EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Пазар на ЕС за продукти от риболов и аквакултури

Пазар на ЕС за продукти от риболов и аквакултури

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 1379/2013 — организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Като част реформата на общата политика в областта на рибарството („ОПР“) на ЕС регламентът преразглежда целите и регулирането на общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури (развъдници за риба и черупчести) продукти.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Схемата обхваща 5 основни области:

 • професионални организации;
 • стандарти за предлагане на пазара;
 • информация за потребителите;
 • правила за конкуренция;
 • проучване на пазара (събиране и анализ на съответните данни от пазар, които да се използват като основа за вземане на решения).

Професионални организации

 • Регламентът определя редица конкретни цели за организациите на производителите, включително насърчаване на устойчив риболов и намаляване на изхвърлянето.
 • Реформата също така се фокусира върху колективното управление на дейностите посредством планове за производство и планове за пускане на пазара. Правилата и структурата на тези планове се определят в последващ регламент за изпълнение, и Европейската комисия определя препоръки за улесняване на ролята на компетентните национални органи в това отношение.
 • Правилата относно признаването на организациите на производителите и междубраншовите организации са посочени в регламента и в последващ регламент за изпълнение.

Стандарти за предлагане на пазара

Определени са общи стандарти за предлагане на пазара на продуктите от риболов независимо от техния произход - от ЕС или извън него. Онези продукти от риболов, които не отговарят на тези стандарти, ще продължат да се използват за цели, различни от пряката консумация от човека (например храни за домашни любимци и козметични препарати).

Информация за потребителите

Етикетирането за потребителите трябва да указва:

 • търговското име на видовете (името или имената, възприети или разрешени на местно или регионално ниво в дадена страна) и тяхното научно наименование;
 • производствения метод;
 • къде продуктът е уловен или отгледан и типа на риболовните уреди, използвани при улова;
 • дали продуктът е бил размразен;
 • срока на валидност, когато е подходящо.

Правила за конкуренцията

Общата организация на пазари е предмет на правилата на ЕС за конкуренцията, но има известни изключения, за да се гарантира правилното функциониране на политиката и да се постигнат целите на ЕС (напр. коригиране на нивото на производство на членовете).

Проучване на пазара

Комисията предоставя проучване на пазара на професионалните организации, заинтересованите страни и създателите на политики посредством разпространяване на икономически знания, анализ на пазара и мониторинг на цените.

Пандемията на COVID-19 — изменение на регламента

 • Регламент (ЕС) 2020/560 изменя Регламент (ЕС) № 1379/2013 като въвежда специални мерки за смекчаване на въздействието на пандемията на COVID-19. Има значителен спад в търсенето на риболовни продукти и продукти на аквакултури в резултат на пандемията на COVID-19 със сериозни социално-икономически последствия в тези общности, където риболова и аквакултурите играят важна роля.
 • Измененият регламент също има за цел да позволи по-гъвкаво преразпределение на финансовите ресурси в рамките на оперативните програми на всяка държава от ЕС и да опрости процедурата за изменение на оперативните програми, когато се въвеждат нови мерки.
 • Като се вземе предвид важната роля на организациите на производителите с управлението на кризата, таванът за финансова помощ за плановете за производство и плановете за предлагане на пазара е значително увеличен, и на държавите от ЕС е позволено да вземат аванси от до 100% от тази финансова помощ. В допълнение възможността да се използва механизма за предоставяне на помощи за частно складиране беше разширена до организациите на производители на аквакултури,

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 януари 2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящият регламент е вторият от 3 елемента в законодателния пакет на реформата в ОПР. Той придружава Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно ОПР (вж. резюмето) и Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство (вж. резюмето).

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1—21)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1379/2013 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Препоръка на Комисията 2014/117/ЕС от 3 март 2014 година относно установяването и изпълнението на плановете за производство и предлагане на пазара по силата на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури (ОВ L 65, 5.3.2014 г., стр. 31—38)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1418/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година относно плановете за производство и предлагане на пазара по силата на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури (ОВ L 353, 28.12.2013 г., стр. 40—42)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1419/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година относно признаването на организации на производителите и междубраншови организации, разширяването на обхвата на правилата на организациите на производителите и междубраншовите организации, както и публикуването на цените на задействане в съответствие с предвиденото в Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури (ОВ L 353, 28.12.2013 г., стр. 43—47)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1420/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година за отмяна на регламенти (ЕО) № 347/96, (ЕО) № 1924/2000, (ЕО) № 1925/2000, (ЕО) № 2508/2000, (ЕО) № 2509/2000, (ЕО) № 2813/2000, (ЕО) № 2814/2000, (ЕО) № 150/2001, (ЕО) № 939/2001, (ЕО) № 1813/2001, (ЕО) № 2065/2001 (ЕО) № 2183/2001, (ЕО) № 2318/2001, (ЕО) № 2493/2001, (ЕО) № 2306/2002, (ЕО) № 802/2006, (ЕО) № 2003/2006, (ЕО) № 696/2008 и (ЕО) № 248/2009 след приемането на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури (ОВ L 353, 28.12.2013 г., стр. 48—50)

последно актуализация 04.06.2020

Top