EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Споразумение за правна взаимопомощ със Съединените щати

Споразумение за правна взаимопомощ със Съединените щати

 

РЕЗЮМЕ НА:

Споразумение за правна взаимопомощ между ЕС и САЩ

Решение 2009/820/ОВППС за сключване от името на ЕС на Споразумение за екстрадиция и Споразумение за правна взаимопомощ между Съюза и САЩ

Решение 2003/516/ЕО за подписване на споразуменията между ЕС и САЩ за екстрадиция и правна взаимопомощ по наказателни дела

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И РЕШЕНИЕТО?

 • В споразумението се определят условията, свързани с предоставянето на правна взаимопомощ по наказателни дела между ЕС и САЩ.
 • Целта му е да се подобри сътрудничеството между държавите от ЕС и САЩ в допълнение към сключените между двустранни договори.
 • С решението от името на ЕС се сключва споразумението със САЩ за правна взаимопомощ.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Държавите от ЕС и САЩ прилагат условията на настоящото рамково споразумение към двустранните си договори за правна взаимопомощ. Ако няма такъв договор, ЕС и САЩ се задължават да гарантират прилагането на споразумението.

В случай че съществуващите двустранни договори между държавите от ЕС и САЩ не са съвместими със споразумението, с приоритет е рамката на ЕС.

Правна взаимопомощ

 • По отношение на банковата информация при поискване от молещата страна замолената страна трябва своевременно да идентифицира и предостави информация за:
  • това дали който физическо или юридическо лице, заподозряно или обвинено в престъпление, има една или повече банкови сметки;
  • физически или юридически лица, които са осъждани или са участвали в престъпление;
  • информация, притежавана от небанкова институция;
  • финансови операции, които не са свързани с банкови сметки.
 • Исканията за помощ от страна на държавите от ЕС се подават от централните органи, които отговарят за правната взаимопомощ или от националните органи, отговорни за разследването или наказателното преследване не престъпления. САЩ подават своите искания за помощ чрез националните си органи, които отговарят за разследването или наказателното преследване не престъпления и са специално определени съгласно член 15, параграф 2 от споразумението.
 • Молещата страна може да използва бързи средства за комуникация, напр. факс или електронна поща, за подаване на искането за помощ и съответните съобщения, последвани от официално потвърждение, ако е изискано от замолената страна.
 • Молещата страна може да изисква от замолената да пазят поверителността на дадено искане за помощ и неговото съдържание. Централният орган на замолената страна трябва да информира молещата страна, ако не може да изпълни искането за помощ, без да наруши поверителността. В такъв случай молещата страна трябва да реши дали искането да бъде изпълнено или не.
 • ЕС и САЩ трябва да дадат възможност за създаване и функциониране на съвместни екипи за разследване с цел улесняване на криминални разследвания или наказателни преследвания между една или повече държави от ЕС и САЩ.
 • ЕС и САЩ трябва също така да дадат възможност за провеждане на видео конференции между държавите от ЕС и САЩ за вземане на свидетелски показания или показания от експерти при производствата.

Помощ, предоставяне на административни органи

 • Правна взаимопомощ трябва да се предоставя и на национални и други административни органи, но само когато разследваното поведение ще доведе до наказателно преследване или до препращане към органите за криминални разследвания или наказателни преследвания.
 • Не се предоставя помощ за дела, за които административният орган очаква, че няма да бъде извършено наказателно разследване или препращане към такова в зависимост от случая.
 • Органите, които отговарят за подаването на тези искания за помощ, са определени в съответствие с двустранните договори за правна взаимопомощ между съответните държави. Когато не съществува такъв договор, исканията се подават между Департамента по правосъдието на САЩ и Министерството на правосъдието на държавата от ЕС или друго съответно министерство, което отговаря за подаването на искания за правна взаимопомощ.
 • Помощта не може да бъде отказвана от съображения за опазване на банкова тайна.

Защита на личните данни

 • Молещата страна може да използва само доказателства или информация, подадени от замолената страна за:
  • своите криминални разследвания и наказателни производства;
  • защита на обществената сигурност срещу непосредствена и сериозна заплаха;
  • своите ненаказателни или административни производства, които са свързани пряко с криминални такива;
  • други цели, при условие че информацията или доказателства са били оповестени публично или замолената страна е дала предварително съгласие.
 • Замолената страна може да наложи допълнителни условия за ограничаване на употребата на доказателствата или информацията в конкретен случай, ако поради липсата на такива условия не е в състояние да отговори на конкретно искане за помощ. В такъв случай замолената страна може да поиска от молещата да предостави информация за употребата на доказателствата или информацията.
 • В допълнение към горепосочените ограничения за използване, с цел защита на лични и други данни, споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз за защита на лична информация, свързана с превенцията, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления (рамково споразумение между ЕС САЩ), допълва, където е необходимо, гаранциите за защита на данните в споразумението.

Преразглеждане на споразумението

Съгласно член 17 от споразумението ЕС и САЩ преразгледаха функционирането му през 2015—2016 г. Заключението от преразглеждането е, че като цяло споразумението е успешно. Процесът на преразглеждане доведе също така и до препоръки за подобряване на практическото функциониране на взаимоотношенията между ЕС и САЩ в областта на правната взаимопомощ, включително за по-добро споделяне на знания между специалистите за законите и процесите, както и по-добро използване на технологиите за ускоряване на подаването на искания и доказателства и общи комуникации.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Споразумението влезе в сила на 01 февруари 2010 г. Прилага се държавите от ЕС чрез двустранните инструменти.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Споразумение за правна взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати (ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 34—42)

Решение 2009/820/ОВППС на Съвета от 23 октомври 2009 година за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение за екстрадиция между Европейския съюз и Съединените американски щати и на Споразумение за правна взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати (OВ L 291, 7.11.2009 г., стр. 40—41)

Решение 2003/516/EО на Съвета от 6 юни 2003 година за подписване на споразуменията между Европейския съюз и Съединените американски щати за екстрадиция и правна взаимопомощ по наказателни дела (OВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 25—26)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления (ОВ L 336, 10.12.2016 г., стр. 3—13)

Информация относно датата на влизане в сила на споразуменията относно екстрадицията и относно правната взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати (OВ L 323, 10.12.2009 г., стр. 11)

последно актуализация 16.04.2019

Top