Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Наказателно производство — презумпцията за невиновност и правото на лицата да присъстват на съдебния процес

Наказателно производство — презумпцията за невиновност и правото на лицата да присъстват на съдебния процес

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива (EС) 2016/343 — укрепване на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя има за цел да гарантира:

 • презумпцията за невиновност на всяко лице, обвинено или заподозряно в престъпление от полицията или от наказателноправните органи;
 • правото на обвиняемото лице да присъства на съдебния процес.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

 • Директивата се прилага за всяко лице (физическо лице), заподозряно или обвиняемо в наказателно производство.
 • Тя се прилага на всички етапи от наказателното производство от момента, в който дадено лице е заподозряно или обвинено в извършване на престъпление, до произнасянето на окончателната присъда.

Права

Директивата определя основните права на обвиняемото или заподозряното лице в наказателно производство:

 • невинност до доказване на вината:
  • държавите от ЕС трябва да предприемат мерки, за да гарантират, че публични изявления на публични органи и съдебни решения (различни от решенията относно вината), няма да представят лицето като виновно;
  • освен това държавите от ЕС трябва да предприемат мерки, за да гарантират, че заподозрените или обвиняемите лица няма да се представят като виновни, в съда или пред обществеността, чрез използването на мерки за физическо възпиране.
 • тежест на доказване на обвинението
 • право на лицата да запазят мълчание и да не се самоуличават
 • право на лицата да присъстват на съдебния процес — съдебният процес може да се проведе в отсъствието на заподозряното или обвиняемото лице при едно от следните условия:
  • лицето е било уведомено своевременно за съдебния процес и за последиците от неговото неявяване;
  • лицето се представлява от упълномощен да го защитава адвокат, избран от самото лице или назначен от държавата.

Правни средства за защита

 • Държавите от ЕС трябва да гарантират, че са въведени ефективни правни средства за защита в случай на нарушаване на тези права.
 • Когато правото на запазване на мълчание или правото на несамоуличаване е било нарушено, държавите от ЕС трябва да гарантират, че правото на защита и на справедливост на производството са взети под внимание при оценяването на съответните изявления.
 • Когато дадено заподозряно или обвиняемо лице не е присъствало на съдебния процес и горните условия не са били спазени, то има право на нов съдебен процес или на друго средство за правна защита, което позволява ново разглеждане на делото по същество (включително представянето на нови доказателства).

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Прилага се от 31 март 2016 г. Държавите от ЕС трябва да я включат в националното си законодателство до 1 април 2018 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (ОВ L 65, 11.3.2016 г., стр. 1—11)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 2010/64/EС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство (ОВ L 280, 26.10.2010 г., стр. 1—7)

Директива 2012/13/EС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство (ОВ L 142, 1.6.2012 г., стр. 1—10)

Директива 2013/48/EС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане (ОВ L 294, 6.11.2013 г., стр. 1—12)

Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производствo (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 1—20)

Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест (ОВ L 297, 4.11.2016 г., стр. 1—8)

последно актуализация 14.02.2017

Top