EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европейския фонд за морско дело и рибарство (2014—2020 г.)

Европейския фонд за морско дело и рибарство (2014—2020 г.)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (EС) № 508/2014 — Европейски фонд за морско дело и рибарство

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) има за цел да помогне на населението на крайбрежните области и на тези, които работят в секторите за рибарство и аквакултури, за да се адаптират към новата реформирана обща политика в областта на рибарството (ОПОР) на ЕС за периода 2014—2020 г.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Бюджет и приоритети

С бюджет от 6,5 млрд. евро за периода 2014—2020 г. ЕФМДР има за цел да:

 • възстанови рибните запаси, да намали въздействието на риболова върху морската среда и постепенно да елиминира хвърлянето — изхвърлянето в морето на нежелан улов — връщането на риба в морето, мъртва или жива, тъй като е твърде дребна, тъй като рибарят няма квота за улов или поради определени правила за състава на улова;
 • подпомогне дребния местен риболов и младите рибари;
 • помогне на общностите да диверсифицират своята местна икономика;
 • финансира проекти, които ще създадат работни места и ще повишат качеството на живот по европейското крайбрежие;
 • подпомогне европейските аквакултури (развъждане на риба и ракообразни животни);
 • финансира повишаването на научните познания за морската среда и събирането на свързани данни, за да могат взетите решения да се основават на надеждна информация;
 • подпомогне програмите за контрол на рибарството;
 • подпомогне иновативните инвестиции в риболовни плавателни съдове, например за подобряване на селективността на риболовните такъми (такъми, които са предназначени и улавят риба според размера и вида, и позволява другите риби да не бъдат улавяни или да бъдат освобождавани невредими);
 • подпомага (при определени условия) инвестиции в оборудване или на борда, предназначени за намаляване на емисиите на замърсители или парникови газове;
 • подобрява предлагането на пазара и преработването в рибарския сектор и в сектора за аквакултури;
 • подпомага интегрираната морска политика на ЕС чрез улесняване на координацията през граница и между секторите (например в области като морско пространствено планиране, интегрирано морско наблюдение и повишаване на познанията относно състоянието на морската среда).

Изпълнение

Пандемията на COVID-19 — изменение на регламента

 • Регламент (ЕС) 2020/560 изменя Регламент (ЕС) № 508/2014 като въвежда специални мерки за смекчаване на въздействието на пандемията на COVID-19. Има значителен спад в търсенето на риболовни продукти и продукти на аквакултури в резултат на пандемията със сериозни социално-икономически последствия в тези общности, където риболова и аквакултурите играят важна роля.
 • Измененият регламент позволява на ЕФМДР да предостави подкрепа за:
  • временното спиране на риболовните дейности, включително за риболов във вътрешни водоеми и пешеходни рибари;
  • определени икономически загуби на производителите на аквакултури и преработващите предприятия, както и в най-отдалечените региони, ако се дължат на огнище на COVID‐19.
 • Мерките също могат да включват осигуряването на работен капитал за производителите на аквакултури и за преработващите предприятия, както и подкрепа за организациите на производителите и на сдруженията на организации на производители за съхранението на рибни продукти и продукти на аквакултури.
 • Настоящият регламент също позволява по-гъвкавко преразпределение на финансовите ресурси в рамките на оперативната програма на всяка държава от ЕС и опростява процедурата за изменение на оперативните програми.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 януари 2014 г. Временните мерки, свързани с огнищата на COVID-19 се прилагат с обратна сила, считано от 1 февруари 2020 г. и са достъпни до 31 декември 2020 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ЕФМДР е финансовия инструмент в подкрепа на ОПОР за периода 2014—2020 г. Той е един от 5-те структурни и инвестиционни фонда, които се допълват и имат за цел да насърчават възстановяването на базата на работни места в Европа.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1—66)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 508/2014 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Делегиран регламент (ЕС) 2015/852 на Комисията от 27 март 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на случаите на нарушения и на тежки нарушения на правилата на общата политика в областта на рибарството, които могат да доведат до прекъсване на срока за плащане или спиране на плащанията по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ L 135, 2.6.2015 г., стр. 13—17)

Регламент за изпълнение (EС) № 1362/2014 на Комисията от 18 декември 2014 година за определяне на правила за опростена процедура за одобряването на някои изменения на оперативните програми, финансирани по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство, и на правила за формата и представянето на годишните доклади за изпълнението на тези програми (ОВ L 365, 19.12.2014 г., стр. 124—136)

Регламент за изпълнение (EС) № 1243/2014 на Комисията от 20 ноември 2014 година lза установяване на правила в съответствие с Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на информацията, която следва да бъде изпратена от държавите членки, както и по отношение на нуждите от данни и синергиите между евентуалните източници на данни (ОВ L 334, 21.11.2014 г., стр. 39—51)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (ЕС)№ 1242/2014 на Комисията от 20 ноември 2014 година за установяване на правила в съответствие с Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на представянето на съответните общи данни за операциите (ОВ L 334, 21.11.2014 г., стр. 11—38)

Делегиран регламент (EС) № 1014/2014 на Комисията от 22 юли 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съдържанието и структурата на общата система за мониторинг и оценка за операциите, финансирани по Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ L 283, 27.9.2014 г., стр. 11—19)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (EС) № 763/2014 на Комисията от 11 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на техническите характеристики на мерките за информация и популяризиране, както и на инструкциите за създаване на емблема на Съюза (ОВ L 209, 16.7.2014 г., стр. 1—4)

Решение за изпълнение 2014/372/ЕС на Комисията от 11 юни 2014 година за определяне на годишното разпределение по държави членки на общите ресурси от Европейския фонд за морско дело и рибарство, налични в рамките на споделеното управление за периода 2014—2020 г. (нотифицирано под номер С(2014) 3781) (ОВ L 180, 20.6.2014 г., стр. 18—20)

последно актуализация 09.06.2020

Top