EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Рамков регламент за единния надзорен механизъм

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 468/2014 за създаване на рамката за сътрудничество между Европейската централна банка и националните компетентни органи и в рамките на единния надзорен механизъм (Рамков регламент за ЕНМ)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

  • В Рамковия регламент за ЕНМ се определя правната рамка за сътрудничество в рамките на единния надзорен механизъм* (ЕНМ). Той съдържа оперативни договорености за изпълнението на надзорните задачи и отговорности на Европейската централна банка (ЕЦБ), която има надзорни правомощия, и на националните компетентни органи* (НКО).
  • В него се определя методологията за надзор на поднадзорните лица в рамките на ЕНМ и за определянето им като значими или по-малко значими.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ЕНМ е единият от 2-та стълба на банковия съюз на ЕС, заедно с единния механизъм за преструктуриране* (ЕМП).

Регламентът допълва Регламент (ЕС) № 1024/2013, който е известен като Регламент за ЕНМ, и с който бе създаден ЕНМ. ЕНМ обхваща ЕЦБ и НКО на участващите държави членки на ЕС.

Обхват

Регламентът обхваща както практическите ред и условия за сътрудничество между ЕЦБ и НКО, така и подробните правила за организационните въпроси, административните процедури и санкции, които включват следното.

  • Организация на ЕНМ. Установяване на процедурите, които са в основата на отговорностите, разпределени например на ЕЦБ и НКО.
  • Функциониране на ЕНМ. Прилага се от ЕЦБ и НКО, включително законосъобразност на производството за приемане на надзорни решения на ЕЦБ и докладване на нарушения.
  • Процедури за сътрудничество. Установяване на сътрудничество между ЕЦБ, НКО и определените на национално равнище органи* във връзка с макропруденциални задачи и инструменти.

Основна част от Рамковия регламент за ЕНМ е методологията за оценка и преглед на поднадзорно лице и определянето му като значимо или по-малко значимо, както и режимът, който произтича от тази оценка.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 15 май 2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Единен надзорен механизъм. Система на ЕС за банков надзор, съставена от ЕЦБ и националните компетентни органи (НКО), която предоставя на ЕЦБ правомощия за пряк надзор над банките, установени в държавите членки, участващи в ЕНМ.
Национални компетентни органи. Публичен орган или структура, компетентна по силата на националното законодателство да упражнява надзор върху институциите като част от надзорната система, функционираща в съответната държава членка.
Единен механизъм за преструктуриране. Система на ЕС за ефективно преструктуриране на проблемните банки.
Определени на национално равнище органи. Съответните органи, определени от държавите членки, които работят с ЕЦБ за прилагане на Регламента за ЕНМ — често това са националните централни банки, но могат да бъдат също и националните финансови надзорни органи.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 година за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1—50).

последно актуализация 04.10.2021

Top