EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Процедурен правилник на Европейския надзорен орган по защита на данните

This summary has been archived and will not be updated. See 'Процедурен правилник на Европейския надзорен орган по защита на данните' for an updated information about the subject.

Процедурен правилник на Европейския надзорен орган по защита на данните

От 2004 година Европейският надзорен орган по защита на данните прерасна от малка организация, включваща двама членове и Секретариат, в голяма организация, в която са заети над 50 членове. Реорганизиран през 2010 г., през 2012 г. той приема Процедурен правилник, който бележи приближаването до зрелостта на институцията.

АКТ

Решение на Европейския надзорен орган по защита на данните № 2013/504/ЕС от 17 декември 2012 година за приемане на процедурен правилник.

ОБОБЩЕНИЕ

Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) е независим орган за надзор, който гарантира, че личните данни и поверителността се зачитат от институциите и органите на Европейския съюз (ЕС). Неговите правомощия са посочени в Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни. Неговата роля е разгледана в три раздела:

  • Надзор: да гарантира, че институциите на ЕС и органите обработват личните данни на служителите на ЕС и останалите в съответствие със закона. Администраторите на данни трябва да спазват задължения, като например обработка само на лични данни за специални и законни цели, указани при събирането на данните. Субектът на данни (лицето, чиито данни се обработват) има законно приложими права, като правото да е информиран за обработката и право на коригиране на данните. Всички институции/органи на ЕС трябва да имат вътрешно длъжностно лице за защита на данните. ЕНОЗД също така разследва жалби, подадени от лица, които смятат, че правата им относно личните данни са били нарушени от страна на институция или орган на ЕС.
  • Консултация: ЕНОЗД съветва Европейската комисия, Парламента и Съвета по отношение на въздействието върху личните данни на нови проектозакони и други въпроси, касаещи личния живот на гражданите. ЕНОЗД следи отблизо преразглеждането на правната рамка за защита на данните.
  • Сътрудничество: ЕНОЗД сътрудничи с други органи за защита на данните за насърчаване в цяла Европа на последователен подход по въпросите за защита на данните. В централната платформа за сътрудничество с националните надзорни органи е работната група по член 29.

През 2012 година ЕНОЗД прие Процедурен правилник . Докато повтаря много от принципите, установени в Регламент (ЕО) № 45/2001, той също предвижда подробни правила относно вътрешните процеси за вземане на решения, ролята на надзорните органи и на Управителния съвет, организацията и работата на Секретариата, планирането, вътрешната администрация, както и откритостта и прозрачността на институцията.

История

От създаването на ЕНОЗД през 2004 г. са настъпили съществени промени в правен, икономически и технологичен контекст. Договорът от Лисабон потвърди защитата на личните данни като общ принцип на правото на ЕС, както и редица решения на Европейския съд подчертаха важността на защитата на данните и личния живот като неразделна част от вземането на решения от ЕС.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Решение 2013/504/ЕС

18.12.2012 г.

-

OВ L 273, 15.10.2013 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 годинаотносно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г.).

Последна актуализация: 27.06.2014

Top