Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Гъвкавост на разпоредбите на ПСР: засилване на връзката между инвестиции, структурни реформи и фискална отговорност

Гъвкавост на разпоредбите на ПСР: засилване на връзката между инвестиции, структурни реформи и фискална отговорност

 

РЕЗЮМЕ НА:

Съобщение (COM(2015) 12 final) — пълноценно използване на гъвкавостта, заложена в действащите разпоредби на Пакта за стабилност и растеж

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СЪОБЩЕНИЕТО?

 • Съобщението осигурява насоки за пълноценното използване на гъвкавостта, предлагана от действащите разпоредби на Пакта за стабилност и растеж (ПСР).
 • Това би засилило връзката между структурните реформи, инвестициите и фискалната отговорност, за да се стимулира създаването на работни места и растежа в Европейския съюз (ЕС).

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Разяснения относно структурните реформи

 • ЕС обяснява, че ще вземе под внимание въздействието на структурните реформи, при условие че тези реформи:
  • са мащабни;
  • оказват положително и осезаемо влияние върху бюджета в дългосрочен план, включително чрез повишаване на потенциалния устойчив растеж; и
  • осъществяването им е изцяло завършено.
 • За да могат мерките за реформи да бъдат отчетени ex-ante (предварително), от държавите от ЕС ще се очаква да представят план за структурни реформи, който да съдържа подробна информация и реалистичен график.
 • Комисията ще направи оценка на реформите, преди да препоръча на Съвета възможните временни отклонения от средносрочната бюджетна цел (СБЦ) или от договорения план за корекции за постигането ѝ.
  • За държавите, които не са в процедура при прекомерен дефицит (превантивни мерки), може да бъде разрешено отклонение от максимум 0,5 % от БВП , при условие че той е затворен в рамките на 4 години от активирането на клаузата за структурна реформа.
  • За държавите, които са в процедура при прекомерен дефицит (корективни мерки), Комисията може да им даде повече време, за да се върнат в границите на 3 % от БВП, при условие, че реформите са предприети и че държавите са положили достатъчно усилия за коригиране на техния прекомерен дефицит.

Разяснения относно инвестициите

Комисията посочва, че:

 • Вноските на държавите от ЕС в ЕФСИ няма да се зачитат при определянето на фискалните корекции в рамките на предпазната и на корективната част на ПСР, тъй като специфичните цели изключват еднократните мерки. Ако държава вижда, че нейният дефицит надвишава 3 % от БВП, ЕК няма да започне процедура при прекомерен дефицит, ако превишението се дължи единствено на вноската, ограничено е по размер и се очаква да бъде временно.
 • Държави, които нямат процедура при прекомерен дефицит може временно да се отклонят от СБЦ или от плана за фискална корекция за постигането ѝ, особено в случаите на отрицателен растеж или отрицателно отклонение от потенциалния БВП, ако те инвестират пряко в проекти, съфинансирани от ЕС в рамките на структурните политики и политиките на сближаване (включително проектите, съфинансирани по инициативата за младежката заетост), трансевропейските мрежи и Механизма за свързване на Европа, както и проекти, съфинансирани от ЕФСИ.

Разяснения относно условията на икономическия цикъл

За по-добро отчитане на колебанията на икономическия цикъл, ЕК ще използва матрица, която уточнява съответната очаквана фискална корекция от държавите в рамките на превантивните мерки на ПСР. Това означава, че тези държави трябва да положат по-големи фискални усилия, когато времената са по-добри.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка: пълноценно използване на гъвкавостта, заложена в действащите разпоредби на Пакта за стабилност и растеж (COM(2015) 12 final, 13.1.2015 г.)

последно актуализация 30.03.2017

Top