяне със заплахите от допинг, уреждане на мачове, расизъм и нетърпимост.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Допустимост

„Еразъм+“ е отворена за всички държави от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, както и за държави, които са подали заявление за членство в ЕС и за потенциални кандидатки за членство. Държавите партньори, по-специално онези, обхванати от политиката за добросъседство на ЕС, ще имат право да се възползват от възможности за учене и обучение, както и от младежка дейност.

Прилагане и участие

Действията по „Еразъм+“ са разделени на децентрализирани (които се управляват във всяка държава от национални агенции) или централизирани, които се управляват от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) в Брюксел.

Бюджет

Общият размер на бюджета е 14,775 млрд. евро за периода 2014—2020 г.

Той е разпределен, както следва:

 • 77,5% за образование и обучение;
 • 10% за младежта;
 • 3,5% за механизма за гарантиране на студентски заеми (за студенти, които записват образователна степен от втори цикъл, например магистърска степен);
 • 1,9% за „Жан Моне“ (преподаване и изследване на европейската интеграция);
 • 1,8% за спорт;
 • 3,4% като оперативни субсидии за национални агенции; и
 • 1,9% за административни разходи.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 януари 2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на „Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50—73)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1288/2013 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) 2018/1475 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 година за установяване на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на Регламент (ЕС) № 1288/2013, Регламент (ЕС) № 1293/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС (OВ L 250, 4.10.2018 г., стр. 1—20)

последно актуализация 25.06.2014

Top