EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Питейната вода — основни изисквания за качество

Питейната вода — основни изисквания за качество

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 98/83/EО — качеството на водите, предназначени за консумация от човека

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

 • Директивата определя стандарти за питейната вода.
 • Тя има за цел да опазва общественото здраве от вредните последици от заразяването на водите*, предназначени за консумация, като гарантира здравословността и чистотата им.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Държавите от ЕС трябва:
  • да вземат необходимите мерки, за да гарантират, че водата не съдържа концентрация на микроорганизми, паразити или вредни вещества, които биха могли да представляват опасност за здравето на хората;
  • да гарантират, че водата, излизаща от крановете или доставяна с цистерни, отговаря на определени стандарти;
  • да извършват редовен контрол на водите в съгласувани пунктове за вземане на проби, с цел да проверяват спазването на стойностите на микробиологичните, химическите и индикативните параметри;
  • да извършат незабавно проучване, когато стандартите не се спазват, и да предприемат необходимите корективни действия;
  • да забранят или ограничат дадено водоснабдяване, ако се счита, че то представлява потенциална заплаха за общественото здраве;
  • да информират обществеността, когато е предприето корективно действие;
  • да публикуват на всеки 3 години доклад за качеството на питейната вода. Тази информация за обществеността се изпраща до Европейската комисия.
 • Комисията:
  • публикува на всеки 3 години доклад, обобщаващ националните данни за качеството на питейната вода;
  • прави преглед на всеки 5 години на микробиологичните, химическите и индикативните параметри, както и на спецификациите на контрола, като взема предвид научно-техническия прогрес. Тя може да предложи коригирането им.
 • Директивата не се прилага занатурални минерални води или за води, която се считат за лекарствен продукт.
 • Държавите от ЕС може да освобождават от изискванията на законодателството си частни, нетърговски водоснабдявания, обслужващи по-малко от 50 души.
 • През 2015 г. Комисията прие Директива (ЕС) 2015/1787, въвеждаща нови правила на ЕС за контрол на питейната вода. Директивата позволява на държавите от ЕС по-голяма гъвкавост по отношение на начина на контрол над питейната вода в целия ЕС.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 25 декември 1998 г. Държавите от ЕС трябваше да я въведат в националното си законодателство до 25 декември 2000 г.

СВЪРЗАНО РАЗВИТИЕ

 • В началото на 2014 г. първата Европейската гражданска инициатива (ЕГИ), след кампанията „Право на вода“ (Right2Water), призова за законодателство на ЕС, гарантиращо правото на вода и хигиенни условия.
 • Европейската гражданска инициатива бе въведена от член 11, параграф 4 от Договора за Европейския съюз. Той дава възможност на обществеността да поиска от Комисията да действа в области, които са нейна отговорност, при условие че петицията осигури най-малко 1 милион подписа в най-малко 7 държави от ЕС.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Вода, предназначена за консумация от човека: вода в естествено състояние или пречистена, предназначена за пиене, за готвене, за приготвяне на хранителни продукти или за всякакви други домакински цели. Тя може да е доставена чрез водоснабдителна мрежа, с цистерна, в бутилки или в контейнери.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32—54)

Последващите изменения на Директива 98/83/EО са инкорпорирани в първоначалния документ. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 20.02.2017

Top