EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Селското стопанство в ЕС — правила относно финансирането, управлението и мониторинга

Селското стопанство в ЕС — правила относно финансирането, управлението и мониторинга

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 1306/2013 относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Един от основните актове на общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, настоящият регламент определя правила за финансирането, управлението и мониторинга съгласно 2-та основни фонда на ОСП.

Регламентът беше изменян няколко пъти, най-скоро с Регламент (ЕС) 2017/2393.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Настоящият регламент определя правила обхващащи:

 • финансирането на разходи по ОСП, включително разходи за разходите за развитието на селските райони;
 • система за съвети в селското стопанство;
 • системите за управление и контрол, които да бъдат установени от държавите от ЕС;
 • системата за кръстосано съответствие;
 • уравняването на сметки.

Фондове за финансиране на ОСП

Управленска структура

 • И двата фонда действат в споделено управление между ЕС и държавите от ЕС.
 • Разплащателни агенции.
  • Отделите или органите на държавите от ЕС.
  • Те отговарят за управлението и контрола на разходите.
  • Акредитираната разплащателна агенция трябва да съответства на правилата, определени от Европейската комисия.
 • Сертифициращи органи.
  • Публичен или частен орган, определен от държава от ЕС.
  • Те предоставят становище, изготвено съгласно международно приетите одитни стандарти, относно изчерпателността, точността и достоверността на годишните отчети на разплащателната агенция, относно функционирането на нейните системи за вътрешен контрол, както и относно законосъобразността и редовността на разходите, за които е било поискано възстановяване от Комисията.

Финансово управление

Регламентът определя правилата за финансово управление за двата фонда, включително:

 • за ЕФГЗ:
  • финансиране на разходите — включително бюджетния таван, процедурата на плащания
  • бюджетна дисциплина — включително месечно ранно предупреждение и система за мониторинг;
 • за ЕЗФРСР:
  • финансиране на програмите за развитие на селските райони — включително финансови приноси към тях от ЕЗФРСР и бюджетни ангажименти
  • финансово участие в програми за развитие на селските райони — включително ангажименти за префинансиране и междинни плащания;
 • средства за Комисията, за да гарантира, че разходите са били извършени в съответствие с правилата в ЕС — включително правомощията да намалява и спира плащания.

Уравняване на сметки

 • Проверки на място от Комисията в държавите от ЕС, включително за да установи:
  • че административните практики спазват законодателството на ЕС;
  • че изискваните удостоверителни документи съществуват и че те се съответстват на операциите, финансирани от фондовете;
  • че условията, съгласно които са били финансирани операциите от ЕФГЗ или ЕЗФРСР, са били изпълнени и проверени;
  • акредитирането на разплащателните агенции.
 • Процедура по уравняване на сметки — Комисията прие акт за изпълнение, съдържащ решението й относно изчерпателността, точността и достоверността на предадените годишни счетоводни отчети, подадени от акредитираните разплащателни агенции.
 • Уравняване по съответствие — когато разходите не съответстват на приложимото право на ЕС и национално право, Комисията ще определи сумата, която да бъде изключена от финансирането на ЕС.
 • Нередности — когато е извършено неправомерно плащане следствие на нередност или небрежност, държавите от ЕС трябва да поискат възстановяване на плащането от бенефициера в рамките на 18 месеца заедно с доклад, в който се посочва, че е имало такава нередност.

Контрол

 • За да гарантира, че тази подкрепа е правилно разпределена на бенефициерите, от държавите от ЕС се изисква да изготвят ефективни системи за контрол. За някои плащания държавите от ЕС трябва да ръководят система за управление и контрол на плащанията на земеделските стопани, интегрирана система за администриране и контрол.
 • Контролните изисквания ще бъдат занижени в региони, в които предишни проверки са показали добри резултати, и завишени в региони, в които има проблеми.
 • Проверка на трансакциите. Регламентът определя специфични правила за проверката на търговските документи на онези субекти, които получават или извършват плащания, пряко или непряко свързани със системата за финансиране от ЕФГЗ (или на техни представители), с цел да се установи дали сделките, представляващи част от системата за финансиране от ЕФГЗ, действително са били проведени и дали са били изпълнени правилно.

Санкции

Регламентът предвижда, че в допълнение към неплащането или оттеглянето на плащането, държавите от ЕС трябва да наложат административни санкции на бенефициерите, които не отговарят на изискванията за допустимост, задълженията или ангажиментите.

Кръстосано съответствие

 • Всички директни плащания, определени плащания за развитие на селските райони и определени плащания за лозарите са свързани със съответствието с редица минимални правни изисквания, свързани с:
  • опазване на околната среда
  • изменение на климата
  • селскостопанските условия на земята
  • стандарти за здравето на хората, животните и растенията, и
  • хуманно отношение към животните.

Система за съвети в селското стопанство

За да съветват бенефициерите по въпросите на управлението на земята и на стопанствата държавите от ЕС трябва да установят система за съвети в селското стопанство.

Системите обхващат редица елементи, включително:

 • селскостопанските практики, ползотворни за климата, околната среда и за поддръжката на селскостопанската зона;
 • мерки на ниво индивидуално стопанство, предвидени в програмите за развитие на селските райони, насочени към модернизиране на стопанства, изграждане на конкурентоспособност, секторна интеграция, иновация и пазарна ориентация и за насърчаване на предприемачеството;
 • гарантиране, че съветниците са подходящо квалифицирани и обучени.

Общи правила

Регламентът също определя редица общи правила, обхващащи въпроси като:

 • информацията, подавана до Комисията от държавите от ЕС и нейното използване;
 • използването на евро и прилаганият курс на обмен;
 • установяването на рамка за мониторинг и оценка за измерване на ефективността на ОСП;
 • изискването за прозрачност за всички бенефициери с изключение на тези стопанства, които са допустими до схемата за малки стопанства.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Прилага се от 1 януари 2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549—607)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1306/2013 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487—548)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608—670)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671—854)

Вж. консолидираната версия

Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 181, 20.6.2014 г., стр. 48—73)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 69—124)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разходи за публична интервенция (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 1—17)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 18—58)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 59—124)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 16.04.2019

Top