EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JURI_AD(2018)625394

СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) Докладчик по становище: Иржи Мащалка

AD/2018/625394