EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Споразумение за Европейското икономическо пространство

Споразумение за Европейското икономическо пространство

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 94/1/ЕО, ЕОВС за сключване на Споразумението за Европейското икономическо пространство

Споразумение за Европейското икономическо пространство

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО?

  • Със споразумението се създаде зона, в която има свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали в рамките на 31 европейски държави.
  • Неговата цел е „да подпомага постоянното и балансирано укрепване на търговските и икономически отношения“ между тези държави.
  • В момента в споразумението участват 28-те държави от ЕС (1) и три от четирите държави на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) — Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Съвместни органи

Със споразумението бяха създадени няколко съвместни органа на ЕИП, които до голяма степен са огледални на институциите на ЕС:

Освен това:

  • Надзорният орган на ЕАСТ гарантира, че Исландия, Лихтенщайн и Норвегия спазват задълженията си, произтичащи от Споразумението за ЕИП; Европейската комисия изпълнява подобна роля по отношение на държавите от ЕС;
  • Съдът на ЕАСТ издава решения по искове, заведени от Надзорния орган на ЕАСТ срещу държава от ЕАСТ, по отношение на изпълнението, прилагането или тълкуването на правилата на ЕИП, каквото е и действието на Съда на ЕС по отношение на държавите от ЕС.

Как законодателството на ЕС се превръща в законодателство на ЕИП?

  • Държавите от ЕАСТ не са официално включени в законодателния процес на ЕС. Въпреки това те могат да участват в подготвителната работа и да представят коментари.
  • Когато ЕС приема законодателство, трите държави от ЕАСТ оценяват дали актът е уместен за ЕИП. Ако и трите държави направят заключение, че е така, се изготвя проект за решение на Съвместния комитет (РСК) от Секретариата на ЕАСТ с оглед изменение на Споразумението за ЕИП.
  • След това проектът за РСК се приема от Комисията или, ако съдържа съществени изменения, се изпраща на Съвета за приемане.
  • След това Секретариатът на ЕАСТ и ЕСВД се консултират относно срока за приемане на решението в Съвместния комитет на ЕИП.

Участие в програми и агенции на ЕС

  • Трите държави от ЕАСТ вземат участие в голям брой програми и агенции на ЕС. Когато това участие е договорено, въпросната програма е включена в Споразумението за ЕИП и държавите се ангажират да дадат своя принос по отношение на оперативните разходи.

Финансови аспекти

По силата на споразумението членовете на ЕАСТ допринасят за намаляването на икономическите и социални различия между регионите на ЕИП — понастоящем 16 държави от ЕС се възползват от това. Тези безвъзмездни помощи на ЕИП се финансират съвместно от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, като всяка предоставя средства в зависимост от своя размер и богатство.

В допълнение към вноските на трите държави от ЕАСТ за оперативните разходи по програмата на ЕС те плащат административни разходи на Комисията (например офис пространство, срещи и т.н.).

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Споразумението за ЕИП беше подписано през 1992 г. между тогавашните 12 държави от ЕС и 6 държави от ЕАСТ: Австрия, Финландия, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швеция и Швейцария, въпреки че по-късно Швейцария реши да отхвърли споразумението. То влезе в сила през 1994 г. През 1995 г. три от държавите от ЕАСТ (Австрия, Финландия и Швеция) се присъединиха към ЕС. Споразумението постепенно беше адаптирано, така че да се отчете присъединяването на 10-те държави към ЕС през 2004 г., на другите две през 2007 г. и най-накрая — на Хърватия през 2013 г.

За допълнителна информация, вж.:

АКТ

Решение 94/1/ЕО, ЕОВС на Съвета и на Комисията от 13 декември 1993 година за сключване на Споразумението за Европейското икономическо пространство между Европейските общности, техните държави членки и Република Австрия, Република Финландия, Република Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия, Кралство Швеция и Конфедерация Швейцария (ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 1)

Споразумение за Европейското икономическо пространство — Заключителен акт — Съвместни декларации — Декларации от правителствата на държавите членки на Общността и държавите от ЕАСТ — Договорености — Съгласувани протоколи — Декларации от една или няколко от договарящите се страни на Споразумението за Европейското икономическо пространство (ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3—522)

Последващите изменения на споразумението са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 24.05.2016(1) Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава (държава извън ЕС) от 1 февруари 2020 г.

Top