Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 1305/2013 — подпомагане на развитието на селските райони

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТОЗИ РЕГЛАМЕНТ?

Настоящият регламент:

 • посочва по какъв начин Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) възнамерява да развива селскостопанския сектор през периода 2014—2020 г., за да ги направи:
  • по-балансирани в териториално и екологично отношение и по-съобразени с изменението на климата,
  • устойчиви на изменения, по-конкурентни и иновативни;
 • определя правилата, които регулират подкрепата на ЕС за развитие на селските райони, финансирана от ЕЗФРСР;
 • обяснява какви ще бъдат целите на ЕЗФРСР и как ще работи.

ОСНОВНИ МОМЕНТИ

Цели

ЕЗФРСР има за цел:

 • да подобри конкурентоспособността в земеделието,
 • да гарантира, че природните ресурси се управляват устойчиво и че ефективно се прилагат мерки за справяне с изменението на климата,
 • да гарантира, че селските райони в целия ЕС получават подкрепа за развитие, която включва създаване на нови работни места и защита на съществуващите.

Приоритети

ЕС подкрепя действия за постигането на шест приоритетни цели:

 • 1.

  Увеличаване на обмена на знания и иновации.

 • 2.

  По-конкурентоспособен земеделски сектор и устойчиво управлявани гори.

 • 3.

  По-добра организация на хранителната верига, включително обработване, предлагане на пазара и управление на риска.

 • 4.

  Възстановени, опазени и подобрени екосистеми.

 • 5.

  Повишаване на ефективното използване на ресурсите и плавен преход към нисковъглеродна икономика.

 • 6.

  Увеличаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и по-добро икономическо развитие в селските райони.

Държавите и регионите от ЕС могат да се фокусират също върху въпроси от особена важност за тяхната област, като:

 • млади земеделски стопани,
 • малки земеделски стопанства,
 • планински области,
 • жените в селските райони,
 • смекчаване/приспособяване към изменението на климата и биоразнообразие,
 • къси вериги на доставки (т.е. последователността на процесите, участващи в производството и разпространението на селскостопански продукти).

Бюджет

 • Бюджетът на ЕЗФРСР през 2015 г. бе определен на 99,3 млрд. евро. Най-малко 30 % от него трябва да се използва за мерки за опазване на околната среда и за справяне с изменението на климата, а 5 % са запазени за разработване на местни стратегии.
 • Делегиран регламент (ЕС) 2015/791 на Комисията ревизира разбивката на бюджета на подкрепата на ЕС за програмите за развитие на селските райони (Приложение I към Регламент (ЕС) № 1305/2013).

Изпълнение

Регламентът изисква политиката за развитие на селските райони да бъде съвместима с останалите политики в тази област. Правилата на равнище ЕС и споразуменията между държавите от ЕС съществуват, за да се гарантира ефективното използване на финансирането от ЕС и да се сведат до минимум припокриванията и несъответствията.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Прилага се от 1 януари 2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗФРСР е един от двата фонда, които осигуряват средства за изпълнението на общата селскостопанска политика на ЕС. Той подкрепя целите на стратегията „Европа 2020“, като насърчава развитието на селските райони в целия ЕС съвместно с други инициативи в тази област с цел да се гарантира ефективното изразходване на средства от ЕС.

За допълнителна информация вижте:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487—548)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1305/2013 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320—469)

Вижте консолидираната версия.

Делегиран регламент (EС) № 807/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за въвеждане на преходни разпоредби (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 1—17)

Вижте консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (EС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 18—68)

Вижте консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (EС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 69—124)

Вижте консолидираната версия.

Делегиран регламент (EС) 2015/791 на Комисията от 27 април 2015 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ОВ L 127, 22.5.2015 г., стр. 1—4)

последно актуализация 31.08.2016

Top