Help Print this page 

Document DD_2007_15_011_BG_TOC

Title and reference
Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
15.Околна среда, потребители и здравеопазване
TOM 11
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG
PDF pdf BG
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

15.   Околна среда, потребители и здравеопазване

TOM 011

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2004

L 059

1

 

 

32004D0156

 

 

 

Решение на Комисията от 29 януари 2004 година за създаване на насоки за мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2004) 130) (1)

3

2004

L 090

15

 

 

32004R0574

 

 

 

Регламент (ЕО) № 574/2004 на Комисията от 23 февруари 2004 година за изменение на приложения I и III към Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на отпадъците (1)

77

2004

L 091

25

 

 

32004L0033

 

 

 

Директива 2004/33/ЕО на Комисията от 22 март 2004 година за прилагане на Директива 2002/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои технически изисквания за кръвта и кръвните съставки (1)

110

2004

L 097

44

 

 

32004R0608

 

 

 

Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията от 31 март 2004 година относно етикетирането на храни и съставки на храните с добавени фитостероли, фитостеролови естери, фитостаноли и/или фитостанолови естери (1)

125

2004

L 100

33

 

 

32004D0312

 

 

 

Решение на Съвета от 30 март 2004 година относно предоставяне на Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Словакия и Словения на някои временни дерогации от Директива 2002/96/EО за отпадъци от електрическо и електронно оборудване

127

2004

L 102

48

 

 

32004L0023

 

 

 

Директива 2004/23/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно установяването на стандарти за качество и безопасност при даряването, доставянето, контрола, преработването, съхраняването, съхранението и разпределянето на човешки тъкани и клетки

129

2004

L 104

48

 

 

32004R0655

 

 

 

Регламент (ЕО) № 655/2004 на Комисията от 7 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 466/2001 по отношение на съдържанието на нитрати в храните, които са предназначени за кърмачета и малки деца (1)

141

2004

L 106

3

 

 

32004R0683

 

 

 

Регламент (ЕО) № 683/2004 на Комисията от 13 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 466/2001 по отношение на съдържанието на афлатоксини и охратоксин А в храни за кърмачета и малки деца (1)

144

2004

L 106

6

 

 

32004R0684

 

 

 

Регламент (ЕО) № 684/2004 на Комисията от 13 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 466/2001 по отношение на диоксини (1)

147

2004

L 118

70

 

 

32004D0374

 

 

 

Решение на Комисията от 13 април 2004 година относно временното прекратяване на пускането на пазара и вноса на желеобразни продукти в опаковки с малък грамаж, които съдържат следните хранителни добавки: E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 и/или E 418 (нотифицирано под номер C(2004) 1401) (1)

149

2004

L 122

10

 

 

32004R0746

 

 

 

Регламент (ЕО) № 746/2004 на Комисията от 22 април 2004 година за адаптиране на някои правила относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означение върху земеделските продукти и храни поради присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз

151

2004

L 142

1

 

 

32004R0851

 

 

 

Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

157

2004

L 143

56

 

 

32004L0035

 

 

 

Директива 2004/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети

168

2004

L 143

87

 

 

32004L0042

 

 

 

Директива 2004/42/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства и за изменение на Директива 1999/13/ЕО

187

2004

L 151

86

 

 

32004D0418

 

 

 

Решение на Комисията от 29 април 2004 година за установяване на насоки за управление на Общностната система за бързо информиране (RAPEX) и за нотификациите, които се представят съгласно член 11 от Директива 2001/95/ЕО (нотифицирано под номер С(2004) 1676) (1)

197

2004

L 156

84

 

 

32004D0461

 

 

 

Решение на Комисията от 29 април 2004 година за създаване на въпросник, който да се използва при подаване на годишните доклади относно качеството на атмосферния въздух съгласно Директиви 96/62/ЕО и 1999/30/ЕО на Съвета и Директиви 2000/69/ЕО и 2002/3/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2004) 1714) (1)

225

 


 

 

(1)   текст от значение за ЕИП.

Top