EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Признаване и изпълнение на решения за конфискация

Признаване и изпълнение на решения за конфискация

 

РЕЗЮМЕ НА:

Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета — прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РАМКОВОТО РЕШЕНИЕ?

То дава възможност на съдебен орган в една държава от Европейския съюз (ЕС) да изпрати решение за замразяване или конфискуване на имущество директно до съдебния орган на друга държава от ЕС, където то ще бъде признато и приведено в действие без допълнителни формалности.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Какво представлява решението за конфискация?

Това е постоянна мярка за отнемане на незаконно придобито имущество от престъпни лица или техните съучастници.

Престъпления

 • За редица сериозни престъпления не е необходимо престъплението да се признава като такова едновременно в държавата от ЕС, издаваща решението (издаващата държава), и тази, която го привежда в изпълнение (изпълняващата държава). Престъплението обаче трябва да е наказуемо в издаващата държава с лишаване от свобода за максимален срок от поне 3 години. Престъпленията включват:
  • участие в престъпна организация;
  • тероризъм;
  • корупция и измама;
  • трафик на хора;
  • расизъм и ксенофобия;
  • изнасилване.

Изпращане

 • Решение за конфискация на пари или имущество може да бъде изпратено до държавата от ЕС, където има основателни причини да се предполага, че засегнатото лице или дружество притежава собственост или доходи. Ако няма основателни причини, решението може да се изпрати до държавата от ЕС, в която лицето пребивава или в която се намира седалището на дружеството.
 • Решение за конфискация, свързано с конкретно имущество, може да бъде изпратено до повече от една държава от ЕС в един и същи момент в случаите, когато:
  • има основателни причини да се предполага, че различни имущества, обхванати от решението, се намират в няколко държави от ЕС;
  • конфискацията на конкретно имущество е свързано с действия в повече от една държава от ЕС; или
  • съответното имущество може да се намира в една от две или повече държави от ЕС.
 • Решение за конфискация, свързано с парична сума, може да бъде изпратено до повече от една държава от ЕС в един и същи момент в случаите, когато:
  • съответното имущество не е замразено съгласно Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета; или
  • е малко вероятно стойността на имуществото, подлежащо на конфискуване в издаващата държава и във всяка една изпълняваща държава, да бъде достатъчна за покриване на пълния размер на решението за конфискация.

Признаване и изпълнение

 • Съдебният орган на издаващата държава трябва да изпрати удостоверение, съставено въз основа на стандартния формуляр, приложен към решението, до съдебния орган на изпълняващата държава с искане за изпълнение на решението.
 • Изпълняващата държава трябва да признае решението без допълнителни формалности и да предприеме необходимите стъпки за незабавното му изпълнение.

Непризнаване или непривеждане в изпълнение

Изпълнението на решение може да бъде отказано, ако удостоверението не е представено, е непълно или очевидно не отговаря на решението. То може да бъде отказано и в редица ситуации, в които:

 • изпълнението би противоречало на правила, защитаващи гражданите от това да бъдат осъдени два пъти за едно и също престъпление;
 • решението е за действия, които не представляват престъпление в изпълняващата държава;
 • налице е имунитет или привилегия по законодателството на изпълняващата държава, възпрепятстващи изпълнението на решение за конфискация на имуществото;
 • по законодателството на изпълняващата държава се счита, че престъплението се е състояло изцяло или частично на нейна територия;
 • престъплението не е било извършено на територията на издаващата държава и, по законодателството на изпълняващата държава, това не се разглеждат като основание за съдебно производство.

Отлагане на изпълнението

Изпълнението може да се отложи в редица случаи, включително когато:

 • то може да навреди на текущо наказателно разследване;
 • имуществото вече е предмет на производство за конфискация в изпълняващата държава;
 • трябва да се направи превод на решението или на част от него.

Заинтересувани страни

Държавите от ЕС трябва да гарантират, че всяка заинтересувана страна, включително добросъвестните трети страни, разполага със средства за правна защита срещу признаване и изпълнение на решение за конфискация с цел опазване на нейните права.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РАМКОВОТО РЕШЕНИЕ?

Прилага се от 24 ноември 2006 г. Държавите от ЕС трябваше да го включат в националното си законодателство до 24 ноември 2008 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 година за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация (ОВ L328, 24.11.2006 г., стр.59—78)

Последващите изменения на Рамково решение 2006/783/ПВР са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 година за изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства (ОВ L196, 2.8.2003 г., стр. 45—55)

Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета въз основа на член 22 от Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 година за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация (COM(2010)428 окончателен, 23.8.2010 г.)

последно актуализация 07.12.2016

Top