EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Микро-, малки и средни предприятия: определение и обхват

Микро-, малки и средни предприятия: определение и обхват

РЕЗЮМЕ НА:

Препоръка на Комисията — дефиницията за микропредприятията, малките и средните предприятия

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕПОРЪКАТА?

С нея се установяват критериите за определяне на това дали дадено дружество е микро-, малко или средно предприятие (МСП). Въз основа на тези различни категории, които зависят от броя на служителите в дадено дружество и неговия оборот или баланс, се определя дали дружеството отговаря на условията за участие в европейските и националните програми за финансова помощ и подкрепа. Определенията влязоха в сила на 1 януари 2005 г.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Определения:
  • микропредприятие: предприятие с по-малко от 10 служители и с годишен оборот (парите, получени през даден период) или годишен баланс (отчет за активите и пасивите на дадено дружество), не по-голям от 2 милиона евро;
  • малко предприятие: предприятие с по-малко от 50 служители и с годишен оборот или баланс, не по-голям от 10 милиона евро;
  • средно предприятие: предприятие с по-малко от 250 служители и с годишен оборот, не по-голям от 50 милиона евро, или годишен баланс, не по-голям от 43 милиона евро.
 • МСП, които отговарят на различните критерии, могат да се ползват от:
  • европейските и националните програми за подпомагане на предприятията, като финансиране за научни изследвания, конкурентоспособност и иновации, които в противен случай не биха били разрешени съгласно правилата на ЕС за държавна помощ;
  • наличието на по-малко изисквания или намалени разходи при спазване на законодателството на ЕС.
 • Европейската комисия редовно следи за практическото въздействие на определенията. В едно независимо проучване, публикувано през септември 2012 г., бе направено заключението, че не е необходимо преразглеждане на критериите, но би било полезно да се дадат някои разяснения и насоки относно съществуващите правила.
 • През 2015 г., след оценката на първото ръководство за потребителя относно дефиницията за МСП, Комисията публикува актуализирана версия.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

МСП съставляват 99 % от всички предприятия в ЕС. Те са гръбнакът на неговата икономика. Те създават две от всеки три работни места. През 2013 г. над 21 милиона МСП осигуриха 99,8 милиона работни места на територията на ЕС. Те насърчават предприемаческия дух и иновациите, като помагат за подобряване на конкурентоспособността, икономическия растеж и заетостта в Европа.

АКТ

Препоръка на Комисията от 6 май 2003 година относно дефиницията на микропредприятията, малките и средните предприятия (нотифицирана под номер C(2003) 1422) (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36—41)

последно актуализация 11.01.2016

Top