EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Общи насоки за икономическите политики на държавите от ЕС

Общи насоки за икономическите политики на държавите от ЕС

РЕЗЮМЕ НА:

Препоръка (ЕС) 2015/1184 на Съвета — общи насоки за икономическите политики на държавите от ЕС и на целия ЕС

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИТЕ НАСОКИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОЛИТИКИ?

Съгласно член 121 от Договора за функциониране на Европейския съюз, Съветът издава общи насоки за икономическите политики (ОНИП) за икономиката на ЕС. Това са насоки за макроикономически и структурни политики, чиято цел е координиране на икономическите политики на държавите от ЕС, с цел постигане на общи цели.

Когато се четат заедно с насоките за политиките по заетостта на държавите от ЕС, които се публикуват всяка година в отделна статия (член 148 от Договора за функционирането на Европейския съюз), те формират интегрираните насоки за изпълнение на стратегията „Европа 2020“.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Финансовата и икономическа криза от 2008 г. разкри и подчерта значителни слабости в икономиката на ЕС и тясната взаимозависимост на икономиките на държавите от ЕС. Последната система от насоки, тези от 2015 г., се стреми:

 • според посоченото в Годишния обзор на растежа за 2015 г., представен от Комисията, да утвърждава и подкрепя политически действия за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“, основани на:
  • инвестиции;
  • структурни реформи;
  • отговорно поведение в областта на фискалната политика.
 • твърдо да изведе ЕС на пътя на растежа — целта на стратегията „Европа 2020“ — и да направи максимално възможно създаването на нови работни места;
 • да допринесе за постигане на целите на Европейския семестър за координация на икономическите политики.

Съветът препоръчва държавите от ЕС и, когато е целесъобразно, ЕС като цяло, да вземат предвид следните насоки в своите икономически политики.

 • Насока 1: Насърчаване на инвестициите чрез:
  • максимално използване на възможностите, предоставени от фондовете на ЕС, включително Европейския фонд за стратегически инвестиции и структурните фондове за финансиране на инвестиции в ключови области на растеж;
  • създаване на Европейска платформа под егидата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за предоставяне на консултации относно инвестициите, както и създаване на прозрачни проекти, с което да се гарантира, че капиталът е в полза на реалната икономика (т.е. продуктивната страна на икономиката).
 • Насока 2: Насърчаване на растежа чрез извършването на структурни реформи от страна на държавите от ЕС чрез:
  • продължаване на реформата на пазарите на труда и системите за социална сигурност, за да се увеличи растежа и заетостта като същевременно се гарантира всеобщ достъп до социални помощи и услуги наред с тяхното качество, достъпност и устойчивост;
  • продължаване на реформата и интегрирането на продуктовите пазари, за да се даде възможност на потребителите и предприятията в ЕС да се възползват от по-ниски цени и по-голям избор на стоки и услуги;
  • подобряване на регулаторната среда, в която функционират предприятията, по-специално да подкрепя малките и средните предприятия (МСП);
  • насърчаване на инвестициите в частния сектор в областта на изследванията и иновациите, по-специално в сектора на информационните технологии и комуникациите, и цифровата икономика.
 • Насока 3: Премахване на основните пречки на равнището на Съюза пред постигането на устойчив растеж и създаване на работни места чрез:
 • Насока 4: Подобряване на устойчивостта на публичните финанси и на въздействието им в подкрепа на растежа чрез:
  • провеждане на фискални политики, които са в съответствие с Пакта за стабилност и растеж (т.е. контрол на дефицита и дълга на устойчиви нива), така че да се генерират полезни косвени въздействия върху растежа чрез по-координирани действия. Това би трябвало да позволи на онези държави от ЕС, които нямат фискално пространство (т.е. поле за действие за публичните си финанси), да го възстановят, и на тези, които имат такова, да използват възможността да насърчат вътрешното търсене, с особен акцент върху инвестициите;
  • даване на приоритет на областите на разходи, насърчаващи растежа (например образование, умения, научни изследвания и развитие, иновации и инвестиции в мрежи с положително въздействие върху производителността);
  • преминаване към по-благоприятно за растежа данъчно облагане и подобряване на ефективността на данъчната система чрез разширяване на данъчната основа, както и чрез засилване на данъчната администрация, опростявайки данъчната система и водена на борба срещу данъчните измами и агресивното данъчно планиране.

АКТ

Препоръка (ЕС) 2015/1184 на Съвета от 14 юли 2015 година относно общи насоки за икономическите политики на държавите членки и на Европейския съюз (ОВ L 192, 18.7.2015 г., стр. 27—31)

последно актуализация 25.02.2016

Top