EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Многогодишен бюджет на ЕС (2014—2020 г.)

Многогодишен бюджет на ЕС (2014—2020 г.)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС, Euratom) № 1311/2013 — многогодишната финансова рамка на ЕС за годините 2014—2020

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Той определя максимални годишни размери, които могат да бъдат изразходвани в различните области на политики на ЕС през периода 2014—2020 г.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

През декември 2013 г. ЕС прие 7-годишния план за периода 2014—2020 г. Многогодишната финансова рамка (МФР) възлиза на 960 млрд. евро в поети ангажименти (правна гаранция за предоставяне на финансиране, при условие че са спазени определени условия) и 908,4 млрд. евро в плащания (действителни трансфери към бенефициери) през 7-годишния период, изразени в константни цени за 2011 г.

Регламентът за МФР определя тавани (максимални суми) за всяка категория от разходите на ЕС за периода. Те трябва да се спазват при договарянето на годишните бюджети на ЕС.

МФР за 2014—2020 г. е разделена на заглавия, както следва:

  • Заглавие 1 — Интелигентен и приобщаващ растеж: 450,763 млрд. евро (от които 325,149 млрд. евро за икономическо, социално и териториално сближаване).
  • Заглавие 2 — Устойчив растеж: природни ресурси: 373,179 млрд. евро.
  • Заглавие 3 — Сигурност и гражданство: 15,686 млрд. евро.
  • Заглавие 4 — Глобална Европа: 58,704 млрд. евро.
  • Заглавие 5 — Администрация: 61,629 млрд. евро.

piechart

Главният фокус на МФР за 2014—2020 г. е върху растеж и заетост. Подзаглавие 1a относно „конкурентоспособност“ е увеличено с 37 % в сравнение с предходната МФР за 2007—2013 г., което отразява значимостта на този политически приоритет. Новата МФР обаче е по-малка от своя предшественик, тъй като много държави от ЕС са изложени на бюджетен натиск във вътрешен план.

Регламентът относно МФР предвижда също така специални инструменти, които позволяват на ЕС да реагира на определени непредвидени обстоятелства. Той също може да позволи финансирането на ясно идентифициран разход, който не може да бъде финансиран в рамките на таваните, които са налични за едно или няколко заглавия, по-специално:

Също беше договорено Меджуинституционално споразумение относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление между Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия. Това следва да рационализира ежегодната бюджетна процедура и да допълни регламента относно МФР.

Преразпределение на неусвоените задължения за 2014 г.

Регламентът за МФР предвижда в случай на приемане на програми в рамките на споделено управление за структурните и инвестиционни фондове, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за морско дело и рибарство, фонд „Убежище и миграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ след 1 януари 2014 г, МФР да се преразгледа с цел да се преразпределят за следващи години неусвоените през 2014 г. средства.

Поради тази причина регламентът за МФР беше преразгледан, за да се позволи трансфер на неусвоените задължения за 2014 г.: 16,5 млрд. евро за 2015 г., 4,5 млрд. евро за 2016 г. и 0,1 млрд. евро за 2017 г. Това се дължи на късното приемане на 300 от 645-те програми на ЕС в областите, обхванати от споменатите по-горе фондове на ЕС.

При преразглеждането на МФР на ЕС общите тавани на разходите се запазиха непроменени, без да включват допълнителни парични средства.

Преразглеждане

Не по-късно от 2016 г. МФР ще бъде преразгледана, за да се позволи на Европейския парламент (избран през 2014 г.), Съвета и Комисията (назначена през 2014 г.) да преразгледат приоритетите за оставащите години на финансовата рамка. Това оценяване ще бъде проведено в светлината на икономическата ситуация към дадения момент, както и последните макроикономически предвиждания.

След извършването на средносрочен преглед,Регламент (ЕС, Euratom) № 1311/2013 беше изменен с регламент (ЕС, Euratom) 2017/1123 през 2017 г. Преразгледаната МФР увеличава ресурсите, използвани за главните приоритети на ЕС с 6,01 млрд. евро за годините 2017—2020, както следва:

  • 2,08 млрд. евро за насърчаване на растежа и създаване на работни места чрез програми като инициативата за младежка заетост (+ 1,2 млрд. евро), „Хоризонт 2020“ (+ 200 млн. евро), и „Еразъм+“ (+ 100 млн. евро);
  • 2,55 млрд. евро за справяне с миграцията, засилване на сигурността и засилване на контрола по външните граници;
  • 1,39 млрд. евро за справяне с основните причини за миграцията.

Всяка година, преди бюджетната процедура за следващата година, Комисията прави техническа корекция на МФР в съответствие с движенията в брутния национален доход и цените на ЕС. Резултатите от тази корекция за 2018 г. първо бяха представени на Европейския парламент и на Съвета през май 2017 г. Тези резултати обаче впоследствие бяха преразгледани, за да се вземе предвид изменението от 2017 г. на Регламент (ЕС, Euratom) № 1311/2013 и бяха представени на Европейския парламент и на Съвета през септември 2017 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 януари 2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС, Euratom) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 година за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884—891)

Последващите изменения на Регламент (ЕС, Euratom) № 1311/2013 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент — Техническа корекция на финансовата рамка за 2018 г. в съответствие с промените в БНД (ЕСС 2010) (член 6 от Регламент № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020) за актуализиране и замяна на Съобщение COM(2017)220 final (COM(2017) 473 final, 15.9.2017 г.)

Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1—11)

последно актуализация 29.11.2017

Top