EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 1305/2013 — подпомагане на развитието на селските райони

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Регламентът:

 • посочва по какъв начин Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) допринася за развитието на селските райони и селскостопанския сектор в периода 2014—2020 г., за да ги направи:
  • устойчиви на изменения, конкурентни и иновативни;
  • съобразени с изменението на климата и балансирани в екологично отношение;
  • социално приобщаващи;
 • определя правилата, които регулират подкрепата на ЕС за развитие на селските райони, финансирана от ЕЗФРСР;
 • обяснява какви ще бъдат целите на ЕЗФРСР и как ще работи.

Изменен е с Регламент (ЕС) 2017/2393, с който се въвежда поредица технически изменения в петте регламента, свързани с Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС:

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Цели

ЕЗФРСР има за цел:

 • да насърчи конкурентоспособността на селското стопанство;
 • да гарантира, че природните ресурси се управляват устойчиво и че ефективно се прилагат мерки за справяне с изменението на климата;
 • да постигне балансирано териториално развитие на селските райони в ЕС, включително създаването и поддържането на заетост.

Приоритети

ЕС подкрепя действия за постигането на шест приоритетни цели:

 • 1.

  стимулиране на трансфера на знания и иновациите;

 • 2.

  повишаване на жизнеспособността и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност и засилване на устойчивото управление на горите;

 • 3.

  насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска;

 • 4.

  възстановяването, опазването и укрепването на екосистемите, които са свързани със селското и горското стопанство;

 • 5.

  насърчаване на ефективното използване на ресурсите и прехода към нисковъглеродна икономика;

 • 6.

  насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

Държавите и регионите от ЕС могат да насочат подкрепата си и към въпроси от особена важност за тяхната област, като:

 • младите земеделски стопани;
 • малките земеделски стопанства;
 • планинските райони;
 • жените в селските райони;
 • смекчаването и адаптирането към последиците от изменението на климата, и биологичното разнообразие.

Бюджет

 • Бюджетът на ЕЗФРСР е определен на 99,3 млрд. евро през 2015 г. Най-малко 30 % от него трябва да се използва за мерки за полагане на грижи за околната среда и за борба с изменението на климата, а 5 % са заделени за стратегии за местно развитие.
 • Делегиран регламент (ЕС) 2015/791 на Комисията ревизира разбивката на бюджета на подкрепата на ЕС за програмите за развитие на селските райони (приложение I към Регламент (ЕС) № 1305/2013).

Изменение на регламента от 2017 г.

С Регламент (ЕС) 2017/2393, който се прилага от 1 януари 2018 г., се цели опростяване и подобряване на достъпа на земеделските стопани до финансиране по линия на ОСП. Наред с другото с него се въвежда:

 • нов специфичен за сектора инструмент за стабилизиране, обезпечаващ обезщетения на земеделските стопани, засегнати от сериозен спад в техните доходи;
 • подпомагане за застрахователни договори в случаи, когато са унищожени над 20 % от средногодишната продукция на земеделския стопанин, например поради неблагоприятни климатични условия.

Изпълнение

Регламентът изисква политиката за развитие на селските райони да бъде съвместима с останалите политики в тази област. Правилата и споразуменията на равнище ЕС съществуват, за да се гарантира ефективното използване на финансирането от ЕС и да се сведат до минимум припокриванията и несъответствията.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Прилага се от 1 януари 2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗФРСР е един от двата фонда на ЕС, предоставящи средства за изпълнение на ОСП (другият е Европейският фонд за гарантиране на земеделието). Той подкрепя целите на стратегията „Европа 2020“, като насърчава развитието на селските райони в целия ЕС съвместно с други инициативи в тази област с цел да се гарантира ефективното изразходване на средства от ЕС.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487—548)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1305/2013 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2017/2393 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Регламент (ЕС) № 1306/2013 относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика, Регламент (ЕС) № 1307/2013 за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика, Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и Регламент (ЕС) № 652/2014 за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал (ОВ L 350, 29.12.2017 г., стр. 15—49)

Делегиран регламент (EС) № 807/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за въвеждане на преходни разпоредби (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 1—17)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (EС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 18—68)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 69—124)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 1—32)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320—469)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549—607)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608—670)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671—854)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 24.05.2019

Top