EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Агенция на ЕС за основните права (FRA)

Агенция на ЕС за основните права (FRA)

С Регламент 168/2007 се създаде Агенцията на Европейския съюз за основните права

АКТ

Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 година за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права

ОБОБЩЕНИЕ

Агенцията за основните права предоставя помощ на институциите и правителствата на ЕС във връзка с основните права при прилагане на правото на ЕС.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

С регламента се създава специален орган на равнище ЕС за основните права - Агенцията - и се определят нейните основни цели и задачи, функциониране и вътрешно управление.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Регламентът определя дейностите на Агенцията, както следва:

предоставяне на институциите на ЕС и на държавите от ЕС на специализирани познания относно основните права, за да са сигурни, че предприетите действия или приетите закони са в съответствие с тези права;

формулиране на становища, предназначени за институциите и правителствата на ЕС, било по нейна собствена инициатива или по тяхна молба (например дали техните действия или законодателни предложения са съвместими с основните права);

събиране, анализиране и разпространение на надеждна и сравнима информация относно специфичните резултати от действието на ЕС върху основните права на хората;

предприемане на научни изследвания и проучвания за основните права;

издаване на публикации по конкретни теми или за изпълнението на законите за основните права от страна на институциите и правителствата на ЕС;

публикуване на годишен доклад по въпросите, обхванати от нейните правомощия, посочвайки примери на добра практика;

проектиране на комуникационни стратегии или кампании и насърчаване на диалога с гражданското общество за повишаване на обществената осведоменост относно основните права;

предлагане на механизми за реализирането на тези права.

Агенцията обаче не се занимава с индивидуални оплаквания.

Петгодишни планове за действие

Дейността на Агенцията се основава на многогодишна рамка, приета от Съвета на ЕС, която определя конкретните въпроси, върху които ще се работи по време на петгодишния период, в съответствие с общите приоритети на ЕС.

Това може да включва „расизъм, ксенофобия и свързаната с тях нетърпимост“.

Сътрудничество с други органи

Агенцията трябва да поддържа тесни връзки с:

правителствата на държавите от ЕС и групите за гражданско общество, като например Платформата за основни права;

държавите кандидатки за членство в ЕС.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

От 23 февруари 2007 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Агенцията замени своя предшественик - Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията във Виена, като пое неговата работа.

За допълнителна информация, вж.:

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 168/2007

23.2.2007 г.

-

OВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1-14

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Решение № 252/2013/ЕС на Съвета от 11 март 2013 година за създаване на многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2013-2017 г. (ОВ L 79, 21.3.2013, стр. 1-3)

последно актуализация 30.07.2015

Top