EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

System.Xml.XmlElement

Правилото „de minimis“ — освобождаване на помощите в малък размер от изискването за уведомяване

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на помощта de minimis при държавните помощи

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Регламентът определя правила за държавните помощи в малък размер (т. нар. помощ de minimis), освободени от контрол върху държавната помощ, тъй като се разглеждат като неоказващи въздействие върху конкуренцията и търговията на вътрешния пазар на ЕС.

На практика минималната помощ de minimis се отнася до държавна помощ в малък размер за предприятия (основно компании), за която държавите от ЕС не трябва да уведомяват Европейската комисия. Максималният размер е 200 000 евро за предприятие за период от три години.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Финансиране от държавата, което отговаря на критериите в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), представлява държавна помощ и изисква и Комисията трябва да бъде уведомена за него в съответствие с член 108, параграф 3 от ДФЕС. Независимо от това Съветът може да определи някои категории помощи, които са изключени от това задължение за уведомяване, а Комисията може да приема регламенти относно тези категории държавни помощи. Помощта de minimis може да представлява такава категория и поради това не е предмет на процедурата за уведомяване.

През 2006 г., Комисията прие регламент за помощ de minimis (Регламент (ЕО) № 1998/2006), който беше в сила в периода 2007—2013 г. С него таванът на размера на освободената помощ беше удвоен — от 100 000 евро за предприятие за период от три години на 200 000 евро. С това увеличение се отчита не само развитието на инфлацията и на брутния вътрешен продукт в ЕС до 2006 г., но и на вероятното развитие на тези фактори в периода 2007—2013 г. Заради финансовата криза реалната инфлация беше значително по-ниска от очакваната за 2006 г. Следователно допълнително увеличение на тавана би било неоснователно.

В сега действащия регламент (ЕС) № 1407/2013, който преразглежда и заменя Регламент (ЕО) № 1998/2006, мерките за обработка на малки помощи са допълнително опростени. По-точно фирми, изпитващи финансови затруднения, вече не са изключени от обхвата на регламента и следователно ще могат да получават помощ de minimis.

Освен това определението за „предприятие“ беше опростено и направено по-разбираемо. Подробности за това могат да се прочетат в член 2, параграф 2 от регламента.

Освен това субсидирани заеми в размер до 1 млн. евро също могат да се възползват от регламента de minimis, ако са изпълнени определени условия. Повече подробности могат да се прочетат в член 4 от регламента.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Прилага се от 1 януари 2014 г. Ще се прилага до 31 декември 2020 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

След избухването на епидемията от COVID-19 и въвеждането на мерки за справяне с въздействието на кризата, Европейската комисия прие:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 1—8)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1407/2013 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 02.06.2020

Top