EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_19_006_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
19.Пространство на свобода, сигурност и правосъдие
TOM 06

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

19.   Пространство на свобода, сигурност и правосъдие

TOM 006

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2002

L 190

1

 

 

32002F0584

 

 

 

Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки

3

2002

L 203

1

 

 

32002F0629

 

 

 

Рамково решение на Съвета от 19 юли 2002 година относно борбата с трафика на хора

21

2002

L 203

5

 

 

32002D0630

 

 

 

Решение на Съвета от 22 юли 2002 година за изработване на рамкова програма за полицейско и съдебно сътрудничество по наказателни дела (AGIS)

25

2002

L 225

13

 

 

32002R1496

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1496/2002 на Комисията от 21 август 2002 година за изменение на приложение I (правила за компетентност по член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2) и на приложение II (списък на компетентни съдилища или органи) към Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета относно подсъдността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

29

2002

L 328

1

 

 

32002F0946

 

 

 

Рамково решение на Съвета от 28 ноември 2002 година за укрепване на наказателноправната рамка за предотвратяване на подпомагането на незаконното влизане, транзит и престой

30

2002

L 328

17

 

 

32002L0090

 

 

 

Директива 2002/90/ЕО на Съвета от 28 ноември 2002 година за определяне на подпомагане на незаконното влизане, преминаването и пребиваването

33

2002

L 333

1

 

 

32002D0956

 

 

 

Решение на Съвета от 28 ноември 2002 година за създаване на Европейска мрежа за защита на обществените лица

35

2002

L 349

1

 

 

32002D0996

 

 

 

Решение на Съвета от 28 ноември 2002 година за създаване на механизъм за оценка на правните системи и на тяхното прилагане на национално равнище в борбата срещу тероризма

37

2003

L 008

34

 

 

32003D0019

 

 

 

Решение на Съвета от 14 октомври 2002 година за декласифициране на някои части от наръчника Sirene, приет от изпълнителния комитет, създаден с Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 година

40

2003

L 026

41

 

 

32003L0008

 

 

 

Директива 2003/8/ЕО на Съвета от 27 януари 2003 година за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове

41

2003

L 031

18

 

 

32003L0009

 

 

 

Директива 2003/9/ЕО на Съвета от 27 януари 2003 година за определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище

48

2003

L 050

1

 

 

32003R0343

 

 

 

Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна

56

2003

L 064

1

 

 

32003R0415

 

 

 

Регламент (ЕО) № 415/2003 на Съвета от 27 февруари 2003 година за издаване на визи на границата, включително и на транзитно преминаващите моряци

66

2003

L 067

27

 

 

32003D0170

 

 

 

Решение 2003/170/ПВР на Съвета от 27 февруари 2003 година за общото използване на служителите за връзка, които са изпратени в чужбина от органите по наказателно преследване на държавите-членки

74

2003

L 069

10

 

 

32003R0453

 

 

 

Регламент (ЕО) № 453/2003 на Съвета от 6 март 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване

78

2003

L 079

25

 

 

32003D0209

 

 

 

Решение на Комисията от 25 март 2003 година за създаване на консултативна група, наречена Експертна група за трафика на хора

80

2003

L 099

8

 

 

32003R0693

 

 

 

Регламент (ЕО) № 693/2003 на Съвета от 14 април 2003 година за създаване на документ за улеснен транзит (FTD) и на документ за улеснен транзит с влак (FRTD), както и за изменение на Общите консулски инструкции и на Общия наръчник

83

2003

L 099

15

 

 

32003R0694

 

 

 

Регламент (ЕО) № 694/2003 на Съвета от 14 април 2003 година относно единни формуляри за документ за улеснен транзит (FTD) и за документ за улеснен транзит с влак (FRTD), предвидени в Регламент (ЕО) № 693/2003

90

2003

L 116

22

 

 

32003D0330

 

 

 

Решение на Съвета от 19 декември 2002 година за декласификация на Шенгенската мрежа за консултации (техническа спецификация)

97

2003

L 118

12

 

 

32003D0335

 

 

 

Решение 2003/335/ПВР на Съвета от 8 май 2003 година за разследване и наказателно преследване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления

99

2003

L 152

82

 

 

32003D0454

 

 

 

Решение на Съвета от 13 юни 2003 година за изменение на приложение 12 от Общите консулски инструкции, както и на приложение 14а от Общия наръчник по отношение на таксите за визи

102

2003

L 181

25

 

 

32003D0516

 

 

 

Решение на Съвета от 6 юни 2003 година за подписване на споразуменията между Европейския съюз и Съединените американски щати за екстрадиция и правна взаимопомощ по наказателни дела

104

2003

L 181

27

 

 

22003A0719(01)

 

 

 

Споразумение за екстрадиране между Европейския съюз и Съединените американски щати

106

2003

L 181

34

 

 

22003A0719(02)

 

 

 

Споразумение за правна взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати

113

2003

L 192

54

 

 

32003F0568

 

 

 

Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 година относно борбата с корупцията в частния сектор

122

2003

L 196

45

 

 

32003F0577

 

 

 

Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 година за изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства

125

2003

L 198

13

 

 

32003D0585

 

 

 

Решение на Съвета от 28 юли 2003 година за изменение на приложение 2, списък А от Общите консулски инструкции, както и на приложение 5, списък А от Общия наръчник относно изискванията за виза за притежателите на пакистански дипломатически паспорти

136

2003

L 198

15

 

 

32003D0586

 

 

 

Решение на Съвета от 28 юли 2003 година за изменение на приложение 3, част I от Общите консулски инструкции, както и на приложение 5а, част I от Общия наръчник относно гражданите на трети страни, които имат задължение за летищна транзитна виза

138

2003

L 222

3

 

 

32003R1560

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията от 2 септември 2003 година за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата-членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна

140

2003

L 226

27

 

 

32003D0642

 

 

 

Решение 2003/642/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 година за прилагане по отношение на Гибралтар на Конвенцията за борбата с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз

161

2003

L 245

44

 

 

32003D0659

 

 

 

Решение 2003/659/ПВР на Съвета от 18 юни 2003 година за изменение на Решение 2002/187/ПВР за създаване на Евроюст за засилване борбата срещу сериозната престъпност

162

2003

L 251

12

 

 

32003L0086

 

 

 

Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 година относно правото на събиране на семейството

164

2003

L 260

37

 

 

32003D0725

 

 

 

Решение 2003/725/ПВР на Съвета от 2 октомври 2003 година за изменение на член 40, параграфи 1 и 7 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година относно постепенното премахване на контрола по общите граници

171

2003

L 321

26

 

 

32003L0110

 

 

 

Директива 2003/110/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 година относно помощ в случаите на транзит за целите на извеждане от територията по въздух

173

2003

L 321

64

 

 

32003D0847

 

 

 

Решение 2003/847/ПВР на Съвета от 27 ноември 2003 година относно мерки за контрол и наказателни санкции за новите синтетични наркотици 2С-I, 2С-T-2, 2С-T-7 и TMA-2

179

2003

L 325

44

 

 

32003D0861

 

 

 

Решение на Съвета от 8 декември 2003 година за анализа и сътрудничеството относно фалшивите монети в еуро

181

2003

L 325

45

 

 

32003D0862

 

 

 

Решение на Съвета от 8 декември 2003 година за разширяване действието на Решение 2003/861/ЕО относно анализа и сътрудничеството относно фалшивите монети в еуро върху държавите-членки, които не са приели еурото за своя единна валута

182

2003

L 338

1

 

 

32003R2201

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000

183

2004

C 317

1

 

 

32004D1222(01)

 

 

 

Решение на Съвета от 2 декември 2004 година за изменение на Решение на Съвета от 27 март 2000 година относно упълномощаването на директора на Европол за започване на преговори по споразуменията с трети страни и органи, необвързани с Европейския съюз (2004/С 317/01)

212

2004

L 005

74

 

 

32004D0014

 

 

 

Решение на Съвета от 22 декември 2003 година за изменение на част V, трета алинея (основни критерии за проучване на заявления) от Общите консулски инструкции

213

2004

L 005

76

 

 

32004D0015

 

 

 

Решение на Съвета от 22 декември 2003 година за изменение на точка 1.2 от част II от Общите консулски инструкции и за изготвяне на ново приложение към тях

215

2004

L 005

78

 

 

32004D0016

 

 

 

Решение на Съвета от 22 декември 2003 година за намаляване на степента на поверителност на приложение 5 към Общите консулски инструкции и съответното приложение 14б към Общия наръчник и относно декласифициране на приложения 9 и 10 към Общите консулски инструкции и съответните приложения 6б и 6в към Общия наръчник

217

2004

L 005

79

 

 

32004D0017

 

 

 

Решение на Съвета от 22 декември 2003 година за изменение на част V, точка 1.4 от Общите консулски разпоредби и част I, точка 4.1.2 от Общия наръчник по отношение включването на изискването за притежаване на пътна медицинска застраховка като един от подкрепящите документи за предоставянето на единна входна виза

218

2004

L 013

44

 

 

32004F0068

 

 

 

Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета от 22 декември 2003 година относно борбата със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография

220

2004

L 016

44

 

 

32003L0109

 

 

 

Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 година относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни

225

2004

L 026

1

 

 

32004D0079

 

 

 

Решение на Съвета от 17 декември 2003 година за подписване на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за прилагане на някои разпоредби на Конвенцията от 29 май 2000 година за взаимопомощ по наказателни дела между държавите-членки на Европейския съюз и протокола от 2001 година към нея

235

2004

L 026

3

 

 

22004A0129(01)

 

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за прилагане на определени разпоредби на Конвенцията от 29 май 2000 година за взаимопомощ по наказателни дела между държавите-членки на Европейския съюз и Протокола от 2001 година към нея

237

2004

L 064

1

 

 

32004R0377

 

 

 

Регламент (ЕО) № 377/2004 на Съвета от 19 февруари 2004 година за създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията

244

2004

L 064

5

 

 

32004R0378

 

 

 

Регламент (ЕО) № 378/2004 на Съвета от 19 февруари 2004 година относно процедурите за изменение на наръчника Sirene

248

2004

L 064

45

 

 

32004D0201

 

 

 

Решение 2004/201/ПВР на Съвета от 19 февруари 2004 година относно процедурите за изменение на наръчника Sirene

250

Top