EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 1606/2002 относно международните счетоводни стандарти

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Той изисква всички публично търгувани дружества от ЕС (т.е. дружества от ЕС, които са пуснали ценни книжа на регулиран пазар в ЕС), включително банки и застрахователни дружества, да изготвят своите консолидирани отчети в съответствие със стандартите за финансово отчитане (МСФО)* от 2005 г. насам.

Използването на общи счетоводни стандарти подобрява прозрачността и сравнимостта на отчетите на дружествата, като по този начин се увеличава пазарната ефективност и намаляват разходите за набиране на капитал за дружествата.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Държавите от ЕС имат възможност да разрешат или да изискат от публично търгувани дружества изготвят годишните с отчети в съответствие с МСФО, приети съгласно процедурата, определена в регламента. Освен това те могат да решат да разширят обхвата на това разрешаване или изискване до дружества, които не са публично търгувани, по отношение на изготвянето на техните консолидирани отчети или на техните годишни отчети.

За да се осигури подходящ политически надзор, регламентът въвежда нов механизъм на ЕС за оценяване на МСФО, приети от базирания в Лондон Съвет за международни счетоводни стандарти (СМСС), за да могат да бъдат изпълнени в рамките на ЕС.

Два органа подпомагат този процес:

Механизмът за одобрение включва двустепенен процес:

  • регулаторен процес, при който СРК решава на основата на предложение на Комисията, дали МСФО да бъдат приети;
  • технически процес, при който ЕКГФО предоставя подкрепа и експертни познания, необходими за оценяване на МСФО, и консултира Комисията дали да приеме или да не приеме разглежданите МСФО.

В Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията се определят одобрените МСФО и свързаните тълкувания. Този регламент е изменян неколкократно, за да се включат всички стандарти, представени от СМСС от 2008 г. насам, включително някои изменения от 2012 г. относно консолидирани финансови декларации, партньорства и информация, която да се предоставя за интереси в други субекти.

На уебсайта на Комисията редовно се публикува и актуализира страница, съдържаща всички изменения на Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията.

През юни 2015 г. Европейската комисия прие доклад за оценяване на функционирането на регламента. Той прави общо заключение, че МСФО постигат успех в подобряването на ефективността на капиталовите пазари в ЕС чрез повишаване на прозрачността и сравнимостта на финансовите отчети. Бяха установени разбира се и области, които се нуждаят от подобрения, като например по-добро сътрудничество между страните при процеса на одобрение.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 14 септември 2002 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Международни стандарти за финансово отчитане: известни по-рано като международни счетоводни стандарти (МСС), международни стандарти за финансово отчитане (МСФО) и съответните тълкувания (тълкуванията на ПКР-МКРФО*), последващите изменения на тези стандарти и свързани тълкувания, бъдещите стандарти и свързаните тълкувания, издадени или приети от Съвета по международните счетоводни стандарти (СМСС).
ПКР-МКРФО: Постоянният комитет по разясненията (ПКР) беше предшественик на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО).

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 година за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1—4)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1606/2002 са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета — Оценка на Регламент (ЕО) № 1606/2002 от 19 юли 2002 година за прилагането на международните счетоводни стандарти (COM(2015) 301 final, 18.6.2015 г.)

Регламент (EО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1—481)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 29.05.2018

Top