EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_19_001_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
19.Пространство на свобода, сигурност и правосъдие
TOM 01

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

19.   Пространство на свобода, сигурност и правосъдие

TOM 001

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1994

L 327

1

 

 

31994D0795

 

 

 

Решение на Съвета от 30 ноември 1994 година относно съвместно действие, прието от Съвета на основание член К.3, параграф 2, буква б) от Договора за Европейския съюз, по отношение на облекчения при пътуване на ученици от трети страни, които пребивават в държава-членка

3

1995

L 062

1

 

 

31995F0073

 

 

 

Съвместно Действие от 10 март 1995 година прието от Съвета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, относно Отдела за борба с наркотиците на Европол

6

1995

L 164

1

 

 

31995R1683

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1683/95 на Съвета от 29 май 1995 година за определяне на единен формат за визи

9

1995

L 238

1

 

 

31995F0401

 

 

 

Съвместно действие от 25 септември 1995 година прието от Съвета въз основа на член К.3 от Договора за Европейския съюз, относно мерките за прилагане на член К.1 от Договора

13

1996

L 063

2

 

 

31996F0196

 

 

 

Обща позиция от 4 март 1996 година определена от Съвета на основание на член К.3 от Договора за Европейския съюз, относно хармонизираното прилагане на определението на термина бежанец по смисъла на член 1 от Женевската конвенция за статута на бежанците от 28 юли 1951 година

14

1996

L 063

8

 

 

31996F0197

 

 

 

Съвместно действие от 4 март 1996 година прието от Съвета въз основа на член К.3 от Договора за Европейския съюз, относно режима на транзитно преминаване през летищата

20

1996

L 063

10

 

 

31996D0198

 

 

 

Решение на Съвета от 4 март 1996 година относно процедура за предупреждаване и неотложност при разпределяне на тежестта при временно приемане и пребиваване на разселени лица

23

1996

L 105

1

 

 

31996F0277

 

 

 

Съвместно действие от 22 април 1996 година прието от Съвета въз основа на член К.3 от Договора за Европейския съюз, относно рамката за обмен на магистрати за връзка за подобряване на съдебното сътрудничество между държавите-членки на Европейския съюз

25

1996

L 185

5

 

 

31996F0443

 

 

 

Съвместно действие от 15 юли 1996 година прието от Съвета въз основа на член К.3 от Договора за Европейския съюз, относно действията за борба с расизма и ксенофобията

27

1996

L 273

1

 

 

31996F0610

 

 

 

Съвместно действие от 15 октомври 1996 година прието от Съвета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, относно създаването и поддържането на Регистър на специализирани знания, умения и опит за противодействие на тероризма, който да подпомага сътрудничеството между държавите-членки на Европейския съюз за противодействие на тероризма

30

1996

L 281

1

 

 

31996F0622

 

 

 

Обща позиция от 25 октомври 1996 година определена от Съвета въз основа на член К.3., параграф 2, буква а) от Договора за Европейския съюз, относно предграничните мисии за подпомагане и обучение

32

1996

L 322

3

 

 

31996F0698

 

 

 

Съвместно действие от 29 ноември 1996 година прието от Съвета на основание член K.3 от Договора за Европейски съюз, относно сътрудничеството между митническите органи и стопанските организации за борба срещу трафика на наркотици

34

1996

L 322

5

 

 

31996F0699

 

 

 

Съвместно действие от 29 ноември 1996 година прието от Съвета на основание член K.3 от Договора за Европейски съюз, относно обмена на информация за химическия профил на наркотиците с оглед улесняване на сътрудничеството между държавите-членки в борбата срещу незаконния трафик на наркотици

36

1996

L 342

2

 

 

31996F0747

 

 

 

Съвместно действие от 29 ноември 1996 година прието от Съвета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за създаване и поддържане на регистър на специализирани знания, умения и опит в областта на борбата срещу международната организирана престъпност с цел да се улесни сътрудничеството в областта на прилагането на закона между държавите-членки на Европейския съюз

38

1996

L 342

4

 

 

31996F0748

 

 

 

Съвместно действие от 16 декември 1996 година прието от Съвета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, относно разширяване на мандата на Отдела за борба с наркотиците на Европол

40

1996

L 342

5

 

 

31996D0749

 

 

 

Решение на Съвета от 16 декември 1996 година за мониторинг върху прилагането на актове, приети от Съвета, относно незаконната имиграция, повторното приемане, незаконната заетост на граждани на трети страни и сътрудничество при изпълнението на заповеди за експулсиране

41

1996

L 342

6

 

 

31996F0750

 

 

 

Съвместно действие от 17 декември 1996 година прието от Съвета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, относно сближаване на законите и практиките на държавите-членки на Европейския съюз за борба наркоманиите и превенция и борба с незаконния трафик на наркотици

42

1997

L 147

1

 

 

31997F0339

 

 

 

Съвместно действие от 26 май 1997 година прието от Съвета на основание член K.3 от Договора за Европейски съюз, по отношение на сътрудничеството в областта на обществения реда и сигурност

45

1997

L 159

1

 

 

31997F0372

 

 

 

Съвместно действие от 9 юни 1997 година прието от Съвета на основание член K.3 от Договора за Европейския съюз, за уточняване на критериите за целевите проверки, методите на избор и др., и оптимизиране събирането на митническа и полицейска информация

48

1997

L 178

6

 

 

31997D0420

 

 

 

Решение на Съвета от 26 юни 1997година относно наблюдение на прилагането на актовете, приети в областта на убежището

50

1997

L 279

1

 

 

31997F0661

 

 

 

Обща позиция от 6 октомври 1997 година, определена от Съвета на основата на член К.3 от Договора за Европейския съюз, за преговорите в Съвета на Европа и ОИСР относно корупцията

52

1997

L 344

7

 

 

31997F0827

 

 

 

Съвместно Действие от 5 декември 1997 година, прието от Съвета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, относно създаването на механизъм за оценяване на прилагането и изпълнението на национално ниво на международните задължения за борба срещу организираната престъпност

54

1998

L 099

1

 

 

31998D0243

 

 

 

Решение на Съвета от 19 март 1998 година за разпределяне на разходите по изработването на печатен образец на единен формат за разрешения за пребиваване

57

1998

L 191

1

 

 

31998F0427

 

 

 

Съвместно действие от 29 юни 1998 година, прието от Съвета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, относно добрите практики на взаимопомощ по наказателноправни въпроси

58

1998

L 191

4

 

 

31998F0428

 

 

 

Съвместно Действие от 29 юни 1998 година, прието от Съвета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, относно създаването на Европейска съдебна мрежа

61

1998

L 191

8

 

 

31998F0429

 

 

 

Съвместно действие от 29 юни 1998 година, прието от Съвета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за създаване на механизъм за колективна оценка на ефективното приемане, прилагане и изпълнение от страните кандидатки на достиженията на правото на Европейския съюз в областта на правосъдието и вътрешните работи

65

1998

L 333

1

 

 

31998F0699

 

 

 

Съвместно действие от 3 декември 1998 година, прието от Съвета на основание член К.3 от Договора за Европейски съюз, относно прането на пари, идентифициране, издирване, замразяване, изземване и конфискация на средствата и облагите от престъпление

67

1998

L 333

4

 

 

31998F0700

 

 

 

Съвместно Действие от 3 декември 1998 година, прието от Съвета на основание член К.3 от Договора за Европейски съюз, относно създаването на Европейска система за архивиране на изображения (FADO)

70

1998

L 333

8

 

 

31998D0701

 

 

 

Решение на Съвета от 3 декември 1998 година относно общи правила за попълване на единен образец на разрешение за пребиваване

74

1998

L 351

1

 

 

31998F0733

 

 

 

Съвместно действие от 21 декември 1998 година, прието от Съвета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, относно инкриминирането на участието в престъпна организация в държавите-членки на Европейския съюз

83

1999

C 026

21

 

 

31999D0130(01)

 

 

 

Решение на Съвета от 3 декември 1998 година за допълване на определението на формата на престъпност трафик на хора от приложението към Конвенцията за Европол (1999/С 26/05)

85

1999

C 026

22

 

 

31999D0130(02)

 

 

 

Решение на Съвета от 3 декември 1998 година, с което се дават указания на Европол да предприеме мерки срещу престъпления, извършени или възможно да бъдат извършени по време на терористични действия срещу живота, физическата неприкосновеност, личната свобода или собственост (1999/C 26/06)

86

1999

L 087

1

 

 

31999F0235

 

 

 

Обща позиция от 29 март 1999 година определена от Съвета на основание на член К.3 от Договора за Европейския съюз, относно предложената Конвенция на Организацията на обединените нации срещу организираната престъпност

87

1999

L 142

1

 

 

31999F0364

 

 

 

Обща позиция от 27 май 1999 година приета от Съвета на основание член 34 от Договора за Европейския съюз по проведените в Съвета на Европа преговори, относно проекта за Конвенция за престъпленията в кибернетичното пространство

89

1999

L 176

1

 

 

31999D0435

 

 

 

Решение на Съвета от 20 май 1999 година относно определението на достиженията на правото от Шенген с цел установяване, в съответствие с разпоредби от Договора за създаване на Европейската общност и Договора за Европейския съюз, на правното основание на всяка от разпоредбите или решенията, които съставляват достиженията на правото от Шенген

91

1999

L 176

17

 

 

31999D0436

 

 

 

Решение на Съвета от 20 май 1999 година за установяване, съгласно съответните разпоредби на Договора за създаване на Европейската общност и Договора за Европейския съюз, на правното основание за всяка от разпоредбите или решенията, които съставляват достиженията на правото от Шенген

107

1999

L 176

31

 

 

31999D0437

 

 

 

Решение на Съвета от 17 май 1999 година относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген

120

1999

L 244

1

 

 

31999D0615

 

 

 

Решение на Съвета от 13 септември 2000 година относно контролни мерки и наказателноправни санкции по отношение на новия синтетичен наркотик 4-МТА

122

1999

L 337

41

 

 

31999D0870

 

 

 

Решение на Съвета от 17 декември 1999 година за упълномощаване на заместник генералния секретар на Съвета на Европейския съюз да действа като представител на някои държави-членки при сключването и управлението на договори, които са свързани с въвеждането и функционирането на комуникационната инфраструктура за Шенгенското пространство, наречена SISNET

123

2000

C 106

1

 

 

42000Y0413(01)

 

 

 

Решение на Съвета от 27 март 2000 година за упълномощаване на директора на Европол за започване на преговори по споразумения с трети държави и с организации, които не са свързани с Европейския съюз (2000/С 106/01)

125

2000

L 081

1

 

 

32000D0261

 

 

 

Решение на Съвета от 27 май 1999 година за подобряване на обмена на информация за борба срещу подправени пътни документи

127

2000

L 131

43

 

 

32000D0365

 

 

 

Решение на Съвета от 29 май 2000 година относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген

130

2000

L 138

1

 

 

32000D0375

 

 

 

Решение на Съвета от 29 май 2000 година за борба с детската порнография в Интернет

135

2000

L 140

1

 

 

32000F0383

 

 

 

Рамково решение на Съвета от 29 май 2000 година за повишаване на защитата чрез наказателни и други санкции срещу подправянето във връзка с въвеждането на еурото

139

2000

L 160

1

 

 

32000R1346

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета от 29 май 2000 година относно производството по несъстоятелност

143

2000

L 160

37

 

 

32000R1348

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета от 29 май 2000 година за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки

161

2000

L 239

13

 

 

42000A0922(01)

 

 

 

Споразумение между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенно премахване на контрола по техните общи граници

177

2000

L 239

19

 

 

42000A0922(02)

 

 

 

Конвенция за прилагане на споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници

183

2000

L 239

63

 

 

42000A0922(03)

 

 

 

Споразумение за присъединяването на Италианската република към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенно премахване на контрола по техните общи граници, подписано в Шенген на 19 юни 1990 година

227

2000

L 239

69

 

 

42000A0922(04)

 

 

 

Споразумение за присъeдиняването на Кралство Испания към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, подписано в Шенген на 19 юни 1990 година, към която Италианската република се присъедини със споразумение, подписано в Париж на 27 ноември 1990 година

234

2000

L 239

76

 

 

42000A0922(05)

 

 

 

Споразумение за присъединяването на Португалската република към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, подписано в Шенген на 19 юни 1990 година, към която Италианската република се присъедини със споразумение, подписано в Париж на 27 ноември 1990 година

241

2000

L 239

83

 

 

42000A0922(06)

 

 

 

Споразумение за присъединяването на Република Гърция към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, подписано в Шенген на 19 юни 1990 година, към което Италианската република се присъедини със споразумение, подписано в Париж на 27 ноември 1990 година, и към която Кралство Испания и Португалската република се присъединиха със споразумения, подписани в Бон на 25 юни 1991 година

248

2000

L 239

90

 

 

42000A0922(07)

 

 

 

Споразумение за присъединяването на Република Австрия към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, подписано в Шенген на 19 юни 1990 година, към което се присъедини Италианската република, Кралство Испания, Португалската република и Гръцката република, със Споразумения, подписани съответно на 27 ноември 1990 година, 25 юни 1991 година и 6 ноември 1992 година

255

2000

L 239

97

 

 

42000A0922(08)

 

 

 

Споразумение за присъединяването на Кралство Дания към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година за постепенното премахване на контрола по общите граници, подписано в Шенген на 19 юни 1990 година

262

2000

L 239

106

 

 

42000A0922(09)

 

 

 

Споразумение за присъединяването на Република Финландия към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година за постепенното премахване на контрола по общите граници, подписано в Шенген на 19 юни 1990 година

271

2000

L 239

115

 

 

42000A0922(10)

 

 

 

Споразумение за присъединяването на Кралство Швеция към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година за постепенното премахване на контрола по общите граници, подписано в Шенген на 19 юни 1990 година

280

Top