EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Споразумение на ЕС за търговия с Колумбия, Перу и Еквадор

Споразумение на ЕС за търговия с Колумбия, Перу и Еквадор

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2012/735/ЕС на Съвета за подписване от името на Съюза и за временно прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна

Споразумение за търговия между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна

Решение (ЕС) 2016/2369 за подписване и за временно прилагане на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между ЕС и държавите от ЕС и Колумбия и Перу с оглед на присъединяването на Еквадор

Протокол за присъединяване към Споразумението за търговия между ЕС и държавите от ЕС и Колумбия и Перу с оглед на присъединяването на Еквадор

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЯТА И НА ТЪРГОВСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ?

 • Решение 2012/735/ЕС одобрява от името на ЕС Споразумението за търговия (СТ) между ЕС и държавите на неговата територия, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга.
 • СТ между ЕС, Колумбия и Перу цели да създаде пазари и за двете страни и да повиши стабилността на търговските взаимоотношения между партньорите. То осигурява прогресивно и реципрочно либерализиране посредством амбициозна и балансирана свободна търговска зона.
 • С Решение (ЕС) 2016/2369 се приема протоколът за присъединяване на Еквадор към СТ, което съдържа всички съответни правила, за да се отчете присъединяването на Еквадор.
 • Общата цел на СТ е да повиши търговията и инвестициите между двата региона като интегрира производствени вериги за създаване на стойност* и като помага на местните предприятия да се развиват на регионалния си пазар, за да могат да се конкурират на международно равнище.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Ползи от споразумението за търговия за партньорите

 • Основната полза от СТ е осигуряването на стабилни и предвидими условия за предприятията, които им позволяват да търгуват и да инвестират уверено. СТ създава значителни възможности за предприятията и за потребителите и от двете страни.
 • Другите очаквани ползи включват:
  • отворени пазари за стоки, услуги, правителствени обществени поръчки и инвестиции,
  • спестяване на 500 млн. евро на година от мита (такси, събирани за внос на стоки от митническите органи на основата на стойността на стоките или на други критерии, като например тяхното тегло) в края на даден преходен период,
  • по-добри условия за търговия чрез улесняване на процедури (например правила за произход, санитарни и фитосанитарни условия, митнически процедури), увеличаване на конкуренцията, повишаване на прозрачността и гарантиране на защитата на правата върху интелектуалната собственост,
  • една по-прозрачна бизнес среда, която улеснява живота на фирмите и гражданите,
  • ново сътрудничество по отношение на конкурентоспособността, иновациите, модернизирането на производството, улесняването на търговията и трансфера на технологии.
 • СТ има за цел също така да насърчава регионалната интеграция сред държавите от региона на Андите. В този контекст през юли 2014 г. бяха приключени преговорите за включването на Еквадор в СТ, което доведе до присъединяване през януари 2017 г.
 • Боливия, член на Общността на държавите от региона на Андите, също има възможност да поиска присъединяване към СТ.

Човешки права и устойчиво развитие

СТ определя спазването на човешките права и правовата държава за основни елементи. Освен това СТ включва елементи за насърчаване на устойчиво развитие чрез прилагането на международни конвенции относно трудовите права и опазването на околната среда. Гражданското общество участва системно в контрола върху тези ангажименти.

Реализиране на СТ

 • В Перу СТ представлява важна възможност за износа на перуанското земеделие и рибарство (една трета от целия износ на страната за ЕС). ЕС е най-големият инвеститор в Перу, предимно в далекосъобщения, добивни индустрии, банково дело и финанси.
 • В Колумбия СТ позволява на страната да диверсифицира своя износ за ЕС, не само с продукти на земеделието и рибарството, но и с колумбийски промишлени продукти. ЕС е един от най-големите инвеститори в Колумбия и участва предимно в секторите земеделие, горива и минно дело.
 • Въз основа на третия годишен доклад относно изпълнението на Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу след 4 години прилагане цялостното равнище на търговията на ЕС с Перу и Колумбия леко се е снижило поради спада на цените на международните стоки за широко потребление, като минералните продукти все още представляват значителна част от износа а Колумбия и Перу към ЕС. Въпреки това СТ има принос за разнообразието на износа на двете страни, особено по отношение на аграрно промишлените продукти.

OТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ РЕШЕНИЯТА?

 • Решение 2012/735/ЕС се прилага от 31 май 2012 г. СТ с Перу се прилага временно от 1 март 2013 г. а това с Колумбия — от 1 август 2013 г. Цялостното влизане в сила зависи от ратифицирането от страна на 28-те държави от ЕС (1).
 • Решение 2016/2369/ЕС се прилага от 11 ноември 2016 г. СТ с Еквадор се прилага временно от 1 януари 2017 г. Цялостното влизане в сила зависи от ратифицирането от страна на 28-те държави от ЕС (1).

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Верига за създаване на стойност: набор от бизнес дейности, които създават стойност за клиентите на дадена фирма. На всеки етап от тази верига от дейности продуктът придобива известна стойност благодарение на добавено вложение или процес.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Решение 2012/735/EС на Съвета от 31 май 2012 година за подписване от името на Съюза и за временно прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна (ОВ L 354, 21.12.2012 г., стр. 1—2)

Споразумение за търговия между Европейския съюз и неговите държави-членки от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна (ОВ L 354, 21.12.2012 г., стр. 3—2607)

Известие във връзка с временното прилагане между Европейския съюз и Перу на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна (ОВ L 56, 28.2.2013 г., стр. 1)

Решение (ЕС) 2016/2369 на Съвета от 11 ноември 2016 година за подписване от името на Съюза и за временно прилагане на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор (ОВ L 356, 24.12.2016 г., стр. 1—2)

Протокол за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор (ОВ L 356, 24.12.2016 г., стр. 3—1456)

Известие във връзка с временното прилагане между Европейския съюз и Република Еквадор на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор (ОВ L 358, 29.12.2016 г., стр. 1).

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета — Трети годишен доклад относно изпълнението на Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу (COM (2017) 585 final, 10.10.2017 г.)

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета — Втори годишен доклад относно изпълнението на Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу (COM (2016) 58 final 10.2.2016 г.).

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета — Годишен доклад относно изпълнението на Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу (COM(2014) 718 final, 4.12.2014 г.).

последно актуализация 16.10.2017(1) Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава (държава извън ЕС) от 1 февруари 2020 г.

Top