EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Правила за директни плащания от ЕС за земеделските стопани

Правила за директни плащания от ЕС за земеделските стопани

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 1307/2013 — правила за директни плащания за земеделските стопани съгласно общата селскостопанска политика на ЕС

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Той определя правила за директни плащания, направени, за да се подкрепят земеделските стопани съгласно общата селскостопанска политика (ОСП). Тези плащания се извършват при условие, че земеделските стопани отговарят на строги правила за здравето и добруването на хора и животни, за фитосанитарни условия и за околната среда — известни като кръстосано съответствие.

Регламентът отменя Регламент (ЕО) № 73/2009, който съдържа предишните правила, управляващи директните плащания за земеделските стопани и които бяха променени след реформата в ОСП през 2013 г. Той също отменя Регламент (ЕО) № 637/2008, отнасящ се за памучния сектор.

През декември 2017 г. ЕС прие Регламент (ЕС) 2017/2393, който изменя Регламент (ЕС) № 1307/2013, както и другото законодателство, свързано с общата селскостопанска политика (Регламент (ЕС) № 1305/2013, определящ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕС) № 1306/2013, определящ финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика на ЕС, (ЕС) № 1308/2013 относно обща организация на пазарите на селскостопански продукти в ЕС и (ЕС) № 652/2014 относно управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях).

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директните плащания на земеделските стопани се изплащат чрез схеми за подпомагане във всяка държава от ЕС.

Държавите от ЕС трябва вече да заделят определен дял от финансовите средства, които са им отпуснати по линия на ОСП за задължителни схеми за подпомагане:

 • стандартни плащания на хектар — за по-справедливо разпределяне на подпомагането, всички държави от ЕС трябва да преминат към единно плащане на хектар от 2015 г. ( „схема на основно плащане“);
 • екологизирани плащания на хектар — да се отпуснат на земеделски стопани за съблюдаване на практиките, благоприятни за климата и околната среда (30 % от разпределението на националното финансиране);
 • плащане на хектар на млади земеделски стопани — за земеделски стопани на възраст не повече от 40 години, който за първи път се установява като шеф на своето земеделско стопанство, до 5 години преди се поиска подкрепа; това плащане е налично за срок от 5 години.

Също така има някои незадължителни схеми за подкрепа. Държавите от ЕС могат да избират да:

 • подпомагат по-малки земеделски стопанства, като изплащат по-големи суми за първите хектари („преразпределително плащане“);
 • отпускат допълнителни плащания за райони с природни ограничения;
 • предоставят ограничени суми като подпомагане, което е свързано с производството („обвързано с производството подпомагане“ — плащания, свързани с определени култури или видове добитък) с цел подпомагане на земеделски сектори в тяхната собствена държава, които са в затруднение;
 • предложат опростена схема за дребни земеделски стопани — годишно плащане, което не надвишава 1250 евро.

От 1 януари 2018 г. влизат в сила новите правила, съдържащи се в Регламент (ЕС) 2017/2393 и те включват следното:

 • само на активни земеделски стопани (т.е. онези, чиято селскостопанска дейност не е незначителна) може да бъде отпуснато директно подпомагане. При все това, в някои държави от ЕС, администрирането стана твърде обременително. По-специално ищци, които управляват летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти и постоянни спортни игрища и места за отдих се считат за неактивно, освен ако не докажат противното. Кандидатстването сега е доброволно в държавите от ЕС;
 • някои аспекти на правилата, прилагащи се към екологизираните плащания бяха опростени, по-специално изискванията за диверсификация на културите;
 • разширение на определението „постоянно затревена площ“:
  • държавите от ЕС могат да решат да включат някои храсти или дървета, от които се произвежда фураж за животните в постоянно затревени площи, в които тревите и другите фуражи преобладават като цяло или на част от тяхната територия;
  • те могат да считат земя, която не е разоравана или използвана за сеитбооборот в продължение на 5 години или повече за критерий за класификация на постоянната затревена площ;
 • младите земеделски стопани сега са в състояние много по-лесно да получат достъп до плащанията за всичките 5 години;
 • oтговорностите на държавите от ЕС по отношение на ограничаващият производството характер на обвързаното с производството подпомагане са изяснени;
 • типовете области на екологични интереси („eкологично насочени площи“) се разширяват, за да обхванат области, в които се отглеждат сортове като напр. Miscanthus и Silphium perfoliatum, както и да включат земя, оставена под угар за растения, които са полезни за опрашители.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Регламент (ЕС) № 1307/2013 се прилага от 1 януари 2015 г. Правилата, въведени от Регламент (ЕС) 2017/2393, се прилагат от 1 януари 2018 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608—670)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1307/2013 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487—548)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549—607)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671—854)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1310/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2014 г. и за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съветаи регламенти (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1308/2013на Европейския парламент и на Съвета във връзка с прилагането им през 2014 г. (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 865—883)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 15.06.2018

Top