EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Конвенция за общ транзитен режим

Конвенция за общ транзитен режим

 

РЕЗЮМЕ НА:

Конвенция за общ транзитен режим

Решение 87/415/ЕИО — сключване на конвенция за общ транзитен режим

КАКВА Е ЦЕЛТА НА КОНВЕНЦИЯТА И РЕШЕНИЕТО?

Конвенцията предоставя правната рамка за установяване на задълженията за търговците и митническите органи за стоки при митнически транзит* от една от участващите страни в друга. Конвенцията обхваща ЕС-28 (1) (като една от договарящите се страни) и 6 държави с общ транзитен режим (Исландия, бивша югославска република Македония, Норвегия, Сърбия, Турция и Швейцария) като отделни договарящи се страни.

С решението се одобрява конвенцията от името на Европейската общност (вече Европейски съюз).

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Конвенцията:

 • въвежда общ транзитен режим за стоки, транспортирани под митнически транзитен контрол между договарящите се страни;
 • определя задължения за лицето (наричано „носител на транзитния режим“), представящо транзитна декларация, да:
  • предостави стоките непокътнати заедно с необходимата информация пред митническите служби на местоназначението в рамките на уговорения срок;
  • спазва правилата за митнически транзит;
  • предостави достатъчна гаранция за покриване на всякакви задължения, които може да възникнат. Прилагат се специфични правила за възстановяване на задължения;
 • посочва задълженията за митническите служби в държавите на изпращане и местоназначение, като:
  • проверка на целостта на данните;
  • извършване на митнически контрол, ако е приложимо:
  • уговаряне на срок за доставка;
  • проверка дали са поставени съответните печати;
  • предоставяне на доказателство, че стоките са били доставени и потвърждение на правилното завършване на процедурата;
 • определя, че всяка транзитна декларация трябва да обхваща само стоките, които се транспортират от една митническа служба до друга чрез един вид транспорт;
 • предоставя подробни инструкции за елементите на данните в една транзитна декларация, включително общи кодове (за да се избегнат езикови различия между договарящите се страни).

Използва се електронна система за транзита за попълване на митническите формалности, освен при конкретни обстоятелства (напр. стоки, превозвани чрез железопътен транспорт, където се допускат хартиени документи).

Могат да се прилагат транзитни улеснения на надеждни търговци.

Държавите могат да се договорят да оперират при опростени режими една с друга чрез двустранни или многостранни споразумения.

Държавите трябва да си сътрудничат по отношение на взаимната помощ при събиране на вземания.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ РЕШЕНИЕТО И КОНВЕНЦИЯТА?

Конвенцията влезе в сила и се прилага от 1 януари 1988 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Общият митнически транзитен режим дава възможност за по-ефективно транспортиране на стоки през границите на договарящите се страни и улеснява митническите формалности.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Транзит: режим, при който стоките се превозват под митнически контрол между участващите страни.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Решение 87/415/ЕИО на Съвета от 15 юни 1987 година за сключване на Конвенция между Европейската общност, Република Австрия, Република Финландия, Република Исландия, Кралство Норвегия, Кралство Швеция и Конфедерация Швейцария за общ транзитен режим (ОВ L 226, 13.8.1987 г., стр. 1)

Конвенция между Европейската икономическа общност, Република Австрия, Република Финландия, Република Исландия, Кралство Норвегия, Кралство Швеция и Конфедерация Швейцария за общ транзитен режим (ОВ L 226, 13.8.1987 г., стр. 2—117)

Последващите изменения на Конвенцията са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение на Съвета от 21 юни 1999 година за реформа на митническите транзитни системи (ОВ C 193, 9.7.1999 г., стр. 1—2)

Решение на Съвета от 23 ноември 1995 година за компютризация на митническите транзитни системи (ОВ C 327, 7.12.1995 г., стр. 2—3)

последно актуализация 07.11.2017(1) Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава (държава извън ЕС) от 1 февруари 2020 г.

Top