EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Подобряване на схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

Подобряване на схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

Регламент (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни подкрепя земеделските стопани и потребителите, като укрепва, адаптира и разработва схеми, които идентифицират качествените европейски продукти и храни.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.

РЕЗЮМЕ

Регламент (ЕС) № 1151/2012 има за цел да подобри европейската политика за качеството на селскостопанските продукти чрез увеличаване на свързаността на различни схеми за качество. Той включва мерки за подпомагане на селскостопанските и обработвателните дейности, както и системите за селско стопанство, свързани с висококачествени продукти, в унисон с целите на политиката на ЕС за развитие на селските райони. Регламентът обаче не се отнася за спиртни напитки, ароматизирани вина или продукти от гроздово вино.

Основните елементи на регламента са:

  • Един регламент за ЗНП (защитени наименования за произход), ЗГУ (защитени географски указания) и ХТСХ (храни с традиционно специфичен характер).
  • Един набор от правила за ЗНП, ЗГУ и ХТСХ по отношение на официални мерки за контрол, процедури, роля на производителите.
  • Укрепване и опростяване на схемата за ЗНП, ЗГУ и ХТСХ.
  • Подсилване и разясняване на степента на защита на регистрирани наименования и общи за ЕС символи.
  • Съкращаване и опростяване на процедурата за регистриране на наименования (ЗНП, ЗГУ и ХТСХ).
  • Етикетите за продукти в ЕС, предлагани на пазара като ЗНП, ЗГУ или ХТСХ, регистрирани в съответствие с този регламент, трябва да посочват символа на Съюза и наименованието на продукта (разпоредба в сила от4.1.2016 г.) .
  • Създаване на нова рамка за разработване на незадължителни термини за качество, които предоставят на потребителите допълнителна информация. Това включва новия термин планински продукт.

ЗА СПРАВКА

Законодателство

Дата на влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник

Регламент (EС) № 1151/2012

04.01.2013 г.Определени разпоредби се прилагат от 4.01.2016 г.

-

OВ L 343, 14.12.2012 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с оглед да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, продуктите за растителна защита и за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, регламенти (ЕС) № 1151/2012, [….]/2013 и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО, 2008/120/ЕО и 2009/128/ЕО (регламент относно официалния контрол). [COM(2013)265 окончателен от 6.5.2013 г. - непубликувано в Официален вестник].

Последна актуализация: 05.02.2014

Top