EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (ПОО)

Осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (ПОО)

Европейската референтна рамка за осигуряване на качество е една от поредиците европейски инициативи за насърчаване на трудовата мобилност. Тя помага на държавите да развиват и наблюдават подобряването на техните системи за професионално образование и обучение (ПОО).

АКТ

Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за създаване на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (ОВ C 155, 8.7.2009 г., стр. 1-10).

ОБОБЩЕНИЕ

Европейската референтна рамка за осигуряване на качество е една от поредиците европейски инициативи за насърчаване на трудовата мобилност. Тя помага на държавите да развиват и наблюдават подобряването на техните системи за професионално образование и обучение (ПОО).

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕПОРЪКАТА?

С нея се създава Европейската референтна рамка за осигуряване на качество. Това е набор от инструменти с общи европейски референции. Националните органи могат на доброволен принцип да използват аспектите, които те считат за най-полезни, за да развиват, подобряват, насочват и оценяват качеството на своите собствени системи за професионално образование и обучение (ПОО).

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

  • Рамката включва цикъл от 4 етапа: планиране, прилагане, оценяване/оценка и преразглеждане/ревизия на системите за ПОО.
  • Всеки етап включва критерии за качество и примерни дескриптори, които помагат на националните органи да определят цели, да разработват стандарти и да извършват прегледи.
  • Разработват се референтни показатели, като инвестиции в обучението на учители, които помагат да се оцени и подобри качеството на системите за ПОО.
  • Националните органи се насърчават да играят активна роля в рамката и да доразвиват общите принципи, референтните критерии, показателите и насоките.
  • Националните референтни точки за осигуряване на качество информират заинтересованите лица за дейностите на рамката, подпомагат и развиват нейната работа и помагат за оценяването на нейните постижения.
  • Националните органи следва да извършват преглед на процеса на всеки 4 години.

През май 2014 г. правителствата на държавите от ЕС отчетоха подобренията при осигуряването на качество в образованието и обучението и постигнаха договореност относно необходимостта от по-значителен напредък.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Препоръката следва да допринесе за модернизиране на системите за образование и обучение и да гарантира, че обучаващите се няма да напуснат системите без квалификации. Тя има за цел също така подобряване на взаимната обвързаност между образованието, обучението и трудовата заетост.

За допълнителна информация, вж.:

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно изпълнението на Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за създаване на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (COM(2014) 30 final, 28.1.2014 г.).

Заключения на Съвета от 20 май 2014 г. относно осигуряване на качество в подкрепа на образованието и обучението (OВ C 183, 14.6.2014 г., стр. 30-35).

последно актуализация 30.07.2015

Top