EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ECON_AD(2023)749165

СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за гарантиране на сигурни и устойчиви доставки на суровини от критично значение и за изменение на регламенти (ЕС) № 168/2013, (ЕС) 2018/858, 2018/1724 и (ЕС) 2019/1020 (COM2023/0160 - C9-0061/2023 - 2023/0079(COD)) Докладчик по становище: Йесика Полфиард

AD/2023/749165