EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Пристанищната инфраструктура: повишаване на сигурността на пристанищата

Пристанищната инфраструктура: повишаване на сигурността на пристанищата

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2005/65/ЕО за повишаване на сигурността на пристанищата

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

 • Основната цел на директивата е да се въведат мерки за подобряване на сигурността в пристанищата в Европейския съюз (ЕС) пред лицето на заплахите от инциденти по сигурността. За да се постигне това, директивата има за цел да се установи рамка на ЕС, която да гарантира високо и съпоставимо ниво на сигурност на всички пристанища в ЕС. Тази рамка се състои от общи основни правила относно мерките за сигурност на пристанищата, механизъм за прилагане на тези правила и подходящи механизми за мониторинг на съответствието.
 • Настоящата директива допълва Регламент (ЕО) № 725/2004 относно сигурността на корабите и пристанищните съоръжения, както и мерките, предвидени от Комисията през май 2003 г. (COM(2003) 229 окончателен). Заедно те осигуряват необходимата рамка за защита на цялата логистична верига на морския транспорт (от кораба до пристанището, интерфейса между кораба и пристанището и цялата пристанищна зона) срещу риска от неправомерни атаки на територията на ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Директивата се прилага за хората, инфраструктурата и оборудването (включително транспортните средства) в пристанищата и прилежащите райони.

Орган за сигурност на пристанищата и планове за сигурност

 • Държавите от ЕС трябва да определят орган за сигурност на пристанищата за всяко пристанище. Даден орган за сигурност на пристанищата може да бъде определен за повече от едно пристанище. Този орган отговаря за определянето и вземането на необходимите мерки за сигурност на пристанищата в съответствие с оценките и плановете за сигурност на пристанищата.
 • Държавите от ЕС трябва да гарантират, че плановете за сигурност на пристанищата се разработват, поддържат и актуализират с подробно описание на мерките, предприети за подобряване на сигурността на пристанищата (например, условията за достъп до пристанищата или мерките, които се прилагат за багажа и товара). Освен това държавите от ЕС трябва да наблюдават плановете за сигурност и тяхното изпълнение и да определят санкции за несъответствие.

Нива на сигурност

 • В зависимост от предполагаемия риск (нормален, повишен или непосредствена заплаха) са определени различни нива сигурност, а именно:
  • ниво на сигурност 1: нивото, при което през цялото време се прилагат минималните защитни мерки за сигурност;
  • ниво за сигурност 2: нивото, при което в резултат от увеличен риск от възникване на инциденти, свързани със сигурността, за определен период от време се прилагат подходящи допълнителни защитни мерки за сигурност;
  • ниво за сигурност 3: нивото, при което за ограничен период от време се прилагат допълнителни специфични защитни мерки за сигурност, когато е вероятно да възникне инцидент по сигурността, въпреки че може да се окаже невъзможно да се идентифицира точната мишена.
 • Държавите от ЕС трябва да съобщават нивото на сигурност, което е в сила за всяко пристанище, както и всички промени в него.

Офицер по сигурността на пристанището

Държавите от ЕС трябва да одобрят за офицер по сигурността за всяко пристанище.

Когато е възможно, всяко пристанище трябва да има различен офицер по сигурността. Въпреки това, ако е необходимо, няколко пристанища могат да ползват един офицер по сигурността.

Тези служители действат като контактна точка по въпроси, свързани с проблемите на сигурността на пристанищата, и трябва да разполагат с достатъчно власт и познания за местните условия, за да осигурят и координират адекватно създаването, актуализирането и проследяването на оценките на и плановете за сигурността на пристанищата.

Прегледи

Държавите от ЕС трябва да гарантират, че на оценките на сигурността на пристанищата и плановете за сигурност на пристанищата се прави преглед при възникване на промени, свързани със сигурността, както и най-малко веднъж на всеки пет години.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 15 декември 2005 г. и трябваше да стане закон в държавите от ЕС до 15 юни 2007 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

След избухването на епидемията от COVID-19 и въвеждането на мерки за справяне с въздействието на кризата, Европейската комисия прие:

Съобщение на Комисията — Насоки относно опазването на здравето, репатрирането и пътническите услуги за моряците, пътниците и други лица, намиращи се на борда на кораби.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година за повишаване на сигурността на пристанищата (OВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 28—39)

Последващите изменения на Директива 2005/65/ЕО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Доклад на Комисията до Съвета и до Европейския Парламент - Доклад за оценката на прилагането на директивата за повишаване на сигурността на пристанищата (COM(2009)002 окончателен, 20.1.2009 г.)

Регламент (ЕО) № 324/2008 на Комисията от 9 април 2008 година за определяне на изменени процедури за извършване на инспекции на Комисията в областта на морската сигурност (OВ L 98, 10.4.2008 г., стр. 5—10)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 04.05.2020

Top