EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Икономически и финансов комитет

Икономически и финансов комитет

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2012/245/EС — преработен устав на Икономическия и финансов комитет

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ИФК е създаден първоначално през 1992 г. с Договора от Маастрихт. Той има следните задачи:

 • да предоставя становища по искане на Съвета или на Комисията, или по своя собствена инициатива за представяне пред тези институции;
 • да следи икономическата и финансовата ситуация в държавите от ЕС и на ЕС;, и след това редовно да докладва на Съвета и на Комисията по-специално относно финансови отношения с държави извън ЕС и с международни институции;
 • да допринася за подготовката на работата на Съвета по икономическите и финансовите въпроси (известен като „Екофин“), и да извършва други консултативни и подготвителни дейности, възложени му от Съвета;
 • да проверява най-малко веднъж годишно ситуацията по отношение на движението на капитал и на свободата на плащанията, произтичащи от прилагането на договорите и на мерките, приети от Съвета;
 • да наблюдава паричната и финансовата ситуация и общата система за плащания на държавите от ЕС с дерогация (онези, за които Съветът не е взел решение, че отговарят на необходимите условия за приемане на еврото), и да докладва редовно на Съвета и на Комисията.

Състав

 • Комитетът се състои от висши служители от национални администрации и централни банки, ЕЦБ и Комисията. Всяка държава членка определя по двама представители (един от националната гражданска служба и един от националната централна банка), както и по двама алтернативни членове. Както Комисията, така и ЕЦБ назначават по двама члена титуляри и двама заместници.
 • ИФК провежда своите заседания в две конфигурации т.е. във или без присъствието на членове на национални централни банки в зависимост от точките в дневния ред на Екофин.
 • Освен това ИФК провежда заседания в конфигурация от еврозоната — работната група за Еврогрупата. В този случай само членовете на еврозоната се срещат с Комисията и с ЕЦБ, за да подготвят работата на Еврогрупата. Представителите на националните централни банки не присъстват.
 • Постоянен председател се избира измежду представителите на националните администрации за период от 2 години, с възможност за удължаване. Неговата работа се подпомага от секретариат, който подпомага също така Комитета за икономическа политика и Еврогрупата.

Начин на работа

Становищата и докладите на ИФК обичайно се приемат с консенсус по време на заседанията или с писмена процедура. Когато се провежда гласуване, всеки пълноправен член (или при негово отсъствие съответния му заместник) има право на глас. Ако становището на ИФК е по въпрос, който следва да доведе до решение на Екофин, представителите на националната централна банка и на Комисията не участват в гласуването.

Работни групи и подкомисии

През май 2013 г. беше създадена Експертна група на високо равнище, която да изготви препоръки за увеличаване на достъпа до капиталови пазари за МСП и за дългосрочно инфраструктурно финансиране в Европа. ИФК има също така постоянни и временни подкомисии и работни групи, занимаващи се с широк набор от теми, сред които:

 • пазарите на държавен дълг на ЕС (т.е. пазари за обезпечения, гаранции и т.н., продавани от правителствата за финансиране на техните заеми);
 • въпросите на финансовата стабилност и финансовите услуги (например развитието в застрахователния сектор и при пенсионните фондове);
 • Международния валутен фонд и свързани въпроси;
 • циркулирането и сеченето на евро монети; и
 • със статистика.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕШЕНИЕТО?

То се прилага от 9 май 2012 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Решение 2012/245/EС на Съвета от 26 април 2012 година за преразглеждане на устава на Икономическия и финансов комитет (OВ L 121, 8.5.2012 г., стр. 22—24)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение 98/743/EО на Съвета от 21 декември 1998 година относно подробните разпоредби за състава на Икономическия и финансов комитет (ОВ L 358, 31.12.1998 г., стр. 109—110).

Решение 1999/8/EО на Съвета от 31 декември 1998 година за приемане на устава на Икономическия и финансов комитет (ОВ L 5, 9.1.1999 г., стр. 71).

Последващите изменения на Решение 1999/8/EО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 29.03.2017

Top